Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển hóa muối nước

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BG: Lieân quan vaø Ñieàu hoøa chuyeån
hoùa

ÑVÑ:
ChuyÓn hãa c¸c chÊt gåm: Tho¸i hãa & tæng hîp.
C¸c CH ( P,G,L) liªn quan chÆt chÏ víi nhau:
- Chung 1 môc ®Ých: t¹o nng lîng & caùc chaát taïo neân
TB.
- Caàn coù söï ñieàu hoøa CH, neáu ko -> roái loaïn
chuyeån hoùa
Caàn coù söï thoáng nhaát trong cô theå , vôùi moâi tröôøng
xung quanh
I- Lieân quan CH:
1.1. moái lieân quan chung CH naêng löôïng T/B (SGK-BG)
1.2. Moái lieân quan CH thoâng qua caùc chu trình CH caùc
chaát trung gian (SGK-BG).
1.3. moái lieân quan chuyeån hoùa giöõa caùc caëp chaát:
+ G vaø L.
+ G vaø P.
+ P vaø L.

Mèi liªn quan CH giöõa glucid & lipid
:Glucid -> Lipid *
G cung cÊp năng lượng (ATP) cho CH Lipid (ho¹t hãa AB) +
AB + ATP -> AMP + PPi + AcylCoA
:Ho¹t ho¸ thÓ Ceton -> AcetoacetylCoA, VD+
Acetoacetat + ATP + CoA -> Acetoacetyl-CoA + AMP + PPi
RLCH-> ThiÕu ATP ®Ó ho¹t ho¸, thÓ ceton ko “®èt ch¸y”, ø l¹i, cao/ )
+ T¹om¸u => NhiÔm toan = “ L ®îc ®èt ch¸y trªn ngän löa
:Pyruvat, DOAP cÇn thiÕt ->tæng hîp triglycerid, VD
G -> Pyruvat -> Acetyl-CoA -> AB -> Acyl-CoA
G -> DOAP -> Glycerol-P + Acyl-CoA -> A. Phosphatidic -> TG
.Pentose-P-> NADPH: CoE khö cÇn thiÕt -> TH Acid bÐo, Choles
+
Lipid -> G: C.C ATP cho phosphoryl ho¸, biÕn ®æi G/ ®PAK ->NL*
TG -> Glc: Glycerol-> Glycerol-P <-> DOAP….> G
AB -> AcetylCoA -> Krebs -> Oxaloacetat (– CO2, ATP)
P.E.P …ngîc ®PAK--> Glucose<
(éng vËt ngñ ®«ng Glucose m¸u gi¶m ko ®¸ng kÓ®)

Glucose

Triglycerid

G6P
Ala
Cys
Hpr
Ser
Thr

Glycerol
Vßng
Pentose-P

NADPH

Pyruvat
Citrulin

Acid bÐo

AcetylCoA

Cholesterol
AcetoacetylCoA

Asp
oxaloacetat
Acetoacetat

Ornithin

Ure

Vßng KREBS

Vßng UR£

Arginin

Fumarat

Phe
Tyr

SuccinylCoA

Glycin

Creatin

-cetoglutarat

Ile, Met, Val

Hem

Glu

Arg, Gln, His, Pro

Leu
Lys
Phe
Trp
Tyr

Mèi LQCH
glucid vµ protid
•* Glucid -> protid
:
- Cung cấp năng lượng chủ yếu cho tổng hợp protein
-Tạo ra chất trung gian CH: Pyruvat oxaloacetat, α – CG ->
a.a (Ala, ATP)

Ala + α-CG <-> Glucid + Pyruvat
* Protid -> Glucid:
+ Tạo protein là Emzym - chất xc tác mọi phản ứng sinh học
trong cơ thể.
+ Một số hormon có bản chất protid: Glucagon, insulin, điều
hoà glucose M.
+ Một số a.a tạo chất trung gian (pyruvat) -> a.a sinh đồng
(ala) (TĐAM)

...
ÑVÑ:
ÑVÑ:
ChuyÓn hãa c¸c chÊt gåm: Tho¸i hãa & tæng hîp.
ChuyÓn hãa c¸c chÊt gåm: Tho¸i hãa & tæng hîp.
C¸c CH ( P,G,L) liªn quan chÆt chÏ víi nhau:
C¸c CH ( P,G,L) liªn quan chÆt chÏ víi nhau:
- Chung 1 môc ®Ých: t¹o nng l îng & caùc chaát taïo neân
- Chung 1 môc ®Ých: t¹o nng l îng & caùc chaát taïo neân
TB. - Ca n coù söï ñie u hoøa CH, neáu ko -> roái loaïn à à
TB. - Ca n coù söï ñie u hoøa CH, neáu ko -> roái loaïn à à
chuyeån hoùa
chuyeån hoùa
Ca n coù söï thoáng nhaát trong cô theå , vôùi moâi tröôøng à
Ca n coù söï thoáng nhaát trong cô theå , vôùi moâi tröôøng à
xung quanh
xung quanh
I- Lieân quan CH
I- Lieân quan CH
:
:
1.1. moái lieân quan chung CH naêng löôïng T/B (
1.1. moái lieân quan chung CH naêng löôïng T/B (
SGK-BG
SGK-BG
)
)
1.2. Moái lieân quan CH thoâng qua caùc chu trình CH caùc
1.2. Moái lieân quan CH thoâng qua caùc chu trình CH caùc
chaát trung gian (SGK-BG).
chaát trung gian (SGK-BG).
1.3. moái lieân quan chuyeån hoùa giöõa caùc caëp chaát
1.3. moái lieân quan chuyeån hoùa giöõa caùc caëp chaát
:
:
+ G vaø L.
+ G vaø L.
+ G vaø P.
+ G vaø P.
+ P vaø L.
+ P vaø L.
BG: Lieân quan vaø Ñie u hoøa chuyeån à
hoùa
Chuyển hóa muối nước - Trang 2
Chuyển hóa muối nước - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyển hóa muối nước 9 10 360