Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi hoangbiencp
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ
VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TRƯỜNG THCS CAO PHẠ

CẤU TRÚC CƠ BẢN
TÊN ĐƠN VỊ
TÊN SK.......
LĨNH VỰC: ( Quản lý giáo dục, Kế toán, Toán, Ngữ văn...)
Họ và tên tác giả:...........................................................
Chức vụ:........................................................................
Đơn vị công tác:............................................................

Cao Phạ, tháng ………năm 201….

CẤU TRÚC CƠ BẢN
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ( Nếu có)
Phần 1. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn sáng kiến
2. Mục đích của sáng kiến
3. Phạm vi, đối tượng áp dụng của sáng kiến
4. Thời gian thực hiện và triển khai sáng kiến

CẤU TRÚC CƠ BẢN
Phần 2. NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận của sáng kiến
II. Thực trạng của sáng kiến
III. Các biện pháp giải quyết vấn đề
IV. Hiệu quả của sáng kiến
Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC (nếu có)

1. Lí do chọn sáng kiến kinh nghiệm
- Lý do chọn/thực hiện sáng kiến: Sự cần thiết tiến hành viết sáng kiến.
(Sáng kiến, nhằm giải quyết vấn đề gì? Vấn đề giải quyết có phải là vấn
đề thiết thực gắn với nhiệm vụ được phân công, hay vấn đề cần thiết của
ngành không?).
- Nêu rõ hiện tượng (vấn đề) trong thực tiễn tác giả chọn để viết SKKN
- Ý nghĩa và tác dụng (về mặt lý luận) của hiện tượng (vấn đề) đó trong công
tác.
- Những mâu thuẫn giữa thực trạng (có bất hợp lý, có những điều cần cải
tiến, sửa đổi…) với yêu cầu mới phải được giải quyết.
Từ đó, tác giả khẳng định lý do mình chọn vấn đề để viết SKKN

2. Mục đích của sáng kiến
- Mục đích: là hướng đến một điều gì hay một công việc nào đó trong
nghiên cứu mà người nghiên cứu mong muốn để hoàn thành, nhưng
thường thì mục đích khó có thể đo lường hay định lượng. Nói cách khác,
mục đích là sự sắp đặt công việc hay điều gì đó được đưa ra trong nghiên
cứu.
- Mục đích trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều
gì?” và mang ý nghĩa thực tiển của nghiên cứu, nhắm đến đối tượng
phục vụ sản xuất, nghiên cứu.
- Mục đích của sáng kiến: Giải quyết được những mâu thuẫn, những khó
khăn gì có tính bức xúc trong công tác. Tác giả viết sáng kiến nhằm mục
đích gì? (Nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân, để trao đổi kinh
nghiệm với đồng nghiệp, để tham gia nghiên cứu khoa học…). Đóng góp
gì mới về mặt lý luận, về mặt thực tiễn?

3. Phạm vi, đối tượng áp dụng của
sáng kiến
* Phạm vi nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu được khảo sát trong trong
phạm vi nhất định về mặt thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu.
* Đối tượng nghi...
CHUYÊN ĐỀ
VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TRƯỜNG THCS CAO PHẠ
Chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: hoangbiencp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm 9 10 976