Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề phương trình mũlogarit

Được đăng lên bởi Hồ Quốc Trung
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên ñề ôn thi tốt nghiệp. “Phương trình mũ – LôgaritChuyên ñề: PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH MŨ CƠ BẢN
Lý thuyết:
Đa số các phương trình mũ cơ bản ñều biến ñổi về dạng
f x
g x
• a ( ) = a ( ) ⇔ f ( x) = g ( x)
• a ( ) = c ⇔ f ( x ) = log a c , với a > 0, a ≠ 1, c > 0
Một số Phương pháp giải các phương trình mũ cơ bản:
1. Phương pháp Đưa (biến ñổi) về cùng một cơ số
f x

Dạng 1.1: Biến ñổi về dạng a f ( x ) = a g ( x )
Lưu ý các công thức a x .a y = a x + y ; ( a x ) = ( a y ) = a xy ;
y

x

• Bài tập 1: Giải các phương trình sau:
a) 2

x 2 − 7 x +12

1
b) 5 .  
5

x

=1

 8 
. 
 27 

2 1
x− +
g) 5 x 2

i)
k)

( x −4)

2

x

=

lg 9
lg 27

4 . ( 0,125 )
x

1
x

4
x +2

4

f) 5 x −1 = 10 x.2− x.5 x +1
h)

( 0, 2 )

x

( )

=5 5
x
x + 2.

5

x−1

x −3

 1 
=

 125 
2
2
1
d) 2 x − 6.3x − 6 = 5 6 x −1
6
x

c) 2 x.5 x −1 = 0, 2.102 − x

9
e)  
4

ax
1
= a x− y ; a − x = x .
y
a
a

x +5
x
32 − 7

x +17
= 0, 25.128 x − 3

x−2

= 125. ( 0,04 ) x − 4 j) 4 x.5 x +1 = 5.202 − x
l) 43+ 2 cos 2 x − 7.41+ cos 2 x − 41/ 2 = 0

= 43 2

Dạng 1.2: Biến ñổi về dạng a f ( x ) = c
• Bài tập 2: Giải các phương trình sau:
a) 5.4

x +1

+2

x+4
− 16 2

3 x +1 x −1

c) 2 .3 − 2
3x x

2x −3

.3

=3

2

b)

2( x +1)

2 x −3

= 192

d) 3

−9

− 3.2 x −1 = 7

x −1

2x
+ 27 3

= 675

Dạng 1.3: Biến ñổi về dạng m.a f ( x ) = n.b f ( x ) . (m, n là các số thực)
f ( x)

a () n
n
a
Sau ñó ñưa về dạng f ( x ) = ⇔  
=
(Có Dạng 1.2).
m
m
b
b
Nhận dạng: Phương trình loại này có 2 cơ số khác nhau. Hãy chuyển các số hạng chứa lũy
thừa với cơ số bằng nhau về cùng một vế, sau ñó biến ñổi cho số mũ của các lũy thừa ñó bằng
nhau và làm tiếp như trên.
• Bài tập 3: Giải các phương trình sau:
f x

a) 3x + 4 − 5 x + 3 = 3x − 5 x + 2

Biên soạn: Đỗ Cao Long

b) 7.3x +1 − 5 x + 2 = 3x + 4 − 5 x + 3

Trang 1/8

Chuyên ñề ôn thi tốt nghiệp. “Phương trình mũ – Lôgarit1
3

1
4

c) 22 lg 4 x −1 − 7lg 4 x = 7lg 4 x −1 − 3.4lg 4 x

d) 3.4 x + .9 x + 2 = 6.4 x +1 − .9 x +1

2
2
2
2
e) 2 x −1 − 3x = 3x −1 − 2 x + 2

f) 9 x − 2 x + 0,5 = 2 x + 3,5 − 32 x −1

Dạng 1.4: Biến ñổi về phương trình tích
• Bài tập : Giải các phương trình sau:
a) 52 x = 32 x + 2.5 x + 2.3x

b) x 2 .2 x + 8 = 2 x 2 + 2 x + 2

c) x 2 .6− x + 6 x + 2 = x 2 .6 x + 62 − x

d) 8 − x.2 x + 23− x − x = 0

(

Hướng dẫn: a) 52 x − 32 x = 5 x − 3x

)(5x + 3x )

