Ktl-icon-tai-lieu

cơ cấu di chuyển cổng trục

Được đăng lên bởi nguyenminhthi-a2
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n Tèt NghiÖp

Trêng §¹i Häc X©y Dùng

CH¦¥NG IV: C¬ cÊu di chuyÓn cæng trôc
I. Lùa chän ph¬ng ¸n dÉn ®éng c¬ cÊu di chuyÓn cæng .
1.1 Cæng trôc thiÕt kÕ c¬ t¶i träng n©ng lín vµ khÈu ®é lín. §Ó Cæng trôc thuËn
tiÖn ®Ó dÔ dµng di chuyÓn ta bè trÝ c¬ cÊu dÉn ®éng di chuyÓn cæng trôc, lùa
chän dÉn ®éng riªng Cæng trôc , gåm 2 ®éng c¬ dÉn ®éng bè trÝ vÒ mét phÝa

3
4
5
1
H×nh

1.33

2

1 : §éng c¬
3: Trôc I
5 : Puly
2 : Hép gi¶m tèc 4 : Trôc II
1.2. X¸c ®Þnh lùc nÐn b¸nh lªn b¸nh xe di chuyÒn cæng :

Gxe+Q
Gc
Gcabin

A

B

RA

RB

H×nh 1.34 : S¬ ®å lùc t¸c dông lªn cæng
Tõ s¬ ®å lùc t¸c dông lªn côm b¸nh xe ta thÊy .

NguyÔn M¹nh Cêng Líp 44 M

86

Khoa C¬ KhÝ x©y dùng

§å ¸n Tèt NghiÖp
RAmax=

Trêng §¹i Häc X©y Dùng

G cb .3,5  ( G x  Q n ).3  G c 1,75  Wgio .4,5
3,5

Trong ®ã :
Gcb: Träng lîng ca bin ®iÒu khiÓn Gcb= 350 (Kg)
Gx: Träng lîng xe con di chuyÓn trªn dÇm
Gx= 7000 (kg)
Q : Träng lîng vËt n©ng Q = 200 (KN)
Wgiã: T¶i träng giã t¸c dông lªn cæng trôc
Wgiã=q.n.c..A (N/cm2)
Gc: Träng lîng cña cæng trôc Gc= 150.000 (N)
q : ¸p lùc giã (N/cm 2).§îc x¸c ®Þnh t¹i ¸p lùc max ë tr¹ng th¸i lµm viÖc
qgiã= 250 (N/cm2)
n : HÖ sè kÓ ®Õn sù t¨ng ¸p lùc theo chiÒu cao n = 1
(B¶ng 3 – HD§AMN )
c : HÖ sè c¶n khÝ ®éng häc c = 1,2 (Trang 16 – HD§AMN )
 : HÖ sè ®éng lùc häc kÓ ®Õn ®Æc tÝnh xung ®éng cña t¶i träng giã
 = 1,25
A : DiÖn tÝch høng giã cña kÕt cÊu vµ vËt n©ng
( B¶ng 6 – HD§AMN )
A = ( 4 + 9.12.17 ). 0,3 = 10,4 = 3900 (N/m2)
 Wgiã= 250.1.1,2.1,25.10,4 = 3900 (N/cm2)
Thay c¸c gi¸ trÞ tÝnh ®îc trªn vµo biÓu thøc  ¸p lùc nÐn b¸nh max .
RAmax=

350.3,5  (70000  200000).3  150000.1,75  3900.4,5
3,5

RAmax 312000 (N)
VËy ¸p lùc lín nhÊt t¸c dông lªn 1 b¸nh xe di chuyÓn cæng lµ
PAmax=

R A max
= 156000 (N)
2

1.3. X¸c ®Þnh lùc c¶n di chuyÓn cæng trôc vµ tÝnh c«ng suÊt ®éng c¬
WdichuyÓn= ( Q + G).{

f .d  2.
.K
D bx

+  }+ Wgiã

Trong ®ã :
G : träng lîng cæng trôc G = 150.000 (N)
Q: Träng lîng vËt n©ng Q = 200.000 (N)
Dbx: §êng kÝnh b¸nh xe di chuyÓn . Chän s¬ bé Dbx= 500 (mm)

NguyÔn M¹nh Cêng Líp 44 M

87

Khoa C¬ KhÝ x©y dùng

§å ¸n Tèt NghiÖp

Trêng §¹i Häc X©y Dùng

f : HÖ sè ma s¸t trong æ ®ì b¸nh xe .f = 0,015
k : HÖ sè kÓ ®Õn lùc c¶n do ma s¸t thµnh b¸nh víi ray vµ gi÷a c¸c bé
phËn lÊy ®iÖn víi nhau k = 1,5 HÖ sè
 : HÖ sè c¶n l¨n  = 0,06 ( B¶ng 25 – HD§AMN )
d : §êng kÝnh ngâng trôc d = 0,25.Dbx= 0,25.50  130 (mm) = 13 (cm)
 : §é dèc mÆt ®êng cæng trôc  = 0,003 ( B¶ng 26 – HD§AMN )
Wgiã: Lùc c¶n di chuyÓn do t¶i träng giã t¸c dông.
W...
§å ¸n Tèt NghiÖp Trêng §¹i Häc X©y Dùng
CH¦¥NG IV: C¬ cÊu di chuyÓn cæng trôc
I. Lùa chän ph¬ng ¸n dÉn ®éng c¬ cÊu di chuyÓn cæng .
1.1 Cæng trôc thiÕt kÕ c¬ t¶i träng n©ng lín vµ khÈu ®é lín. §Ó Cæng trôc thuËn
tiÖn ®Ó dµng di chuyÓn ta trÝ cÊu dÉn ®éng di chuyÓn cæng trôc, lùa
chän dÉn ®éng riªng Cæng trôc , gåm 2 ®éng c¬ dÉn ®éng bè trÝ vÒ mét phÝa
H×nh 1.33
1 : §éng c¬ 3: Trôc I 5 : Puly
2 : Hép gi¶m tèc 4 : Trôc II
1.2. X¸c ®Þnh lùc nÐn b¸nh lªn b¸nh xe di chuyÒn cæng :
B
R
A
A
R
B
+Q
xe
G
G
c
G
cabin
H×nh 1.34 : S¬ ®å lùc t¸c dông lªn cæng
Tõ s¬ ®å lùc t¸c dông lªn côm b¸nh xe ta thÊy .
NguyÔn M¹nh Cêng Líp 44 M Khoa C¬ KhÝ x©y dùng
86
3
4
5
2
1
cơ cấu di chuyển cổng trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ cấu di chuyển cổng trục - Người đăng: nguyenminhthi-a2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
cơ cấu di chuyển cổng trục 9 10 813