Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển hóa Glucid

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1800 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng

TS. Phan Hải Nam

CHUYỂN HOÁ GLUCID
***

Đại cương
I.Chuyển hoá Glucose
1.1. Thoái hóa:

Đường phân: “Yếm khí”, “ái khí”.

Chu trình Pentose phosphat

Vòng Uronic acid
1.2. Tổng hợp:
 Tân tạo Glc từ pyruvat và các chất khác.
 Tổng hợp Glc từ các đường đơn (Ms) khác.


II. Chuyển hoá Glycogen
2.1. Thoái hóa
2.2. Tổng hợp

III. Đường máu và các cơ chế điều hòa đường máu
3.1. Nguồn gốc, nồng độ Glc máu bình thường
3.2. Các cơ chế điều hòa Glc máu
Rối loạn chuyển hoá glucid

ĐẠI CƯƠNG

Tiêu hoá:
- Một phần ở miệng nhờ amylase nước bọt.
- Chủ yếu/ruột non: E dịch tuỵ (chủ yếu), 1 phần của dịch ruột.

- Glucid: Disaccharid (Maltose, lactose, Saccharose)
Poly-rid (Tinh bột, Glycogen) -> Ms (Glc, Ga, F,M)
Hấp thu:
+ Tốc độ khác nhau: Ga > G > F > M.
+ Hấp thu từ ruột non -> máu: 2 cơ chế:
- Khuếch tán đơn giản (F, M):
Theo gradien nồng độ (C cao -> C thấp), ko cần NL.
- Vận chuyển tích cực: Ga, Glc. Do chênh lệch Na+
trong và ngoài TB và hoạt động của Na+,K+- ATPase.

DIỄN BIẾN
1.1 ĐP ”Yếm khí”-Hexosediphosphat:
K/N: Là qúa trình “O” glucose/ thiếu O2, chất đầu tiên là Glc/ G-P
và SPCC là acid lactic. 2 giai đoạn (11 f.ư).
GĐ 1: 2 lần phosphoryl hoá G -> DOAP, GAP (5 f.ư ).
+ f.ư 1: Phosphoryl hoá G lần 1: cần ATP, hexokinase/
glucokinase
+ f.ư 2: Đồng phân hoá G-6P <=> fructose-6 phosphat (F-6P)
+ f.ư 3: phosphoryl hoá lần 2, F-6P -> F-1,6DP; cần ATP thứ 2,
P-fructokinase - E dlt: ADP, AMP hoạt hoá
ATP và Citrat nồng cao ức chế.
+ f.ư 4: phân cắt F-1,6DP = DOAP + GAP, nhờ aldolase.
+ f.ư 5: Đồng phân hoá DOAP = GAP.

Gđ2: Oxy hoá GAP - Pyruvat-> Lactat (6 f.ư)
+ f.ư 6: GAP bị oxy hoá bởi GAPDH tạo 1,3-DPG (1,3Diphosphoglycerat)- (LK ~/C1) và NADH2.
+ f.ư 7: cắt đứt l.k (~), cần P-glyceratkinase :
1,3-DPG <-> 3P-G + ATP
+ f.ư 8: Chuyển 3P-G = 2-PG, glyceromutase
+ f.ư 9: loại H2O, 2-PG => P.E.P (có l.k ~/C2)
P.E.P = Phospho Enol Pyruvat
+ f.ư 10: P.E.P cắt đứt l.k ~ tạo ATP và Pyruvat, pyruvatkinase
+ f.ư 11: khử Pyruvat => Lactat, cần LDH, và NADH2
(Sơ đồ ->)

Hexokinase
(Glucokinase)

GLUCOSE
1

ATP

ADP

G - 6P
2

GĐ1: 2 lần Phosphoryl
hóa : G-> GAP

F- 6P
P-fructokinase

3

ATP

ADP

F-1,6DP
4

DOAP
NAD

GAP

5
NADH2

6

Pi

1,3-DPG
ADP

7

ATP

3-PG
8

GĐ2: “O”GAP..-> Lactat

2-PG
9

H2O

P.E.P

Lactat

11
LDH

Pyruvatkinase 10

ADP

Pyruvat

SƠ ĐỒ: ĐƯỜNG PHÂN YẾM KHÍ (EMBDEN- MEYERHOF)

ATP

Glucose

GĐ 1: 2
lần “P”
G--> 2
GAP

G-6P
F-6P
F-1,6DP
CH2O-P
C=O
CH2OH

GĐ 2:

DOAP

“O”GAP
--->Lactat

Lactat

CH2OH
1
CH2O-P

(-)

CH2O-P
O
P-O...
Bài giảng
TS. Phan Hải Nam
Chuyển hóa Glucid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển hóa Glucid - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chuyển hóa Glucid 9 10 476