2. Phương pháp ñặt ẩn số phụ (ñưa phương trìn...
Chuyên ñ ôn thi tt nghip. “Phương trình mũLôgarit http://caolong.wordpress.com
Biên son: Đỗ Cao Long
Trang 1/8
Chuyên ñề: PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
MT S PHƯƠNG PHÁP GII CÁC PHƯƠNG TRÌNH MŨ CƠ BN
Lý thuyết:
Đa s các phương trình mũ cơ bn ñều biến ñổi v dng
(
)
(
)
(
)
(
)
f x g x
a a f x g x
= =
(
)
(
)
log
f x
a
a c f x c
= = , vi
0, 1, 0
a a c
Mt s Phương pháp gii các phương trình mũ cơ bn:
1. Phương pháp Đưa (biến ñổi) v cùng mt cơ s
Dng 1.1: Biến ñi v dng
(
)
(
)
f x g x
a a
=
Lưu ý các công thc .
x y x y
a a a
+
= ;
(
)
(
)
y x
x y xy
a a a
= = ;
x
x y
y
a
a
a
= ;
1
x
x
a
a
= .
Bài tp
1: Gi
i các ph
ươ
ng trình sau:
a)
2
7 12
2 1
x x +
=
b)
3
1 1
5 .
5 125
x
=
c)
2 .5 0,2.10
x x x
=
d)
(
)
2 2
4
6 6 1
5
1
2 .3 6
6
x x x
=
e)
1
9 8 lg9
.
4 27 lg27
x x
=
f)
1 1
5 10 .2 .5
x x x x
+
=
g)
2 1
2
5 5 5
x
x
+
=
h)
5 17
7 3
32 0,25.128
x x
x x
+ +
=
i)
( )
( )
( )
4 2
4
2
4
2
5 . 0,2 125. 0,04
x
x
x
x
x
x
+
+
=
j)
1 2
4 .5 5.20
x x x
+
=
k)
( )
1
3
2 4 . 0,125 4 2
x x
x
=
l)
3 2cos2 1 cos 2 1/2
4 7.4 4 0
x x
+ +
=
Dng 1.2: Biến ñi v dng
(
)
f x
a c
=
Bài tp
2: Gi
i các ph
ươ
ng trình sau:
a)
4
1 2x 3
2
5.4 2 16 3
x
x
+
+
+ =
b)
(
)
2 1
1
2 3.2 7
x
x
+
=
c)
3 3 1 1
2 .3 2 .3 192
x x x x
+
=
d)
2
2 3 1
3
3 9 27 675
x
x x
+ =
Dng 1.3
: Bi
ế
n
ñổ
i v
d
ng
(
)
(
)
. .
f x f x
m a nb
=
. (m, n là các s
th
c)
Sau
ñ
ó
ñư
a v
d
ng
( )
( )
(
)
f x
f x
f x
a n a n
m b m
b
= =
(Có D
ng 1.2).
Nhn dng
: Ph
ươ
ng trình lo
i y 2 c
ơ
s
khác nhau. y chuy
n các s
h
ng ch
a l
ũ
y
th
a v
i c
ơ
s
b
ng nhau v
cùng m
t v
ế
, sau
ñ
ó bi
ế
n
ñổ
i cho s
m
ũ
c
a các l
ũ
y th
a
ñ
ó b
ng
nhau và làm ti
ế
p nh
ư
trên.
Bài tp
3: Gi
i các ph
ươ
ng trình sau:
a)
4 3 2
3 5 3 5
x x x x
+ + +
=
b)
1 2 4 3
7.3 5 3 5
x x x x
+ + + +
=
Chuyên đề phương trình mũlogarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề phương trình mũlogarit - Người đăng: Hồ Quốc Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề phương trình mũlogarit 9 10 625