Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Hà Tĩnh Đề & Đáp án thi thử lần III, 2015 môn Vật lý.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
TỔ VẬT LÝ

THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III
Môn: Vật lý, Khối A&A1.
Thời gian: 90 phút;

Mã đề thi: 132

Đề thi có 50 câu TNKQ / 05 trang

Câu 1: Chọn kết luận đúng về dao động tắt dần. Dao động tắt dần
A. luôn có hại.
B. luôn có lợi.
C. có biên độ không đổi theo thời gian.
D. có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 2: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng ?
A. MeV/c2.
B. u.
C. MeV/c.
D. kg.
2
2
3
1
Câu 3: Cho phản ứng hạt nhân sau: 1 H  1 H  2 He  0 n  3,25 MeV . Biết độ hụt khối của 21 H là 0,0024 u. Lấy 1
u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết hạt nhân 23 He là
A. 77,21 MeV.
B. 1,22 MeV.
C. 12,21 MeV.
D. 7,72 MeV.
Câu 4: Một con lắc đơn có dây dài ℓ, dao động tại vị trí có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động nhỏ [sinα0 ≈ α0
(rad)] của con lắc này được tính theo biểu thức:

g
1 g
1 

.
B. T  2 .
C. T  2 .
D. T 
.

2 
2 g
g
Câu 5: Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng
A. quang điện ngoài.
B. quang điện trong.
C. quang dẫn.
D. quang - phát quang.
Câu 6: Tập hợp nào sau đây gồm các tia (bức xạ) không bị lệch trong điện trường và từ trường ?
A. Tia γ và tia X.
B. Tia α và tia β.
C. Tia γ và tia β.
D. Tia α, tia γ và tia X.
Câu 7: Chọn phát biểu sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng ?
A. Sự tán sắc là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có 1 màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
D. Trong vùng ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đỏ.
Câu 8: Sóng nào sau đây không có bản chất là sóng điện từ ?
A. Sóng phát ra từ màn hình tivi, giúp mắt ta theo dõi được diễn biến của một bộ phim.
B. Sóng dùng trong chụp X quang, gây ra phản ứng hóa học trên tấm phim.
C. Sóng phát ra từ đài radio, làm cho tai ta nghe được chương trình dự báo thời tiết.
D. Sóng phát ra ở projecter (máy chiếu), giúp chúng ta đưa hình ảnh lên màn chiếu.
Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ, L là cuộn dây thuần cảm hệ số tự cảm L = 0,5/π (H). Đặt
L
vào hai đầu A, B điện áp uAB = 100cos(100π.t + π/2) V thì cường độ dòng điện chạy qua mạch
A
+
B
theo chiều dương từ B đến A có biểu thức là:
A. i(B→A) = 2 2 cos(100π.t) A.
B. i(B→A) = 2cos(100π.t + π) A.
C. i(B→A) = 2 2 cos(100π.t + π) A.
D. i(B→A) = 2cos(100π.t) A.
Câu 10: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm g...
Trang 1/4, Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
TỔ VẬT LÝ
Mã đề thi: 132
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III
Môn: Vật lý, Khối A&A1.
Thời gian: 90 phút;
Đề thi có 50 câu TNKQ / 05 trang
Câu 1: Chọn kết luận đúng về dao động tắt dần. Dao động tắt dần
A. luôn có hại. B. luôn có lợi.
C. có biên độ không đổi theo thời gian. D. có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 2: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng ?
A. MeV/c
2
. B. u. C. MeV/c. D. kg.
Câu 3: Cho phản ứng hạt nhân sau:
2 2 3 1
1 1 2 0
H H He n 3,25 MeV
. Biết độ hụt khối của
2
1
H
0,0024 u. Lấy 1
u = 931,5 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết hạt nhân
3
2
He
A. 77,21 MeV. B. 1,22 MeV. C. 12,21 MeV. D. 7,72 MeV.
Câu 4: Một con lắc đơn dây dài ℓ, dao động tại vị trí gia tốc trọng trường g. Chu dao động nhỏ [sinα
0
α
0
(rad)] của con lắc này được tính theo biểu thức:
A.
1
T .
2 g
B.
T 2 .
g
C.
g
T 2 .
D.
1 g
T .
2
Câu 5: Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng
A. quang điện ngoài. B. quang điện trong. C. quang dẫn. D. quang - phát quang.
Câu 6: Tập hợp nào sau đây gồm các tia (bức xạ) không bị lệch trong điện trường và từ trường ?
A. Tia γ và tia X. B. Tia α và tia β. C. Tia γ và tia β. D. Tia α, tia γ và tia X.
Câu 7: Chọn phát biểu sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng ?
A. Sự tán sắc là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có 1 màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
D. Trong vùng ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đỏ.
Câu 8: Sóng nào sau đây không có bản chất là sóng điện từ ?
A. Sóng phát ra từ màn hình tivi, giúp mắt ta theo dõi được diễn biến của một bộ phim.
B. Sóng dùng trong chụp X quang, gây ra phản ứng hóa học trên tấm phim.
C. Sóng phát ra từ đài radio, làm cho tai ta nghe được chương trình dự báo thời tiết.
D. Sóng phát ra ở projecter (máy chiếu), giúp chúng ta đưa hình ảnh lên màn chiếu.
Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ, L cuộn dây thuần cảm hệ số tự cảm L = 0,5/π (H). Đặt
vào hai đầu A, B điện áp u
AB
= 100cos(100π.t + π/2) V thì cường độ dòng điện chạy qua mạch
theo chiều dương từ B đến A có biểu thức là:
A. i
(B→A)
= 2
2
cos(100π.t) A. B. i
(B→A)
= 2cos(100π.t + π) A.
C. i
(B→A)
= 2
2
cos(100π.t + π) A. D. i
(B→A)
= 2cos(100π.t) A.
Câu 10: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ
yếu hiện nay là
A. tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải. B. giảm công suất truyền đi.
C. giảm tiết diện dây. D. tăng chiều dài đường dây.
Câu 11: Sóng điện từ có bước sóng bằng giá trị nào sau đây là bức xạ tia X ?
A. 5.10
-4
m. B. 5.10
-13
m. C. 5.10
-7
m. D. 5.10
-10
m.
Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn
dây so với cường độ dòng điện trong mạch π/6. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 2 lần điện áp hiệu
dụng giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của mạch điện là:
A. cosφ =
2/2.
B. cosφ =
3/2.
C. cosφ = 0,5. D. cosφ = 0,7.
Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều
0
(U
0
không đổi còn f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R,
L, C mắc nối tiếp. Khi f = f
0
thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f
0
bằng
A.
1
LC
. B.
2
LC
. C.
1
2 LC
. D.
2
LC
.
Câu 14: Sóng vô tuyến do đài VOV3 phát ra tần số 102,7 MHz, khi truyền trong không khí bước sóng bao
nhiêu ? Lấy tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí là c = 3.10
8
m/s.
A. 306 m. B. 3,06 m. C. 2,92 m. D. 292 m.
L
A
B
+
Chuyên Hà Tĩnh Đề & Đáp án thi thử lần III, 2015 môn Vật lý.pdf - Trang 2
Chuyên Hà Tĩnh Đề & Đáp án thi thử lần III, 2015 môn Vật lý.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chuyên Hà Tĩnh Đề & Đáp án thi thử lần III, 2015 môn Vật lý.pdf 9 10 408