Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề sóng cơ

Được đăng lên bởi Hoa Trương
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Website học tập miễn phíTrang 1

CHƢƠNG : SÓNG CƠ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
I.SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ :
1.Sóng cơ- Định nghĩa- phân loại
+ Sóng cơ là những dao động lan tru ền trong môi tr ờng .
+ Khi s ng c tru ền đi chỉ c pha dao động của các phần tử vật chất lan tru ền còn các phần tử vật chất thì dao
động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
+ Sóng ngang là s ng trong đ các phần tử của môi tr ờng dao động theo ph ng vuông g c với ph ng tru ền
s ng. Ví dụ: s ng trên mặt n ớc, s ng trên sợi dâ cao su.
+ Sóng dọc là sóng trong đ các phần tử của môi tr ờng dao động theo ph ng trùng với ph ng tru ền s ng.
Ví dụ: s ng âm, s ng trên một lò xo.

2.Các đặc trưng của một sóng hình sin
+ Biên độ của sóng A: là biên độ dao động của một phần tử của môi tr ờng c s ng tru ền qua.
+ Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi tr ờng s ng tru ền qua.

1
T

+ Tần số f: là đại l ợng nghịch đảo của chu kỳ s ng : f =

+ Tốc độ tru ền s ng v : là tốc độ lan tru ền dao động trong môi tr ờng .
+ Bƣớc sóng : là quảng đ ờng mà s ng tru ền đ ợc trong một chu kỳ.  = vT =
+B ớc s ng  cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên ph

v
.
f

ng tru ền s ng dao động cùng pha.

λ
.
2
λ
ng tru ền s ng mà dao động vuông pha là
.
4

+Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên ph

ng tru ền s ng mà dao động ng ợc pha là

+Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên ph
+Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên ph

ng tru ền s ng mà dao động cùng pha là: k.

+Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên ph

ng tru ền s ng mà dao động ng ợc pha là: (2k+1)

λ
.
2

+L u ý: Giữa n đỉnh (ngọn) s ng c (n - 1) b ớc s ng.
2λ
λ
A

E
B

I

C

Ph

H

F

D

ng tru ền s ng

J


2

G

3. Phương trình sóng:
a.Tại nguồn O: uO =Aocos(t)
b.Tại M trên phương truyền sóng:

3


2

u


v sóng

uM=AMcos(t- t)

Nếu bỏ qua mất mát năng l ợng trong quá trình tru ền
sóng thì biên độ s ng tại O và M bằng nhau: Ao = AM = A.

x
t x
Thì:uM =Acos(t - ) =Acos 2(  ) Với t x/v
v
T 
c.Tổng quát: Tại điểm O: uO = Acos(t + ).

x
O

A

M

x

u

biên độ s ng

d.Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng.
* S ng tru ền theo chiều d ng của trục Ox thì:
x
x
uM = AMcos(t +  -  ) = AMcos(t +  - 2 ) t  x/v

v
* S ng tru ền theo chiều âm của trục Ox thì:

GV: Đoàn Văn Lượng ĐT : 0915718188 - 0906848238

x

O
-A

B ớc s ng 

Email: doanvluong@gmail.com

Trang 1

Website học tập miễn phíTrang 2

x
x
)

v
-Tại một điể...
Website hc tp min phí http://trungtamtainangtre.edu.vn Trang 1
GV: Đoàn Văn Lượng ĐT : 0915718188 - 0906848238 Email: doanvluong@gmail.com Trang 1
A
C
B
I
D
G
H
F
E
J


2
CHƢƠNG : SÓNG CƠ
A. TÓM TẮT THUYẾT:
I.SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ :
1.Sóng - Định nghĩa- phân loại
+ Sóng cơ 


+ Sóng ngang 

+ Sóng dọc là sóng tron

2.Các đặc trưng của một sóng hình sin
+ Biên độ củang A
+ Chu kỳ sóng T
+ Tần số f:  : f =
T
1
+ Tốc độ 
+ Bƣớc sóng :   = vT =
f
v
.
 
 
λ
2
.
ng ông pha là
λ
4
.
+bt k   ùng pha là: k.
+bt k   c pha là: (2k+1)
λ
2
.
+- 
3. Phương trình sóng:
a.Tại nguồn O: u
O
=A
o
cos(t)
b.Tại M trên phương truyền sóng:
u
M
=A
M
cos(t- t)
          
 
o
= A
M
= A.
Thì:u
M
=Acos(t -
v
x
) =Acos 2(
x
T
t
) Với t x/v
c.Tổng quát: Tại điểm O: u
O
= Acos(t + ).
d.Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng.

u
M
= A
M
cos(t + -
x
v
) = A
M
cos(t + -
2
x
) t x/v
Ox thì:
O
M
x
v
sóng
u
x


-A
O
A
u
x
chuyên đề sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề sóng cơ - Người đăng: Hoa Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
chuyên đề sóng cơ 9 10 485