Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tập đọc lớp 3

Được đăng lên bởi Tran Van Dong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP DẠY TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
Tiếng việt là môn học có tầm quan trọng đặc biệt trong Chương trình giáo
dục phổ thông nói chung, bậc tiểu học nói riêng. Đây là môn học công cụ với
nhiệm vụ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tiếng mẹ đẻ, rèn cho
các em kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, phân môn
Tập đọc là một phân môn quan trọng góp phần hình thành kĩ năng đọc cho học
sinh- một trong bốn kĩ năng cơ bản mà học sinh tiểu học cần đạt tới. Khi học sinh
đọc tốt thì các em mới có thể chiếm lĩnh được kiến thức môn Tiếng việt nói riêng,
các môn học cấp tiểu học nói chung một cách chắc chắn, làm cơ sở để các em học
cấp học kế tiếp.
Bên cạnh đó, phân môn Tập đọc còn giúp cho học sinh không chỉ đọc đúng
mà còn hiểu đúng nội dung từng bài đọc, thích đọc. Từ đó học sinh trau dồi được
vốn ngôn ngữ trong giao tiếp và học tập. Học sinh đọc tốt sẽ giúp các em hiểu biết
rộng hơn, sâu hơn, suy nghĩ một cách lôgic hơn, các em dễ dàng tiếp thu được cái
hay, cái đẹp của tiếng Việt, hướng tới các em lòng yêu cái thiện, góp phần hình
thành nhân cách học sinh.
Như vậy, trọng tâm của phân môn Tập đọc cấp tiểu học là vấn đề rèn đọc.
Việc rèn đọc cho học sinh có vị trí vô cùng quan trọng, là vấn đề cấp thiết đòi hỏi
mỗi giáo viên cần xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và vận dụng một cách linh hoạt,
sáng tạo việc rèn đọc trong quy trình một tiết tập đọc nhằm mang lại hiệu quả cao.
Thế nhưng trong thời gian qua, việc vận dụng rèn đọc trong quy trình một
tiết tập đọc nhất là đối với lớp 3 (giai đoạn học sinh vừa đọc đúng vừa là cơ sở để
bước sang làm quen với đọc diễn cảm ở các lớp tiếp theo) thì giáo viên còn nhiều
lúng túng nên giờ dạy đạt hiệu quả chưa cao.
Xuất phát từ những lí do trên, cụm chuyên môn chúng tôi nghiên cứu thực
hiện chuyên đề “Một số biện pháp giúp dạy tốt phân môn Tập đọc lớp 3” để giúp
giáo viên dạy phân môn Tập đọc lớp 3 đạt hiệu quả cao hơn.
1

PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG
I. THỰC TRẠNG :
1. Thuận lợi :
- Giáo viên:
+ Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Phòng Giáo dục để giáo
viên được bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đều đạt chuẩn và trên chuẩn
, được dự học tập, bồi dưỡng chuyên môn phục vụ cho việc giảng dạy .
+ Thực hiện giảng dạy phân môn Tập đọc theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành .
+ Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tương đối đầy đủ để phục vụ việc dạy- học
+ Giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn quan tâm đến học sin...
Chuyên đề



!"#$%&'()*+!,
!-"./012345$6
7089.: !;7$$$($"*
%"<"*""089
.=<>0892.&?,(@.
>7,&8A01'$
-"&<BB$.C&7
-"0"(
D'?$"*%"EF".0GF
E&F< H$I(H. JA
>/"%"(K.>.LF"7&
<$.*$.+8<$7 M "A
+$4"N;$,,7E+'$""
*.(
O%+$*N"*%"-"&-36(
;6.PIQ$-3-"ER
S'TPU+'$!% !<?$
.?6+<%"V?2(
W$% !6+<
%"->,,"XY?.HFH.C&
,.7, M2C,""7Z'E3
FF'W ?+?2(
[-"H/I '$!+'F'1\
+'3]^<.>""F" ?+>"*%","X_&F"
' ?+"*%","X?2(
`
Chuyên đề tập đọc lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tập đọc lớp 3 - Người đăng: Tran Van Dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chuyên đề tập đọc lớp 3 9 10 489