Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề trường tiểu học VNEN

Được đăng lên bởi tranvandong72
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
Chuyên đề 1
TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
Mô hình VNEN hướng tới chuyển các HDGD trong nhà trường thành các hoạt động tự
GD cho HS.
Mọi HDGD trong nhà trường đều vì lợi ích của HS và do HS thực hiện.
Đặc trưng của mô hình tường học mới là “ TỰ “
+ Học sinh: Tự giác, tự quản, tự học. tự tin, tự trọng, tự đánh giá hợp tác
+ Giaó viên: Tự chủ, tự bồi dưỡng, linh hoạt, sáng tạo
+ Nhà trường: Tự nguyện
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
Phần 1: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
I . MỤC ĐÍCH CỦA HĐTQHS:
- Thúc đẩy sự phát triển về đạo đức, tình cảm và ý thức xã hội của học sinh thông qua
những kinh nghiệm hoạt động thực tế của các em trong nhà trường và mối quan hệ của
các em với những người xung quanh.
- Đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào đời sống học
đường.
- Tạo Cơ chế khuyến khích các em tham gia một cách toàn diện vào các hoạt động
của nhà trường và phát triển tính tự chủ, sự tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác và
đoàn kết của học sinh.
- Giúp các em phát triển kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác và kĩ năng lãnh đạo;
đồng thời cũng chuẩn bị cho các em ý thức trách nhiệm khi thực hiện những quyền và
bổn phận của mình.
- Hội đồng tự quản HS: Thành lập vì HS, cho HS, bởi HS; HS tự bầu, tự tổ chức, tự
quản. Tự xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Tự điều hành hoạt động.
BẦU HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
+ Ứng cử.
+ Đề cử
Công bố danh sách ứng cử và đề cử
Những người có tên trong danh sách tranh cử bằng cách giới thiệu về mình nói rõ

chương trình hành động.
+ Bầu ban kiểm phiếu.
Công bố kết quả.
Người có số phiếu cao nhất là CTHĐTQ; số phiếu thứ tự sẽ là các phó CTHĐTQ.
+Thành lập các ban chuyên trách.
Học tập, - Quyền lợi,
Văn nghệ - TDTT. - Lao động,
Đối nội - Đối ngoại, - Thư viện.
+Các ban họp bầu trưởng ban và xây dựng nội quy hoạt động
SƠ ĐỒ : HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HS.
1. CHỦ TỊCH HĐTQ
2. PHÓ CT HĐTQ
3. PHÓ CT HĐTQ …
4. CÁC BAN
- BAN HỌC TÂP
- BAN ĐỐI NGOẠI
- BAN SỨC KHỎE
- BAN VỆ SINH
- BAN VĂN NGHỆ
- BAN TDTT
- BAN THƯ VIỆN
- BAN QUYỀN LỢI HỌC SINH …
A.XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÀNH LẬP HĐTQ
B.TRIỂN KHAI THÀNH LẬP HĐTQ
1. Trước bầu cử :
Giáo viên, phụ huynh chuẩn bị tư tưởng cho học sinh về mục đích, ý nghĩa, khả năng
học sinh…
Định ngày bầu cử HĐTQ; Các ban của HĐTQ.
2. Tiến hành bầu cử
a. Bầu lãnh đạo HĐTQ ( Chủ tịch, Phó chủ tịch )
- Thảo luận đưa ra tiêu chí của lãnh đạo HĐTQ
- Tổ chức cho học sinh ứng cử, đề cử.
b.Cho các ứng viên chuẩn bị chương trình để thu...
Chuyên đề
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
Chuyên đề 1
TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
Mô hình VNEN hướng tới chuyển các HDGD trong nhà trường thành các hoạt động tự
GD cho HS.
Mọi HDGD trong nhà trường đều vì lợi ích của HS và do HS thực hiện.
Đặc trưng của mô hình tường học mới là “ T
+ Học sinh: Tự giác, tự quản, tự học. tự tin, tự trọng, tự đánh giá hợp tác
+ Giaó viên: Tự chủ, tự bồi dưỡng, linh hoạt, sáng tạo
+ Nhà trường: Tự nguyện
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
Phần 1: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
I . MỤC ĐÍCH CỦA HĐTQHS:
- Thúc đẩy sự phát triển về đạo đức, tình cảm và ý thức xã hội của học sinh thông qua
những kinh nghiệm hoạt động thực tế của các em trong nhà trường mối quan hệ của
các em với những người xung quanh.
- Đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ tích cực vào đời sống học
đường.
- Tạo chế khuyến khích các em tham gia một cách toàn diện vào các hoạt động
của nhà trường phát triển tính t chủ, sự tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác
đoàn kết của học sinh.
- Giúp các em phát triển kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác và kĩ năng lãnh đạo;
đồng thời cũng chuẩn bị cho các em ý thức trách nhiệm khi thực hiện những quyền
bổn phận của mình.
- Hội đồng tự quản HS: Thành lập vì HS, cho HS, bởi HS; HS tự bầu, tự tổ chức, tự
quản. Tự xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Tự điều hành hoạt động.
BẦU HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
+ Ứng cử.
+ Đề cử
Công bố danh sách ứng cử và đề cử
Những người có tên trong danh sách tranh cử bằng cách giới thiệu về mình nói rõ
Chuyên đề trường tiểu học VNEN - Trang 2
Chuyên đề trường tiểu học VNEN - Người đăng: tranvandong72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chuyên đề trường tiểu học VNEN 9 10 805