Ktl-icon-tai-lieu

CNXH Khoa học

Được đăng lên bởi Lê Văn Bôn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Vấn đề giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của GCCN. GCCN VN trong sự nghiệp đẩy
mạnh CNH, HĐH gắn liền với kinh tế tri thức.
GCCN? GCCN là 1 tập đoàn xh ổn định hình thành và phát triển với nền phát triển công nghiệp hiện
đại, với nhịp độ phát triển của LLSX có tính chất xh hóa ngày càng cao, là LLSX cơ bản tiên tiến trực tiếp
hoặc tham gia sx, tái sx ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xh, là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch
sử quá độ từ CNTB lên CNCS.
G/c công nhân là g/c lao động bằng phương thức công nghiệp; là LLSX hàng đầu của nhân loại, lao động
của họ quyết định sự tồn tại của xh hiện đại và là nguồn gốc của sự giàu có của g/c tư sản.
Vì vậy GCCN có những đặc điểm:
- Là g/c của những người lao động sx vật chất là chủ yếu (với trình độ trí tuệ ngày càng cao, đồng thời
cũng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý thuyết được ứng dụng ngay trong sx). Vì thế GCCN có vai
trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển xh.
- Có lợi ích g/c đối lập với lợi ích cơ bản của g/c tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa
bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản không bao giờ tự rời bỏ những lợi ích
cơ bản đó). Do vậy, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để.
- Là “giai cấp dân tộc” - vừa có quan hệ quốc tế, vừa có bản sắc dân tộc và chịu trách nhiệm trước hết với
dân tộc mình.
- Có hệ tư tưởng riêng của giai cấp mình: đó là chủ nghĩa Mác-Lênin phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân , đồng thời hệ tư tưởng đó dẫn dắt quá trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của
mình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người. Giai cấp công nhân ở Đảng tiên phong của mình là Đảng
CS (Đảng Mác-Lênin).
- GCCN là g/c được tuyển mộ trong tất cả các g/c của dân cư. Lịch sử đã chứng minh rằng khi nền công
nghiệp ngày càng phát triển thì GCCN luôn tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, do đó nó được bổ sung từ
g/c nông dân, tầng lớp trí thức, học sinh, tiểu chủ, tiểu thương, dân nghèo thành thị,..
Ngoài những đặc điểm cơ bản trên, GCCN còn có một số đặc điểm riêng là:
- Trong chế độ TBCN GCCN không có TLSX, do đó phải bán sức lđ làm thuê cho g/c tư sản và bị bóc
lột giá trị thặng dư, GCCN không có chính quyền.
- Trong chế độ XHCN GCCN cùng toàn dân làm chủ các TLSX chính của xh, đảng của GCCN lãnh đạo
xh, lãnh đạo Nhà nước.
Chính từ những đặ điểm đó đã làm cho GCCN có những tính chất cơ bản, đó là:
- Tính tổ chức kỷ luật cao, do gắn với yêu cầu của nền sx hiện đại, do hoạt động có tổ ch...
Câu 1: Vấn đề giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử của GCCN. GCCN VN trong sự nghiệp đẩy
mạnh CNH, HĐH gắn liền với kinh tế tri thức.
GCCN? GCCN là 1 tập đoàn xh ổn định hình thành phát triển với nền phát triển công nghiệp hiện
đại, với nhịp độ phát triển của LLSX tính chất xh hóa ngày càng cao, LLSX bản tiên tiến trực tiếp
hoặc tham gia sx, tái sx ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xh, là lực lượng ch yếu của tiến trình lịch
sử quá độ từ CNTB lên CNCS.
G/c công nhân là g/c lao động bằng phương thức công nghiệp; là LLSX hàng đầu của nhân loại, lao động
của họ quyết định sự tồn tại của xh hiện đại và là nguồn gốc của sự giàu có của g/c tư sản.
Vì vậy GCCN có những đặc điểm:
- Là g/c của những người lao động sx vật chất là chủ yếu (với trình độ trí tu ngày càng cao, đồng thời
cũng ngày càng những sáng chế, phát minh thuyết được ứng dụng ngay trong sx).thế GCCN vai
trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển xh.
- Có lợi ích g/c đối lập với lợi ích cơ bản của g/c tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa
bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản không bao giờ tự rời bỏ những lợi ích
cơ bản đó). Do vậy, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để.
- Là “giai cấp dân tộc” - vừa có quan hệ quốc tế, vừa có bản sắc dân tộc và chịu trách nhiệm trước hết với
dân tộc mình.
