Ktl-icon-tai-lieu

CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ 2

Được đăng lên bởi maitrunghieu94
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÓM TẮT BÀI GIẢNG

CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ 2
Buổi thứ nhất
Chương 1. Phản ứng cộng vào nối đôi C=O
Liên kết đôi C=O trong hợp chất carbonil bao gồm 1 liên
kết  và 1 liên kết . Liên kết  được tạo thành từ vân đạo
nguyên tử 2px của ôxi và vân đạo sp2 của carbon, liên kết 
được tạo thành từ 2 vân đạo 2pz, còn 1 đôi điện tử p tự do
trên ôxy chuyển động trên vân đạo 2py trong mặt phẳng
vuông góc với mặt phẳng liên kết  (đôi điện tử thứ 2
không biểu diễn). Đôi điện tử này không ảnh hưởng nhiều
các tính chất hóa học của nhóm carbonil mà chủ yếu tham
gia vào các tương tác liên phân tử (như tạo phức với muối
kim loại, phản ứng acid – baz với acid). Do ôxi có độ âm điện lớn hơn carbon nên liên kết 
bị phân cực về phía ôxi, trong liên kết đôi C=O carbon mang một phần điện tích dương (C
có tính dương điện), ôxy mang một phần điện tích âm (O có tính âm điện). Các aldehid và
ceton là những hợp chất phân cực mạnh. Do có sự phân cực về ôxi nên nhóm carbonil là
nhóm rút điện tử cả về hiệu ứng cảm và hiệu ứng cộng hưởng (–I, –R).
Do phân bố điện tử không đều nên trong nhóm carbonil có 2 tâm phản ứng: tâm chịu tác
kích thân hạch trên C và tâm chịu tác kích thân điện tử trên O. Nguyên tử ôxi cho phản ứng
theo kiểu cho nhận điện tử nên phản ứng xảy ra nhanh và liên kết không bền nên không dẫn
đến sản phẩm, trong khi phản ứng trên C thường xảy ra trong giai đoạn chậm của phản ứng
(giai đoạn tốc định) và tạo liên kết bền, tạo ra sản phẩm phản ứng nên phản ứng trên C quan
trọng hơn. Vì vậy phản ứng đặc trưng của nhóm carbonil là phản ứng cộng thân hạch.
1.1. Phản ứng cộng thân hạch trên nhóm carbonil
– Chất thân hạch. Chất thân hạch (hay tác chất thân hạch) là chất có nguyên tử giàu điện tử
hoặc mang điện tích âm và có khả năng tương tác với nguyên tử carbon nghèo điện tử trong
chất thân điện tử.
Chất thân hạch mang điện tích âm là các ion âm như OH①, RO①, NC①, H①, R2N①,
carbanion... Chất thân hạch không mang điện tích là các hợp chất chứa dị nguyên tử có đôi
điện tử tự do như H2O, ROH, NH3, amin... Đặc trưng cho độ mạnh yếu của chất thân hạch là
tính thân hạch hay lực thân hạch. Có nhiều cách xác định lực thân hạch, ta có thể tham khảo
phương pháp dựa trên tỉ lệ điều chỉnh trong phản ứng SN2 với công thức Swain-Scott
lg(k/k0)=s.n, với k và k0 là hằng số vận tốc với chất thân hạch và với nước, s là hệ số độ
nhậy của chất nền với tác chất (S=1 với chất chuẩn CH3Br), n là lực thân hạch của chất thân
hạch, phản ứng trong nước, ở 25OC. Kết quả trong bảng (McMurry J. (2008) O...
1
TÓM TẮT BÀI GIẢNG
CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ 2
Buổi thứ nhất
Chương 1. Phn ứng cộng vào nối đôi C=O
Liên kết đôi C=O trong hợp chất carbonil bao gồm 1 liên
kết 1 liên kết . Liên kết được tạo thành từ vân đạo
nguyên tử 2p
x
của ôxi vân đạo sp
2
của carbon, liên kết
được tạo thành từ 2 vân đạo 2p
z
, còn 1 đôi điện tử p tự do
trên ôxy chuyển động trên vân đạo 2p
y
trong mặt phẳng
vuông góc với mặt phẳng liên kết (đôi điện tử thứ 2
không biểu diễn). Đôi điện tử này không ảnh hưởng nhiều
các tính chất hóa học của nhóm carbonil mà chủ yếu tham
gia vào các tương tác liên phân t(như tạo phức với muối
kim loại, phản ứng acid baz vi acid). Do ôxi độ âm điện lớn hơn carbon nên liên kết
bị phân cực vphía ôxi, trong liên kết đôi C=O carbon mang một phần điện tích dương (C
tính dương điện), ôxy mang một phần điện tích âm (O tính âm điện). Các aldehid và
ceton những hợp chất phân cực mạnh. Do sự phân cực về ôxi nên nhóm carbonil
nhóm rút điện tử cả vhiệu ứng cảm và hiệu ứng cộng hưởng (–I, –R).
Do phân bđiện tử không đều nên trong nhóm carbonil 2 tâm phản ng: tâm chịu tác
kích thân hạch trên C và tâm chịu tác kích thân điện tử trên O. Nguyên tử ôxi cho phản ứng
theo kiểu cho nhận điện tử nên phản ứng xảy ra nhanh và liên kết không bền nên không dẫn
đến sản phẩm, trong khi phản ứng trên C thường xảy ra trong giai đoạn chậm của phản ng
(giai đoạn tốc định) tạo liên kết bền, tạo ra sản phẩm phản ứng nên phản ứng trên C quan
trọng hơn. Vì vậy phản ứng đặc trưng của nhóm carbonil là phản ứng cộng thân hạch.
1.1. Phản ứng cộng thân hạch trên nhóm carbonil
Chất thân hạch. Chất thân hạch (hay tác chất thân hạch) chất nguyên tgiàu điện tử
hoặc mang điện tích âm khả ng tương tác với nguyên tcarbon nghèo điện tử trong
chất thân điện tử.
Chất thân hạch mang điện tích âm các ion âm như OH
, RO
, NC
, H
, R
2
N
,
carbanion... Chất thân hạch không mang điện tích các hợp chất chứa dị nguyên tử đôi
điện tử tự do như H
2
O, ROH, NH
3
, amin... Đặc trưng cho độ mạnh yếu của chất thân hạch là
tính thân hạch hay lực thân hạch. nhiều cách xác định lực thân hạch, ta thể tham khảo
phương pháp dựa trên tỉ lệ điều chỉnh trong phản ứng S
N
2 với công thức Swain-Scott
lg(k/k
0
)=s.n, với k và k
0
hằng số vận tốc với chất thân hạch và với nước, s hệ số đ
nhậy của chất nền vi tác chất (S=1 với chất chuẩn CH
3
Br), n lực thân hạch của chất thân
hạch, phản ứng trong nước, ở 25
O
C. Kết quả trong bảng (McMurry J. (2008) Organic
Chemistry, 7th Edition, p. 494).
HS
5,1 Br
3,5
CN
5,1 PhO
3,5
I
5,0 CH
3
COO
2,7
PhNH
2
4,5 Cl
2,7
HO
4,2 F
2,0
N
3
4,0 NO
3
1,0
Piridin 3,6 H
2
O 0,0
CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ 2 - Người đăng: maitrunghieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ 2 9 10 882