Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Toán Giải Tích

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tích phân hai lớp (Tích phân kép)
Tháng Tám 21, 2010chuyentoanĐể lại phản hồiGo to comments

Rate This
1. Định nghĩa tích phân kép:

Xét trong mặt phẳng Oxy, miền kín D giới
hạn bởi đường L (đóng và bị chặn ; miền D kín nếu nó giới hạn bởi đường cong kín, và
các điểm trên biên L được coi là thuộc D)
Ta xét hình trụ, có mặt đáy là miền D và mặt trên là mặt cong z = f(x,y) ( f(x,y) xác định
và liên tục trong miền D).
Khi đó, ta chia miền D thành n phần có diện tích tương ứng là
và mỗi
miền có đường kính là
(đường kính của 1 miền là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm
thuộc miền đó. Hay ta có thể ký hiệu:

)

Lấy trên mỗi miền 1 điểm
khi đó trên mỗi miền
, thì hình trụ sẽ xấp xỉ với
hình trụ có đáy là
và chiều cao là
. Do đó, thể tích của hình trụ có mặt đáy
là D và mặt trên là f(x,y) có thể tính xấp xỉ bởi:

Như vậy, tổng Vn phụ thuộc vào cách chia (còn gọi là phân hoạch của ) miền D và cách
chọn điểm Pi. Do vậy, nếu chúng ta chia miền D càng nhiều thì thể tích hình trụ càng
chính xác. Nghĩa là, đường kính di của mỗi miền càng nhỏ (càng tiến về 0) thì ta sẽ có
chính xác diện tích của miền D.
Vậy, cho
sao cho
. Khiđó, nếu tổng Vn tiến đến 1 giá trị hữu hạn V
không phụ thuộc cách chia miền D và cách chọn điểm Pi thì giới hạn V đó được g ọi là tích
phân kép của hàm f(x,y) trên miền D và được ký hiệu
trong đó: hàm số f(x,y) được gọi là hàm dưới dấu tích phân, D được gọi là miền lấy tích
phân; ds là yếu tố diện tích.
Nhận xét:
1. Từ định nghĩa ta thấy rằng, tích phân kép (tích phân hai lớp) được xuất phát từ yêu
cầu tính thể tích của hình trụ có mặt trên là mặt cong bất kỳ và mặt đáy là hình chiếu

của mặt cong xuống mặt phẳng z = 0. Do đó, f(x,y) > 0. Tuy nhiên, ta vẫn có thể xét
trường hợp f(x,y) < 0 (trường hợp này có thể xem như hình trụ có mặt dưới là f(x,y) và
mặt trên là mặt phẳng z = 0.Và như vậy, ta có thể xét f(x,y) là hàm có dấu bất kỳ.
2. Do tích phân 2 lớp không phụ thuộc vào cách chia miền D nên ta có thể chia miền D
bởi các đường thẳng song song với trục Oy (cách đều nhau 1 khoảng Δx) và các đường
thẳng song song với trục Ox (cách đều nhau 1 đoạn Δy). Khi đó Δs = Δx.Δy và ds được
thay bởi dxdy. Nên ta thường dùng ký hiệu:

3. Nếu hàm số f(x,y) liên tục trên miền kín D thì nó khả tích trên mi ền D ấy .
Nghĩa là,
tồn tại (ta công nhận điếu này)
2. Tính chất của tích phân kép:
Từ định nghĩa, ta có thể rút ra các tính chất sau đây ủa tích phân kép:
1.

(diện tích miền D)

2.
3.
4. Nếu miền D được chia thành 2 phần D1, D2 không có điểm trong chung (D1, ...
Tích phân hai l p (Tích phân kép)
Tháng Tám 21, 2010chuyentoan l i ph n h iĐể Go to comments
Rate This
1. nh ngh a tích phân kép:Đị ĩ
Xét trong m t ph ng Oxy, mi n kín D gi i
h n b i ng L ( đườ óng và b ch nđ ; mi n D kín n u nó gi i h n b i ng cong kín, và ế đườ
các i m trên biên L c coi là thu c Dđ đượ )
Ta xét hình tr , có m t áy là mi n D và m t trên là m t cong z = f(x,y) ( đ f(x,y) xác nh đị
và liên t c trong mi n D ).
Khi ó, ta chia mi n D thành n ph n có di n tích t ng ngđ ươ và m i
mi n có ng kính là đườ ( ng kính c a 1 mi n là kho ng cách l n nh t gi a hai i m đườ đ ể
thu c mi n ó. Hay ta có th ký hi u: đ )
L y trên m i mi n 1 i m đ khi ó trên m i mi nđ , thì hình tr s x p x v i
hình tr áy là đ và chi u cao là . Do ó, th tích c a hình tr có m t áy đ đ
là D và m t trên là f(x,y) có th tính x p x b i:
Nh v y, t ng Vn ph thu c vào cách chia (còn g i là phân ho ch c a ) mi n D và cách ư
ch n i m Pi. Do v y, n u chúng ta chia mi n D càng nhi u thì th tích hình tr càng đ ể ế
chính xác. Ngh a là, ng kính di c a m i mi n càng nh (càng ti n v 0) thì ta s ĩ đườ ế
chính xác di n tích c a mi n D.
V y, cho sao cho . Khi ó, n u t ng Vn ti n n 1 giá tr h u h n Vđ ế ế đế
không ph thu c cách chia mi n D và cách ch n i m Pi thì gi i h n V ó c g i là tích đ ể đ đượ
phân kép c a hàm f(x,y) trên mi n D và c ký hi u đượ
trong ó: hàm s f(x,y) c g i là hàm d i d u tích phân, D c g i là mi n l y tích đ đượ ướ đượ
phân; ds là y u t di n tích.ế
Nh n xét:
1. T nh ngh a ta th y r ng, tích phân kép (tích phân hai l p) c xu t phát t yêu đị ĩ đượ
c u tính th tích c a hình tr có m t trên là m t cong b t k và m t áy là hình chi u đ ế
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên Đề Toán Giải Tích 9 10 958