Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển hóa Lipid

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé quèc phßng
Häc viÖn qu©n y

ChuyÓn ho¸ lipid

Néi dung bµI gi¶ng
§¹i c¬ng
I.

Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid

II.

ChuyÓn ho¸ acid bÐo
2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK)
2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ)

III.

ChuyÓn ho¸ triglycerid
3.1. Tho¸i ho¸ TG
3.2. Tæng hîp TG

IV.

ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin

V.

ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton

VI.

ChuyÓn ho¸ cña cholesterol

Néi dung bµI gi¶ng
§¹i c¬ng
I.

Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid

II.

ChuyÓn ho¸ acid bÐo
2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK)
2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ)

III.

ChuyÓn ho¸ triglycerid
3.1. Tho¸i ho¸ TG
3.2. Tæng hîp TG

IV.

ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin

V.

ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton

VI.

ChuyÓn ho¸ cña cholesterol

N¨ng lîng

Ho¹t chÊt
sinh häc

CÊu t¹o
lipid

Dung m«i

Vitamin A, D, E, K

B¶o vÖ

Néi dung bµI gi¶ng
§¹i c¬ng
I.

Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid

II.

ChuyÓn ho¸ acid bÐo
2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK)
2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ)

III.

ChuyÓn ho¸ triglycerid
3.1. Tho¸i ho¸ TG
3.2. Tæng hîp TG

IV.

ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin

V.

ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton

VI.

ChuyÓn ho¸ cña cholesterol

I. Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid


Tiªu hãa lipid

- B¾t ®Çu ë t¸ trµng , chñ yÕu ë ruét non

A.mËt, muèi mËt: - Nhò t¬ng ho¸ lipid
- Häat ho¸ lipase

CÊu tróc cña nhò t¬ng

I. Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid


Tiªu hãa lipid

- B¾t ®Çu ë t¸ trµng , chñ yÕu ë ruét non
A.mËt, muèi mËt: - Nhò t¬ng ho¸ lipid
- Häat ho¸ lipase
Enzym: - lipase dÞch tuþ
- 1 phÇn nhá cña dÞch ruét

TG  Glycerol + 3 a.bÐo
Cholesterol este  CholesterolTD + a.bÐo
GlyceroPL  Glycerol + a.bÐo + H3PO4
+ Base nit¬
(Base nit¬: cholin, ethanolamin, serin, inositol)

Triglycerid



R1



R2



R3

TG

TG.lipase
R3COOH

R1
R2

DG.lipase

OH

DG

R1COOH

OH
R2

§ång ph©n
ho¸

R2
OH

OH

OH

 MG

 MG

Sù thuû ph©n triglycerid

MG.lipase
R2COOH

OH
OH
OH

Glycerol

Cholesterol

Sù thuû ph©n cholesterol ester hãa

CÊu tróc cña phospholipid



HÊp thu

ë phÇn cuèi cña ruét non.

HÊp thu tù do (a.bÐo < 10C, MG,
glycerol,…) NMRNTMCGan

T¹i tÕ bµo NMRN

- TiÕp tôc thuû ph©n
MG  AB + Glycerol

- T¸i tæng hîp lipid (# G vµ P)
AcylCoA + glycerol  TG
Cholesterol TD + a. bÐo  Cholesterol E
AB + glycerol + H3PO4 + base nit¬  PL



VËn chuyÓn

Lipid ( thøc ¨n)
Ruét non
Chylomicron
VLDL

Lipid ( tæng hîp)
Chylomicron
VLDL

VLDL

Gan
acid bÐo tù do

Tæ chø...
Bé quèc phßng
Häc viÖn qu©n y
ChuyÓn ho¸ lipid
Chuyển hóa Lipid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển hóa Lipid - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Chuyển hóa Lipid 9 10 995