Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề về kim loại nhôm cực hay!

Được đăng lên bởi v2cxko
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÔM-HỢP CHẤT CỦA NHÔM
Câu 11: Cho 3,42g Al2(SO4)3 tác dụng vừa đủ với 200ml ddNaOH được 0,78 g kết tủa.
Nồng độ mol của xút :
A. 0,12M và 0,28M
B.0,21M và 0,28MC.0,15M và 0,M
D. 0,26M và 0,6M
Câu 12. Trong một cốc đựng 200ml dd AlCl3 0,2M .Rót vào cốc 100ml dd NaOH thu được
một kết tủa , đem sấy khô và nung nóng đến khối lượng không đổi thu được 1,53g chất
rắn .Nồng độ mol của dd NaOH đã dùng là:
A.0,9M
B.0,9M hoặc 1,3M
C.0,5M hoặc 0,9M
D.1,3M
Câu 14: Trộn 200ml dung dịch NaOH1M với 100ml dung dịch HCl xM thu được dung
dịch A. Cho dung dịch A vào 200ml dung dịch AlCl3 0,5M thu được 1,56g kết tủa. Hãy lựa
chọn giá trị đúng của x.
A. 0,6M
B. 1M
C.1,4M
D. 2,8M
Câu 15: Trong một cốc đựng 200ml ddAlCl3 2M. Rót vào cốc Vml ddNaOH có nồng độ
a mol/lít, ta được một kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được
5,1g chất rắn.Nếu V=200ml
thì a có giá trị nào?
A. 2M
B. 1,5M hay 3M
C. 1M hay 1,5M
D.1,5Mhay 7,5M
Câu 16 Hòa tan 5,34gam nhôm clorua vào nước cho đủ 200ml dung dịch. Thêm tiếp
ddNaOH 0,4M vào ddtrên, phản ứng xong thu được 1,56 gam kết tủa. Nồng độ mol
ddNaOH là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)
A. 0,6M và 1,6M B. 1,6M hoặc 2,4M
C. 0,6M hoặc 2,2M
D. 0,6M hoặc 2,6M
Câu 17 Cho ddNaOH 0,3M vào 200 ml ddAl2(SO4)3 0,2M thu được một kết tủa trắng
keo. Nung kết tủa này đến khối lượng lượng không đổi thì được 1,02g rắn. Thể tích
ddNaOH là bao nhiêu? (Al=27;Na=23;S=32;O=16;H=1)
A. 0,2lít và 1 lít
B. 0,2lít và 2 lít
C. 0,3 lít và 4 lít
D. 0,4
lít và 1 lít
Câu 18: Thêm 240 ml ddNaOH 1M vào 100ml dd AlCl3 nồng độ a mol / lít, khuấy đều tới
khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,08,mol kết tủa. Thêm tiếp 100ml dd NaOH 1M thì thấy
có 0,06 mol kết tủa. Giá trị của a là:
A. 0,5M
B. 0,75M
C. 0,8M
D. 1M
Câu 19: Cho 100ml ddAl2(SO4)3 0,1M vào V ml ddNaOH 0,1M. Thu được kết tủa nung tới
khối lượng không đổi được 0,51g chất rắn. V là
A. 300ml B. 500ml C. 700ml
D. A hoặc C
Câu 20: Cho V l ddNaOH 1M vào 100ml ddAlCl3 2M thu được 3,9 g kết tủa. tính giá trị
của V
A. 150ml B. 400ml C. 150ml hoặc 400ml
D. 150ml hoặc 750ml
Câu 21: Cho 400ml ddAl(NO3)3 1,5M tác dụng với V(l) ddNaOH 0,5M, lượng kết tủa thu
được là 15,6g. Gía trị max của V là A. 4,4l
B. 2,2l
C. 4,2l
D. đáp án khác
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 0,54g Al trong 0,5 l ddH2SO4 0,1M thu được ddA. Thêm V(l)
ddNaOH 0,1M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần nung kết tủa tới khối lượng không
đổi ta được chất rắn nặng 0,51g. V có giá trị là
A. 1.1 lít
B. 0,8 lít C. 1,2 lít
D. 1.5 lít
Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 9g hỗn hợp bột...
NHÔM-HỢP CHẤT CỦA NHÔM
Câu 11: Cho 3,42g Al
2
(SO
4
)
3
tác dụng vừa đủ với 200ml ddNaOH được 0,78 g kết tủa.
