Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản về mạng máy tính

Được đăng lên bởi Phước Vũ
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2:
Các khái ni m cơ b n v
m ng máy tính
D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà N i
Gi ng viên: Ngô H ng Sơn
B môn Truy n thông và M ng máy tính

1

N i dung
Ki n trúc phân t ng
Mô hình tham chi u OSI
ð a ch hóa
Tên mi n và chuy n ñ i tên mi n

2

Ki n trúc phân t ng
Ví d
T i sao ph i phân t ng?

3

Phân chia các ch c năng trong vi c
trao ñ i thông tin
Bên g i

Bên nh n
Thông tin mu n
trao đ i

Thông tin nh n đư c

Chuy n t suy nghĩ
sang l i nói

Ngôn ng

Japanese?
English?

Ngôn ng

Các phương ti n truy n thông
Thư?
ði n tho i?
E-mail?

Vi c trao đ i thông tin s di n ra
suôn s n u t i m i t ng, cùng m t
phương ti n đư c s d ng

4

Ví d phân t ng (1)
Phân t ng

Không phân t ng

Cassette
B dàn âm thanh
Player
Speaker
Amplifier

T t c ch c năng đ u đ t c
trong m t kh i
Khi mu n thay đ i:
5
Nâng c p toàn b

Phân t ng các ch c năng hàng không
ticket (purchase)

ticket (complain)

ticket

baggage (check)

baggage (claim)

baggage

gates (load)

gates (unload)

gate

runway (takeoff)

runway (land)

takeoff/landing

airplane routing

airplane routing

airplane routing
Sân bay ñi

airplane routing

airplane routing

Sân bay trung chuy n

Sân bay ñ n

T ng: M i t ng có nhi m v cung c p 1 d ch v
D a trên các ch c năng c a chính t ng ñó
D a trên các d ch v cung c p b i t ng dư i
6

Vì sao ph i phân t ng?
ð i v i các h th ng ph c t p: nguyên lý ”chia
ñ tr ”
Cho phép xác ñ nh rõ nhi m v c a m i b ph n
và quan h gi a chúng
Cho phép d dàng b o trì và nâng c p h th ng
Thay ñ i bên trong m t b ph n không nh
hư ng ñ n các b ph n khác
e.g., Nâng c p t CD lên DVD player mà
không ph i thay loa.

7

Các mô hình tham chi u
Mô hình OSI
Mô hình TCP/IP

8

OSI - Open System Interconnection: Bao
g m 7 t ng

Application layer

T ng

ng d ng

Presentation layer

T ng trình di n

Session layer

T ng phiên

Transport layer

T ng giao v n

Network layer

T ng m ng

T ng liên k t d

Data link layer

li u

T ng v t lý

Physical layer

H th ng cu i

T ng m ng

Nút m ng
trung gian

H th ng cu i
9

Ch c năng chung c a các t ng
V t lý: Truy n bits “trên ñư ng truy n”
Liên k t d li u: Truy n d li u gi a các
thành ph n n i k t trong m t m ng
M ng: Ch n ñư ng, chuy n ti p gói tin
t ngu n ñ n ñích
Giao v n: X lý vi c truy n-nh n d li u
cho các ng d ng
Phiên: ñ ng b hóa, check-point, khôi
ph c quá trình trao ñ i
Trình di n: cho phép các ng d ng bi u
di n d li u, e.g., mã hóa, nén, chuy n
ñ i…
ng d ng: H tr các ng d ng trên
m ng.

application
presentation
session
transport
network
link
physi...
1
Chương 2:
Các khái nim cơ bn v
mng máy tính
Dán HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà Ni
Ging viên: Ngô Hng Sơn
Bmôn Truyn thông và Mng máy tính
Cơ bản về mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản về mạng máy tính - Người đăng: Phước Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Cơ bản về mạng máy tính 9 10 200