Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề tam giác đồng dạng

Được đăng lên bởi Cogai Dentuhomqua
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
KHỐI 8
TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
1. Phát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn
thẳng A’B’ và C’D’.
 Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’.nếu có tỉ
lệ thức :

AB
CD

A' B '
AB
hay
C 'D'
A' B '

CD
C 'D'

2. Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí Ta-lét trong tam giác (
thuận, đảo và hệ quả)
Định lí Ta-lét thuận : Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt
hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng ║
A

GT ABC ; B’C’║ BC (B’ AB; C’

AC )

KL

C 'C
AC

AB '
AB

AC ' AB '
;
AC B ' B

AC ' B ' B
;
C 'C AB

B'

C'

B

C

Định lí Ta-lét đảo :Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh cuả một tam giác và định ra trên
hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thí đường thẳng đó song song với cạnh
A
còn lại của tam giác .
GT

ABC ; B’ AB; C’

AB '
B'B

AC ' (hoặc
C 'C

AC

AB '
AB

B'

AC '
)
AC

KL B’C’║ BC

C'

B

C

Hệ quả của định lí Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song
với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba
cạnh của tam giác đã cho .
A
GT
KL

ABC ; B’C’║ BC (B’ AB; C’

AB '
AB

AC '
AC

AC )
B'

B 'C '
BC

C'

B
C
3. Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí về tính chất đƣơng phân
giác trong tam giác.
 Trong một tam giác ; đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai
đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy .
A

GT

ABC ; AD là tia phân giác
của góc  ( D

KL

DB
DC

AB
AC

BC )
B

1

D

C

4. Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.
Tam giác ABC gọi là đồng dạng với tam giác với A’B’C’ nếu: .
Â’= Â.....; ..........................và

A' B '
AB

B 'C '
BC

C ' A'
CA

5. Phát biểu định lí về đƣờng thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai
cạnh ( hoặc phần kéo dài của hai cạnh) còn lại.
 Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn
lại( hoặc cắt phần kéo dài của hai cạnh đó ) thì nó tạo thành một tam giác mới
đồng dạng với tam giác đã cho .
6. Phát biểu các định lí về ba trƣờng hợp đồng dạng của hai tam giác.
 Trƣờng hợp 1 : nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia
thì hai tam giác đó đồng dạng ;
 Trƣờng hợp 2: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác
kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng
.
 Trƣờng hợp 3:Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác
kia thì hai...
1
ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
KHỐI 8
TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
1. Phát biểu viết tỉ lệ thức biểu thhai đoạn thẳng AB CD tỉ lệ với hai đoạn
thẳng A’B’ và C’D’.
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lvới hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’.nếu có t
lệ thức :
''
' ' ' ' ' '
AB A B AB CD
hay
CD C D A B C D
2. Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định Ta-lét trong tam giác (
thuận, đảo và hệ quả)
Định lí Ta-lét thuận : Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt
hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng ║
GT
ABC
; B’C’║ BC (B’ AB; C’ AC )
KL
Định Ta-lét đảo :Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh cuả một tam giác và định ra tn
hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thí đường thẳng đó song song với cạnh
còn lại của tam giác .
GT
ABC
; B’ AB; C’ AC
(hoặc )
KL B’C’║ BC
Hệ quả của định lí Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác song song
với cạnh còn lại thì tạo thành một tam giác mới ba cạnh tương ng tỉ lệ với ba
cạnh của tam giác đã cho .
GT
ABC
; B’C’║ BC (B’ AB; C’ AC )
KL
3. Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết kết luận của định về tính chất đƣơng phân
giác trong tam giác.
Trong một tam giác ; đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai
đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy .
GT
ABC
; AD là tia phân giác
của góc
Â
( D BC )
KL
' ' ' ' ' '
;;
''
AB AC AB AC B B C C
AB AC B B C C AB AC
C'
B'
C
B
A
C
B
A
C
B
A
''
''
AB AC
B B C C
' ' ' 'AB AC B C
AB AC BC
DB AB
DC AC
''AB AC
AB AC
D
C
B
A
chuyên đề tam giác đồng dạng - Trang 2
chuyên đề tam giác đồng dạng - Người đăng: Cogai Dentuhomqua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
chuyên đề tam giác đồng dạng 9 10 173