Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tam giác đồng dạng

Được đăng lên bởi kimdong503
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 1:TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN :

VẤN ĐỀ 1:KHÁI NIỆM TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Sử dụng định nghĩa hoặc định lí hai tam giác đồng dạng
Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức
Bài toán 1: từ điểm M trên cạnh AB của tam giác ABC ta kẻ hai tia lần lượt song song với AC và
BC cắt AC ở N ,cắt BC ở L
a/ Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng
b/ Đối với mỗi cặp hãy viết các góc bằng nhau và các tỉ số đồng dạng tương ứng
Bài 2 : Qua một điểm O tuỳ ý ở trong tam giác ABC kẻ đường thẳng song song với AB ,cắt AC
và BC tại D và E ,đường thẳng song song với AC cắt AB và BC tại F và K ,đường thẳng song
song với BC cắt AB và AC tại M và N
Chứng minh

AF BE CN


1
AB BC CA

Bài 3 :cho ABC : DEF theo tỉ số đồng dạng k 

2
3

a/ tính tỉ số chu vi hai tam giác đã cho
b/cho biết hiệu chu vi của hai tam giác là 15dm .Tính chu vi của mỗi tam giác
bài 4: Cho tam giác ABC có AB =6cm ,BC = 10cm ,CA = 8cm . ABC : A, B,C , có cạnh nhỏ
nhất là 3cm .Tính các cạnh còn lại của A, B ,C ,
Bài5:cho hình thang ABCD (AB // CD ).Gọi E là giao điểm của AD và BC ,F là giao điểm của
AC và BD.Chứng minh rằng đường thẳng E F đi qua trung điểm của AB và qua trung điểm của
CD
Bài 6:cho ABC , BC  a, AC  b, ·ABC  1200 tính độ dài phân giác của góc ACB

