Ktl-icon-tai-lieu

CNTB Hiện đại

Được đăng lên bởi Hưng Phạm
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI
Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của CNTB chúng ta có thể
khái quát lại sự phát triển của CNTB như sau:
CNTB được hình thành từ thế kỷ 15, 16 được đánh dấu bằng cuộc cách
mạng TS Anh và đến thế kỷ 17, 18 thì khẳng định rõ vai trò của PTSX TBCN.
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thế giới nổ ra cuộc cách mạng kỹ thuật lần I trong
CN0, lao động chân tay được thay thế bằng máy móc. Vì vậy, NSLĐ tăng cao,
làm cho LLSX phát triển nhanh chóng trong khi QHSX vẫn dựa trên cơ sở
chiếm hữu tư nhân về TLSX. Do đó, mâu thuẫn trong PTSX TBCN có dấu hiệu
bùng nổ mạnh mẽ. Nghĩa là giờ đây QHSX không còn phù hợp với tính chất và
trình độ của LLSX nữa. Vì vậy, bắt buộc CNTB phải có sự thay đổi trong QHSX
sao cho phù hợp với LLSX. Do đó, CNTB chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai
đoạn mới – CNTB độc quyền.
Trong giai đoạn độc quyền, CNTB có những biểu hiện mới như: độc quyền,
độc quyền nhà nước, độc quyền xuyên quốc gia. Vì vậy người ta gọi chung giai
đoạn mới này là CNTB độc quyền hay CNTB hiện đại để phân biệt với giai đoạn
tự do cạnh tranh.
Có thể mô hình hoá sự phát triển của CNTB trong quá trình phát triển của
nó như sau:
XV

cuối XIX
TDCT

Sau CTTG2

CNĐQ

CNTB hiện nay
ĐQ

Vậy trong giai đoạn mới này CNTB có những đặc trưng gì khác giai đoạn
TDCT. Để hiểu rõ vấn đề này hôm nay chúng ta đi nghiên cứu bài mới:

1

A. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CNTB HIỆN ĐẠI
(CNTB ĐỘC QUYỂN)
I. Sự chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh thành CNTB độc quyền
Nghiên cứu CNTB thời kỳ tự do cạnh tranh, C. Mác và Ph. Ăngghen đã
chỉ rõ rằng: tự do cạnh tranh sinh ra tích tụ và tập trung SX và sự tập trung SX
phát triển tới một mức nào dó sẽ dẫn tới sự xuất hiện các tổ chức độc quyền. Đó
là một vấn đề có tính quy luật của nền kinh tế thị trường tự do TBCN.
CNTB độc quyền xuất hiện vào cuối TK 19, đầu TK 20 do các nguyên
nhân chủ yếu sau:
Một là, sự phát triển của LLSX dưới tác động của tiến bộ KH-KT đã làm
xuất hiện những ngành SX mới có trình độ tích tụ cao đòi hỏi phải có những
hình thức tổ chức kinh tế mới như: điện tử, công nghiệp vũ trụ, hoá dầu, hàng
không… Mặt khác, những thành tựu KH – KT làm cho NSLĐ cao, tăng khả
năng tích lũy TB, thúc đẩy phát triển SX lớn.
Hai là, cạnh tranh tự do một mặt buộc các nhà TB phải cải tiến kỹ thuật,
tăng quy mô tích luỹ để chiến thắng trong cạnh tranh, mặt khác làm cho nhiều
doanh nghiệp nhỏ, trình độ kỹ thuật kém thì bị phá sản hoặc bị các đối thủ mạnh
hơn thôn tính, hoặc phải liên kết với các xí nghiệp khác thành nh...
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI
Nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển của CNTB chúng ta thể
khái quát lại sự phát triển của CNTB như sau:
CNTB được hình thành từ thế kỷ 15, 16 được đánh dấu bằng cuộc cách
mạng TS Anh đến thế k 17, 18 thì khẳng định vai trò của PTSX TBCN.
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thế giới nổ ra cuộc cách mạng kỹ thuật lần I trong
CN
0
, lao động chân tay được thay thế bằng máy móc. vậy, NSLĐ tăng cao,
làm cho LLSX phát triển nhanh chóng trong khi QHSX vẫn dựa trên sở
chiếm hữu nhân về TLSX. Do đó, mâu thuẫn trong PTSX TBCN dấu hiệu
bùng nổ mạnh mẽ. Nghĩa giờ đây QHSX không còn phù hợp với tính chất
trình độ của LLSX nữa. Vì vậy, bắt buộc CNTB phải có sự thay đổi trong QHSX
sao cho phợp với LLSX. Do đó, CNTB chuyển từ t do cạnh tranh sang giai
đoạn mới – CNTB độc quyền.
Trong giai đoạn độc quyền, CNTB có những biểu hiện mới như: độc quyền,
độc quyền nhà ớc, độc quyền xuyên quốc gia. vậy người ta gọi chung giai
đoạn mới này là CNTB độc quyền hay CNTB hiện đại để phân biệt với giai đoạn
tự do cạnh tranh.
thể mô nh hoá sự phát triển của CNTB trong quá trình phát triển của
nó như sau:
XV cuối XIX Sau CTTG2
TDCT CNĐQ CNTB hiện nay
ĐQ
Vậy trong giai đoạn mới này CNTB những đặc trưng khác giai đoạn
TDCT. Để hiểu rõ vấn đề này hôm nay chúng ta đi nghiên cứu bài mới:
1
CNTB Hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CNTB Hiện đại - Người đăng: Hưng Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
CNTB Hiện đại 9 10 605