Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển hoá Xenobiotic

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng

ChuyÓn hãa xenobiotic

Ts. Phan H¶i Nam

Néi dung:
§¹i c¬ng
I- Qu¸ tr×nh biÕn ®æi chung cña xenobiotic- HÖ thèng LADME
II- ChuyÓn hãa xenobiotic trong tÕ bµo
2.1. Enzym CH xenobiotic
2.2. Thµnh phÇn cÊu t¹o cña hÖ thèng enzym CH xenobiotic
2.3. Chu tr×nh f/ cña cytochome P450
III-C¸c ph¶n øng trong CH xenobiotic
3.1 C¸c f/ g® 1: (f/ kh«ng tæng hîp).
3.2. C¸c f/ g® 2: (f/ liªn hîp hay tæng hîp).
IV- HiÖn tîng øc chÕ vµ c¶m øng c¸c enzym CH xenobiotic
4.1- HiÖn tîng øc chÕ ..
4.2. HiÖn tîng c¶m øng…

Më ®Çu
C¬ thÓ sèng- hÖ thèng më: lu«n tiÕp nhËn c¸c chÊt tõ m«i trêng
xung quanh.
Kh¸i niÖm X: C¸c chÊt hãa häc cã cÊu t¹o … vµo c¬ thÓ:
. Mét sè … chÊt h.c¬ cÊu t¹o ~ chÊt cÊu t¹o c¬ thÓ (G, L, P)…
. Sè cßn l¹i cã CT ….. ®îc gäi lµ c¸c chÊt xenobiotic (chÊt l¹).
C¸c xenobiotic gåm:
- Thuèc dïng/ ®iÒu trÞ
- Hãa chÊt dïng:
NN- thuèc trõ s©u diÖt cá, thuèc kÝch thÝch sinh trëng..
CN: Thuèc nhuém, hãa mü phÈm, tÈy röa..
C¸c X -> c¬ thÓ: dïng hîp lý- cã lîi (®iÒu trÞ bÖnh)
& cã h¹i cho søc khoÎ (ko hîp lý, qu¸ liÒu..)
-> NC chuyÓn hãa X/c¬ thÓ ®îc ®Æc biÖt quan t©m/ y häc, hãa
sinh ®éc häc.

Qu¸ tr×nh biÕn ®æi chung cña xenobiotic
X -> c¬ thÓ (tiªm truyÒn, tiªu hãa, h« hÊp, da &NM..) ->biÕn ®æi
LADME (Liberation, absorption, ditribution, metabolism, excretion …
Gi¶i phãng, hÊp thu, ph©n bè, chuyÓn hãa, th¶i trõ).
1- Gi¶i phãng: X t¸ch ra khái c¸c chÊt mµ chóng g¾n vµo.
2- HÊp thu: X qua mµng TB-> m¸u vµ c¸c t/chøc theo c¬ chÕ 
Gradient nång ®é cña X gi÷a trong vµ ngoµi mµng TB nhng ko cã
biÕn ®æi cÊu tróc ho¸ häc.
3- Ph©n bè:
Ph©n bè ë c¸c m«,t/chøc ®Æc trng cho tõng lo¹i X, t.c h.h cña X.
VD: - Chloroform,hexobacbital (tan/Lipid)- mì.
- Pyramidon, antipyrin/ H.CÇu.
Ph©n bè chñ yÕu ë d¹ng kÕt hîp víi protein h.t (Albumin).
X+ pro h.t ->…X kÕt hîp….
X ko kÕt hîp víi pro ->…X tù do…. Hai d¹ng cã c©n b»ng ®éng:
XTD + protein ->XKH (ko cã t¸c dông)

4- ChuyÓn ho¸:
ChuyÓn ho¸ c¸c X g©y ra nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c cÊu tróc cña X->
thay ®æi tÝnh chÊt cña c¸c X.
Gåm 2 g®: X I X-OH II X-O-CO-R
G® 1: c¸c f. ko tæng hîp (f. thuû ph©n, f. O-K)
G® 2: gåm c¸c f. liªn hîp(víi a.glucuronic, a.sulfuric/ este)
c¸c sp liªn hîp dÔ ®µo th¶i ra khái c¬ thÓ.
( §a sè X ®îc CH theo 2 g®. Tuy nhiªn cã chÊt chØ CH qua g® 1 råi
®µo th¶i ngay,còng cã chÊt bá qua g®1 chuyÓn th¼ng sang g® 2 råi
®µo th¶i)
5- Th¶i trõ:
S¶n phÈm CH cña X lµ chÊt dÔ tan vµ dÔ ®µo th¶i ra khái c¬ thÓ
chñ yÕu theo c¬ chÕ vËt lý > c¬ chÕ ho¸ häc.
- Theo c¸c ®êng: qua da, h¬i thë. qua thËn vµ NT, qua ®êng
...
Bµi gi¶ng
Bµi gi¶ng
ChuyÓn hãa xenobiotic
ChuyÓn hãa xenobiotic
Ts. Phan H¶i Nam
Ts. Phan H¶i Nam
Chuyển hoá Xenobiotic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển hoá Xenobiotic - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chuyển hoá Xenobiotic 9 10 809