Ktl-icon-tai-lieu

CHuyên đề thi tốt nghiệp chính trị - Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tu-vi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
--------***--------

CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ
HỌC PHẦN:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(DÀNH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

HÀ NỘI, NĂM 2011

1

HỌC PHẦN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
HỆ ĐẠI HỌC

Chuyên để 1:
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN,
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Cơ sở khách quan
a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
- Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thể kỷ XX
- Bối cảnh thời đại (quốc tế)
b. Những tiền đề tư tưởng – lý luận
- Giá trị truyền thống dân tộc
- Tinh hoa văn hóa nhân loại
- Chủ nghĩa Mác – Lênin
2. Nhân tố chủ quan
- Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh
- Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí
hướng cứu nước
Tiếp thu và hấp thụ những tư tưởng và truyền thống tốt đẹp của gia đình,
của quê hương Nghệ Tĩnh và truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc,
cùng với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận ra
những hạn chế của người đi trước, từ đó, tự định ra cho mình một hướng đi
mới.
2. Thời kỳ 1911- 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng
dân tộc
Năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc sang phương Tây tìm đường
cứu nước.

2

Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn
Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Véc-xây, đòi
chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân
Việt Nam.
Tháng 7-1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về
vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.
Tháng 12-1920, Người biểu quyết tán thành Đệ tam Quốc tế (Quốc tế
III), tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
3. Thời kỳ 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng
Việt Nam
Thời gian này, Người đã có những hoạt động thực tiễn và hoạt động lý
luận hết sức phong phú, sôi nổi trên địa bàn Pháp (1921-1923), Liên Xô (19231924), Trung Quốc (1924-1927), Thái Lan (1928-1929). Tư tưởng Hồ Chí
Minh hình thành về cơ bản.
4. Thời kỳ 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập
trường cách mạng
Nguyễn Ái Quốc đã kiên trì bảo vệ quan điểm của mình về vấn đề dân
tộc và vấn đề giai cấp, về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và cách
mạng vô sản, chống lại những biểu hiện “tả” khuynh và biệt phái trong Đảng.
28-11-1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước sau 30 năm hoạt động ở nư...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
--------***--------
CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ
HỌC PHẦN:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(DÀNH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)
HÀ NỘI, NĂM 2011
CHuyên đề thi tốt nghiệp chính trị - Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHuyên đề thi tốt nghiệp chính trị - Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: tu-vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CHuyên đề thi tốt nghiệp chính trị - Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 295