ˆ 
ˆ  1v), AD  a, BC  b(a  b), Ab  c tính các
Bài 7:Cho hình thang vuông ABCD ( ( 
khoảng cách từ giao điểm các đường chéo hình thang đến đáy AD và cạnh bên AB
vấn đề 2:Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 1:tam giác ABC có đọ dài các cạnh là AB=3cm ; Ac=5cm ; Bc=7cm. Tam giác A, B,C , đồng
dạng với tam giác ABC và có nửa chu vi bằng 55.Tính độ dài các cạnh của tam giác A, B,C ,
Bài 2:tam giác ABC và tam giác A1 B 1 C 1 có đồng dạng không ,nếu:
AB=3cm; BC=5cm; CA=7cm. AB  4,5cm; BC  7,5cm; CA  10,5cm.
b/ AB=1,7cm ; BC=3cm; CA=4,2cm . AB  34dm; BC  60dm;' CA  84dm.
Bài 3:cho tam giác ABC có BC=9cm ;AC=6cm; AB=4cm ;Gọi ha , hb , hc lần lượt là chiều cao
tương ứng với các cạnh BC, AC,AB.Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác có
ba cạnh bằng ha , hb , hc
Bài 4:Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF.Biết AB=16cm; BC=20cm; DE=12cm và ACDF =6cm.Tính AC,EF và DF
Bài 5:Chotứ giác ABCD ,AB=3cm;BC=5cm; CD=12cm và AC=6cm. Chứng minh rằng AB//CD
Bài 6:Cho tam giác ABC .Gọi K,L,M là trung điểm của các cạnh AB,BC,CA
chứng minh MLK : ABC
b/ Cho ABC .Gọi G là trọng tâm của nó .Gọi M,N,P lần lượt là trọng tâm của AG,BG,CG
Chứng minh: ABC : MNP .Tìm tỉ số đồng dạng
Bài 7.Cho M là điểm t...
Chuyên đề 1:TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN :
VẤN ĐỀ 1:KHÁI NIỆM TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Sử dụng định nghĩa hoặc định lí hai tam giác đồng dạng
Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức
Bài toán 1: từ điểm M trên cạnh AB của tam giác ABC ta kẻ hai tia lần lượt song song với AC và
BC cắt AC ở N ,cắt BC ở L
a/ Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng
b/ Đối với mỗi cặp hãy viết các góc bằng nhau và các tỉ số đồng dạng tương ứng
Bài 2 : Qua một điểm O tuỳ ý ở trong tam giác ABC kẻ đường thẳng song song với AB ,cắt AC
và BC tại D và E ,đường thẳng song song với AC cắt AB và BC tại F và K ,đường thẳng song
song với BC cắt AB và AC tại M và N
Chứng minh
1
AF BE CN
AB BC CA
Bài 3 :cho
ABC DEF :
theo tỉ số đồng dạng
2
3
k
a/ tính tỉ số chu vi hai tam giác đã cho
b/cho biết hiệu chu vi của hai tam giác là 15dm .Tính chu vi của mỗi tam giác
bài 4: Cho tam giác ABC có AB =6cm ,BC = 10cm ,CA = 8cm .
, , ,
ABC A B C :
có cạnh nhỏ
nhất là 3cm .Tính các cạnh còn lại của
, , ,
A B C
Bài5:cho hình thang ABCD (AB // CD ).Gọi E là giao điểm của AD và BC ,F là giao điểm của
AC và BD.Chứng minh rằng đường thẳng E F đi qua trung điểm của AB và qua trung điểm của
CD
Bài 6:cho
·
0
, , , 120ABC BC a AC b ABC
tính độ dài phân giác của góc ACB
Bài 7:Cho hình thang vuông ABCD (
ˆ
ˆ
( 1 ), , ( ),v AD a BC b a b Ab c 
tính các
khoảng cách từ giao điểm các đường chéo hình thang đến đáy AD và cạnh bên AB
vấn đề 2:Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 1:tam giác ABC có đọ dài các cạnh là AB=3cm ; Ac=5cm ; Bc=7cm. Tam giác
, , ,
A B C
đồng
dạng với tam giác ABC và có nửa chu vi bằng 55.Tính độ dài các cạnh của tam giác
, , ,
A B C
Bài 2:tam giác ABC và tam giác
có đồng dạng không ,nếu:
AB=3cm; BC=5cm; CA=7cm.
4,5 ; 7,5 ; 10,5 .AB cm BC cm CA cm
b/ AB=1,7cm ; BC=3cm; CA=4,2cm .
34 ; 60 ;' 84 .AB dm BC dm CA dm
Bài 3:cho tam giác ABC có BC=9cm ;AC=6cm; AB=4cm ;Gọi
, ,
a b c
h h h
lần lượt là chiều cao
tương ứng với các cạnh BC, AC,AB.Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác có
ba cạnh bằng
, ,
a b c
h h h
Bài 4:Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF.Biết AB=16cm; BC=20cm; DE=12cm và AC-
DF =6cm.Tính AC,EF và DF
Bài 5:Chotứ giác ABCD ,AB=3cm;BC=5cm; CD=12cm và AC=6cm. Chứng minh rằng AB//CD
Bài 6:Cho tam giác ABC .Gọi K,L,M là trung điểm của các cạnh AB,BC,CA
chứng minh
MLK ABC :
b/ Cho
ABC
.Gọi G là trọng tâm của nó .Gọi M,N,P lần lượt là trọng tâm của AG,BG,CG
Chứng minh:
ABC MNP :
.Tìm tỉ số đồng dạng
Bài 7.Cho M là điểm tuỳ ý trong tam giác ABC .Gọi D,E, F lần lượtlà trọng tâm của
, ,MBC MCA MAB
.Chứng minh rằng
DEF ABC :
Vấn đề3: trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 1:Trên một cạnh của một góc có đỉnh là O ,đặt các đoạn thẳng OA=5cm, OB=16cm .Trên
cạnh thứ hai của góc đó đặt các đoạn thẳng OC=8cm; OD= 10cm.
Chuyên đề tam giác đồng dạng - Trang 2
Chuyên đề tam giác đồng dạng - Người đăng: kimdong503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên đề tam giác đồng dạng 9 10 465