Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: Tứ giác – áp dụng.

Được đăng lên bởi Ngo Van Truong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2215 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề: Tứ giác – áp dụng.
***********

Bài toán 1: Cho biết AB // CD. Tính số đo x trong hình vẽ.
Bài toán 2:
Tính các số đo x, y trong hình vẽ bên
à
Bài toán 3: Cho tứ giác ABCD có D = 1200
Tính số đo các góc A, B, C biết rằng chúng
bằng nhau.
à
Bài toán 4: Cho tứ giác ABCD có à = 1250 ; B = 550 . Chứng minh rằng: hai đA
ờng phân giác của hai góc D và C vuông góc với nhau.
Bài toán 5: Cho tứ giác ABCD có số đo các góc A, B, C, D tỉ lệ với 1; 2; 3;
4. Tính số đo các góc A, B, C, D.
Bài toán 6: Tính số đo các góc của tứ giác ABCD biết :
à − 10 B − 20 C − 30 D − 40
à
à
à
A
=
=
=
4
3
2
1

à
à
Bài toán 7: Cho hình thang ABCD có à − D = 300 ; B = 4.C (AB//CD).
A à
Tính số đo các góc của hình thang.
à
à
Bài toán 8: Cho tứ giác ABCD biết AB=AD; B = 900 ; à = 600 ; D = 1350 .
A
a) Tính số đo góc C và chứng minh rằng: BD=BC.
b) Từ A kẻ AE vuông góc với đờng thẳng CD. Tính số đo các góc của tam
giác AEC.
Bài toán 9: Cho tam giác ABC cân tại A có à = 700. Từ điểm D thuộc cạnh
A
DH ⊥ AC ( H ∈ AC )
BC, kẻ
a) Tính số đo các góc của tứ giác ABDH.
ã
b) Chứng minh rằng: à = 2.HDC
A
c) Chứng minh rằng hệ thức trên đây không phụ thuộc vào độ lớn góc A.
Bài toán 10: Cho tứ giác ABCD. Các tia phân giác của A và B vuông góc với
nhau.
a) CMR: Các tia phân giác của hai góc C và D cũng vuông góc với nhau.
b) Có thể kết luận gì về vị trí của hai đờng thẳng AD và BC.
Bài toán 11:
Cho tứ giác ABCD và một điểm M thuộc miền trong của tứ giác.
Chứng minh các bất đẳng thức sau:

1
2
b) MA + MB + MC + MD ≥ AC + BD . Dấu “=” xảy ra khi nào ?

a) MA + MB + MC + MD > ( AB + BC + CD + DA)

...
Chuyªn ®Ò: Tø gi¸c – ¸p dông.
***********
Bµi to¸n 1: Cho biÕt AB // CD. TÝnh sè ®o x trong h×nh vÏ.
Bµi to¸n 2:
TÝnh c¸c sè ®o x, y trong h×nh vÏ bªn
Bµi to¸n 3: Cho tø gi¸c ABCD cã
µ
0
120D =
TÝnh sè ®o c¸c gãc A, B, C biÕt r»ng chóng
b»ng nhau.
Bµi to¸n 4: Cho tø gi¸c ABCD cã
µ µ
0 0
125 ; 55A B= =
. Chøng minh r»ng: hai ®-
êng ph©n gi¸c cña hai gãc D vµ C vu«ng gãc víi nhau.
Bµi to¸n 5: Cho tø gi¸c ABCD cã sè ®o c¸c gãc A, B, C, D tØ lÖ víi 1; 2; 3;
4. TÝnh sè ®o c¸c gãc A, B, C, D.
Bµi to¸n 6: TÝnh sè ®o c¸c gãc cña tø gi¸c ABCD biÕt :
µ µ
µ
µ
0 0 0 0
1 2 3 4
4 3 2 1
A B C D
= = =
Bµi to¸n 7: Cho h×nh thang ABCD cã
µ
µ
µ
µ
0
30 ; 4.A D B C = =
(AB//CD).
TÝnh sè ®o c¸c gãc cña h×nh thang.
Bµi to¸n 8: Cho tø gi¸c ABCD biÕt AB=AD;
µ µ
µ
0 0 0
90 ; 60 ; 135B A D= = =
.
a) TÝnh sè ®o gãc C vµ chøng minh r»ng: BD=BC.
b) Tõ A kÎ AE vu«ng gãc víi ®êng th¼ng CD. TÝnh sè ®o c¸c gãc cña tam
gi¸c AEC.
Bµi to¸n 9: Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A cã
µ
0
70 .A =
Tõ ®iÓm D thuéc c¹nh
BC, kÎ
( )DH AC H AC
a) TÝnh sè ®o c¸c gãc cña tø gi¸c ABDH.
b) Chøng minh r»ng:
µ
·
2.A HDC=
c) Chøng minh r»ng hÖ thøc trªn ®©y kh«ng phô thuéc vµo ®é lín gãc A.
Bµi to¸n 10: Cho tø gi¸c ABCD. C¸c tia ph©n gi¸c cña A vµ B vu«ng gãc víi
nhau.
a) CMR: C¸c tia ph©n gi¸c cña hai gãc C vµ D còng vu«ng gãc víi nhau.
b) Cã thÓ kÕt luËn g× vÒ vÞ trÝ cña hai ®êng th¼ng AD vµ BC.
Bµi to¸n 11:
Cho tø gi¸c ABCD vµ mét ®iÓm M thuéc miÒn trong cña tø gi¸c.
Chøng minh c¸c bÊt ®¼ng thøc sau:
Chuyên đề: Tứ giác – áp dụng. - Trang 2
Chuyên đề: Tứ giác – áp dụng. - Người đăng: Ngo Van Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên đề: Tứ giác – áp dụng. 9 10 479