Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề tin học 8

Được đăng lên bởi Trần Quang Bình
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1474 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ
THẦY CÔ VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ:
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY
TIẾT THỰC HÀNH MÔN TIN
HỌC Ở TRƯỜNG THCS ĐẠT
HIỆU QUẢ”
Wednesday, Novembe
r 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng dạy tiết thực hành

1

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ
THẦY CÔ VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ:
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TIẾT THỰC
HÀNH MÔN TIN HỌC Ở TRƯỜNG
THCS ĐẠT HIỆU QUẢ”
Wednesday, Novembe
r 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng dạy tiết thực hành

2

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1. Dự giờ thực tế 1 tiết dạy
thực hành.
2. Một số nhân tố tác động
đến chất lượng dạy và học
của tiết thực hành.
Wednesday, Novem
ber 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng ca
o chất lượng dạy tiết thực hà

3

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
3.

Giới thiệu một số giải
pháp trong giờ dạy
học thực hành nhằm
mang lại hiệu quả

Wednesday, Novem
ber 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng ca
o chất lượng dạy tiết thực hà

4

hiệu quả
1 chất lượng giảng dạy
2 ý thức học tập
3 ý thức sử dụng và bảo vệ tài sản chung
n

Wednesday, Novem
ber 5, 2014

...

Một số giải pháp nhằm nâng ca
o chất lượng dạy tiết thực hà

5

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
4. Thảo luận của các đồng nghiệp
về các giải pháp trên cơ sở các
giải pháp đã nêu trên.
5. Các đồng nghiệp tiếp tục góp ý
để hoàn thành chuyên đề nhằm
xây dựng 1 tiết dạy học thực
hành có hiệu quả.
Wednesday, Novem
ber 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng ca
o chất lượng dạy tiết thực hà

6

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
6. Phần góp ý kiến của đại
biểu

Wednesday, Novem
ber 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng ca
o chất lượng dạy tiết thực hà

7

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
7. Một số vấn đề có liên quan
đến bộ môn Tin học năm
2011 - 2012
8. Quý thầy cô tiếp tục về nhà
suy nghĩ, đóng góp ý kiến để
phát triển thành một chuyên
đề cấp huyện.
Wednesday, Novem
ber 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng ca
o chất lượng dạy tiết thực hà

8

“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY
TIẾT THỰC HÀNH MÔN TIN
HỌC Ở TRƯỜNG THCS ĐẠT
HIỆU QUẢ”
Wednesday, Novembe
r 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng dạy tiết thực hành

9

Nội dung 1: Mời quý thầy cô Tiết 2
(7h45’)về phòng thực hành nhà
trường dự giờ thực tế tiết dạy (lớp
9a1)
Wednesday, Novem
ber 5, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng ca
o chất lượng dạy tiết thực hà

10

CHUYÊN ĐỀ: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TIẾT
THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC Ở TRƯỜNG
THCS ĐẠT HIỆU QUẢ”

Nội dung 2: Một số nhân tố
tác động đến chất lượng dạy
học một tiết dạy thực hành
Wednesday, November 5, 2
014

Một số giải pháp nhằ...
Wednesday, Novembe
r 5, 2014
M t s gi i pháp nh m nâng cao
ch t l ng d y ti t th c hành ượ ế
1
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ
THẦY VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ:
THẦY VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ:
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY
TIẾT THỰC HÀNH MÔN TIN
TIẾT THỰC HÀNH MÔN TIN
HỌC TRƯỜNG THCS ĐẠT
HỌC TRƯỜNG THCS ĐẠT
HIỆU QUẢ”
HIỆU QUẢ”
chuyên đề tin học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề tin học 8 - Người đăng: Trần Quang Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
chuyên đề tin học 8 9 10 771