Nồng độ mol của xút :
A. 0,12M và 0,28M B.0,21M và 0,28MC.0,15M và 0,M D. 0,26M và 0,6M
Câu 12. Trong một cốc đựng 200ml dd AlCl
3
0,2M .Rót vào cốc 100ml dd NaOH thu được
một kết tủa , đem sấy khô và nung nóng đến khối lượng không đổi thu được 1,53g chất
rắn .Nồng độ mol của dd NaOH đã dùng là:
A.0,9M B.0,9M hoặc 1,3M C.0,5M hoặc 0,9M D.1,3M
Câu 14: Trộn 200ml dung dịch NaOH1M với 100ml dung dịch HCl xM thu được dung
dịch A. Cho dung dịch A vào 200ml dung dịch AlCl
3
0,5M thu được 1,56g kết tủa. Hãy lựa
chọn giá trị đúng của x.
A. 0,6M B. 1M C.1,4M D. 2,8M
Câu 15: Trong mt cốc đựng 200ml ddAlCl
3
2M. Rót vào cốc Vml ddNaOH có nồng độ
a mol/lít, ta được một kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đi được
5,1g chất rắn.Nếu V=200ml thì a có giá
t
r
nào?
A. 2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M
D.1,5M
ha
y
7,5M
Câu 16 Hòa tan 5,34gam nhôm clorua vào nước cho đủ 200ml dung dịch. Thêm tiếp
ddNaOH 0,4M vào ddtrên, phản ứng xong thu được 1,56 gam kết tủa. Nồng độ mol
ddNaOH
là? (Al=27
;
Na=23;Cl=35,5;O=16
;
H=1)
A. 0,6M và 1,6M B. 1,6M hoặc 2,4M C. 0,6M hoặc 2,2M D. 0,6M hoặc 2,6M
Câu 17 Cho ddNaOH 0,3M vào 200 ml ddAl
2
(SO
4
)
3
0,2M thu được một kết tủa trắng
keo. Nung kết tủa này đến khối lượng lượng không đổi thì được 1,02g rắn. Thể tích
ddNaOH là bao nhiêu? (Al=27;Na=23;S=32
;
O=16;H=1)
A.
0,2lít và 1 lít B. 0,2lít và 2
lít
C. 0,3 lít và 4 lít D. 0,4
lít và 1
lít
Câu 18: Thêm 240 ml ddNaOH 1M vào 100ml dd AlCl
3
nồng độ a mol / lít, khuấy đều tới
khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,08,mol kết tủa. Thêm tiếp 100ml dd NaOH 1M thì thấy
có 0,06 mol kết tủa. Giá trị của a là:
A. 0,5M B. 0,75M C. 0,8M D. 1M
Câu 19: Cho 100ml ddAl
2
(SO
4
)
3
0,1M vào V ml ddNaOH 0,1M. Thu được kết tủa nung tới
khối lượng không đổi được 0,51g chất rắn. V là A. 300ml B. 500ml C. 700ml
D. A hoặc C
Câu 20: Cho V l ddNaOH 1M vào 100ml ddAlCl
3
2M thu được 3,9 g kết tủa. tính giá trị
của V
A. 150ml B. 400ml C. 150ml hoặc 400ml D. 150ml hoặc 750ml
Câu 21: Cho 400ml ddAl(NO3)3 1,5M tác dụng với V(l) ddNaOH 0,5M, lượng kết tủa thu
được là 15,6g. Gía trị max của V là A. 4,4l B. 2,2l C. 4,2l
D. đáp án khác
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 0,54g Al trong 0,5 l ddH
2
SO
4
0,1M thu được ddA. Thêm V(l)
ddNaOH 0,1M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần nung kết tủa tới khối lượng không
đổi ta được chất rắn nặng 0,51g. V có giá trị là
A. 1.1 lít B. 0,8 lít C. 1,2 lít D. 1.5 lít
Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 9g hỗn hợp bột gồm Mg và Al bằng H
2
SO
4
loãng thu được khí
X và ddY. Thêm từ từ ddNaOH vào Y sao cho kết tủa đạt giá trị max thì dừng lại lọc kết
tủa nung tới khối lượng không đổi thu được 16,2g chất rắn. Thể tích khí X thu được
1
chuyên đề về kim loại nhôm cực hay! - Trang 2
chuyên đề về kim loại nhôm cực hay! - Người đăng: v2cxko
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
chuyên đề về kim loại nhôm cực hay! 9 10 321