Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề phương trình vô tỷ

Được đăng lên bởi bethihoa170689
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chuyên đề phương trình vô tỷ

Ta thấy có nhiều cách khác nhau để giải một phương trình vô tỷ. Tuy nhiên
các cách đó đều dựa trên cơ sở là phá bỏ căn thức và đưa về phương trình
đơn giản hơn mà ta đã biết cách giải. Sau đây là một số phương pháp cụ thể
để giải phương trình vô tỷ.
I. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG
- Hai phương trình gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm
- Một số phương pháp biến đổi tương đương
+ Cộng, trừ hai vế phương trình với cùng biểu thức mà không làm
thây đổi tập nghiệm của phương trình.
+ Nhân chia hai vế của phương trình với cùng biểu thức khác 0 mà
không làm thay đổi tập nghiệm phương trình.
+ Lũy thừa bậc lẻ hai vế, khai căn bậc lẻ hai vế của phương trình.
+ Lũy thừa bậc chẵn hai vế, khai căn bậc chẵn hai vế khi hai vế của
phương trình cùng dương.
1: Lũy thừa hai vế của phương trình

2 k 1

2k

2k

f ( x)  g ( x)  f ( x)  g 2 k 1 ( x)

 0  g ( x)

f ( x )  g ( x)  

2k
 f ( x)  g ( x )

2 k 1

f ( x)  2 k 1 g ( x)  f ( x)  g ( x)

 0  g ( x)
 f ( x)  g ( x ) 1.1:

f ( x)  2 k g ( x)  

Với

phương
trình
dạng
A  B  C  D ta bình phương hai vế.
Ví dụ: x  1  x  10  x  2  x  5 (*)
Giải:

Điều kiện: 1  x
(*)<=> 2 x  11  2 x 2  11x  10  2 x  7  2 x 2  7 x  10
 2  x 2  11  10  x 2  7 x  10
 x 2  11x  14  4 x 2  11x  10
 x 2  11x  10   x  1
 0  x 1

<=> 

2
2
 x  11x  10  x  2 x  1



 x 1
 x  1 ( thỏa mãn)
 9 x  9

Vậy nghiệm phương trình là x  1
1.2: Phương trình dạng 3 A  3 B  3 C và ta thường lập phương hai vế để đưa
phương trình về dạng A  B  3 3 A.B ( 3 A  3 B )  C và sử dụng phép thế
3
A  3 B  3 C ta được hệ trình hệ quả A  B  3 3 A.B.C  C
Ví dụ: Giải phương trình 3 x  1  3 x  2  3 x  3  0 (*)
(*)  3 x  1  3 x  2   3 x  3
 2 x  3  3 3 ( x  1)( x  2)( 3 x  1  3 x  2)   x  3
 x  2  3 ( x  1)( x  2)( 3 x  1  3 x  2)  0
 x  2  3 ( x  1)( x  2)(  3 x  3)  0
 3 ( x  1)( x  2)( x  3)  x  2
 x 3  6 x 2  11x  6  x 3  6 x 2  12 x  8
 x  2

Thử lại x  2 thỏa mãn phương trình (*)
Vậy nghiệm phương trình là x  2
1.3: Phương trình dạng

f ( x )  g ( x )  h( x )  k ( x )

mà

f ( x )  h( x )  g ( x )  k ( x )

thì ta biến đổi phương trình về dạng
f ( x)  h( x)  k ( x)  g ( x) sau đó bình phương hai vế, giải phương trình
hệ quả và thử các nghiệm
Ví dụ: x  3  3x  1  2 x  x  2 (1)
Điều kiện: 0  x
(1)  3x  1  2 x  2  4 x...

 
!"#$%&'()*&
&+', -.%&#/0


1 23%&,4567
1 8#/',9
:;<,=5'*&%&
.967>
:?.,>=5'*@&
%&967
:AB<'6%C,;)'6%C,>
:AB<'6D,;)'6D,,>
5!
 !"#$!
E F
E F
G H G H G H G H
k
k
f x g x f x g x

E F E F
G H G H G H G H
k k
f x g x f x g x

1.1I J=   !K
A B C D
',
JL!0I
F F@ E Mx x x x
GNH
OI
E E
@ G H
G H G H
G H G H
k k
g x
f x g x
f x g x

E
E
@ G H
G H G H
G H G H
k
k
g x
f x g x
f x g x

Chuyên đề phương trình vô tỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề phương trình vô tỷ - Người đăng: bethihoa170689
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chuyên đề phương trình vô tỷ 9 10 59