-hệ tư tưởng riêng của giai cấp nh: đó chủ nghĩa Mác-Lênin phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai
cấp ng nhân , đồng thời hệtưởng đó dẫn dắt quá trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của
mình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người. Giai cấp công nhân ở Đảng tiên phong của mình là Đảng
CS (Đảng Mác-Lênin).
- GCCN là g/c được tuyển mộ trong tất c các g/c của dân cư. Lịch sử đã chứng minh rằng khi nền công
nghiệp ngày càng phát triển thì GCCN luôn tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, do đó nó được bổ sung từ
g/c nông dân, tầng lớp trí thức, học sinh, tiểu chủ, tiểu thương, dân nghèo thành thị,..
Ngoài những đặc điểm cơ bản trên, GCCN còn có một số đặc điểm riêng là:
- Trong chế đ TBCN GCCN không TLSX, do đó phải bán sức làm thuê cho g/c tư sản bị bóc
lột giá trị thặng dư, GCCN không có chính quyền.
- Trong chế độ XHCN GCCN cùng toàn dân làm chủ các TLSX chính của xh, đảng của GCCN lãnh đạo
xh, lãnh đạo Nhà nước.
Chính từ những đặ điểm đó đã làm cho GCCN có những tính chất cơ bản, đó là:
- Tính tổ chức kỷ luật cao, do gắn với yêu cầu của nền sx hiện đại, do hoạt động tổ chức của mình,
nhất là Đảng CS.
- Tính tiên phong về phương thức sản xuất, về hệ tư tưởng, về tổ chức.
- Tính triệt để cách mạng, do đại diện PTSX mới khác về bản chất với các chế độ hữu, do mâu thuẫn
đối lập lợi ích với g/c sản mội thế lực hữu áp bức bóc lột để vươn lên tự giải phóng bản thân
giải phóng toàn nhân loại.
Sứ mệnh lịch sử của một g/c trách nhiệm của một g/c đại diện cho PTSX tiến bộ, tiến hành đấu tranh,
xóa bỏ hình thái KT-XH cũ xây dựng thành công một hình thái KTXH mới.
Điều kiện để 1 g/c đảm nhận sứ mệnh lịch sử g/c đại diện cho PTSX tiên tiến, lợi ích đại diện cho
nhiều g/c, giai tầng trong xh, hệ tư tưởng riêng phản ánh quy luật vận động của lịch sử và tổ chức được
chính đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh g/c.
* Có thể khái quát nội dung cơ bản sứ mệnh lịch sử GCCN qua mấy điểm sau:
- Một là, ngay trong CNTB hàng thế kỷ nay, cũng như trong CNXH, GCCN trước hết được đảm nhận sứ
mệnh trực tiếp là chủ thể lao động sx công nghiệp, là g/c giữ vị trí trung tâm của sx công nghiệp tạo ra của cải
vật chất, làm giàu cho xh, nếu tách rời sản xuất công nghiệp thì GCCN không còn sứ mệnh lịch sử những
nội dung khác tiếp theo. Những thành tựu to lớn về sản xuất của CNTB hàng thế kỷ nay những thành tựu
bước đầu trong xây dựng CNXH đều có sự đóng góp to lớn quyết định nhất của GCCN. Slượng chất
lượng GCCN ngày càng tăng. Như MácAwngghen đã đề cập: GCCN vừatập đoàn người lao động làm
thuê đông đảo nhất, bản nhất trong trong nn công nghiệp TBCN, đồng thời sản phẩm của nn công
nghiệp ấy. từ đó mới có thể xảy ra tình trạng bóc lột và bị bóc lột giá trị thặng dư, và do đó cuộc đấu tranh của
g/csản chống lại g/c sản đã được diễn ra ngay t khi g/c sản mới ra đời, tức sứ mệnh lịch sử của
GCCN không phải bắt đầu với nội dung giành chính quyền trái lại nội dung rộng lớn hơn kể cả trước
khi giành chính quyền.
- Hai , thông qua đảng tiền phong của mình, GCCN lãnh đạo tổ chức quá trình giành chính quyền
về tay mìnhnhân dân lđ, xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ g/c sản, giải tán chính quyền nhà nước của chế
độ cũ, thành lập chính quyền mới của GCCN và nhân dân lđ, do đảng của GCCN lãnh đạo.
- Ba , GCCN thông qua đảng của mình lãnh đạo, tổ chức thực hiện quá trình củng cố, bảo vệ chính
quyền, bảo vệ đất nước, đồng thời tổ chức xây dựng đất nước theo định hướng XHCN trên mọi lĩnh vực:
1
CNXH Khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CNXH Khoa học - Người đăng: Lê Văn Bôn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CNXH Khoa học 9 10 136