Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế tổng hợp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các loại ARN

Mô hình cấu trúc của phân tử
tARN

GV: Nguyễn Hoàng Quí

KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Vì sao nói quá trình tự nhân đôi ADN là quá trình
tự sao ?
a)Vì ADN con giống hệt ADN mẹ
b)Vì cấu trúc đặc thù của ADN được duy trì ổn định
c)Vì thông tin di truyền chứa trong ADN mẹ đã
được sao chép sang ADN con
d)Vì thông tin di truyền đã được truyền đạt từ tế
bào mẹ sang tế bào con

- Hãy cho biết,
trường hợp nào
là phân tử ADN,
trường hợp nào
là phân tử ARN ?

ADN
ARN

3. Cấu trúc của các loại mARN, tARN, rARN khác
nhau ở điểm căn bản nào ?
a)Số lượng, thành phần các loại rN
b)Số lượng, thành phần, trình tự các loại rN và
cấu trúc không gian của ARN
c)Thành phần và trình tự sắp xếp các rN
d)Cấu trúc không gian của ARN

4. ARN được tổng hợp như thế nào ?
a)Theo nguyên tắc bổ sung trên hai mạch của gen
b)Theo NTBS, chỉ trên một mạch của gen
c)Tùy giai đoạn, lúc mạch này làm khuôn, lúc
mạch kia làm khuôn
d)mARN được tổng hợp từ gen trong nhân, còn
tARN và rARN được tổng hợp từ các gen ngoài
nhân (ở ty thể, lạp thể)

2. Vì sao protein không thể tự duy trì cấu trúc
đặc thù của mình qua các thế hệ tế bào ?
- Vì protein không có khả năng tự nhân đôi
3. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu
xác định tính đặc thù của protein ?
a) Cấu trúc bậc 1
b) Cấu trúc bậc 2
c) Cấu trúc bậc 3
d) Cấu trúc bậc 4

TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ
LÀM BÀI TẬP TRANG
79 SGK

...
Các loi ARN
Mô hình cu trúc ca phân t
tARN
GV: Nguyn Hoàng Quí
Cơ chế tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chế tổng hợp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ chế tổng hợp 9 10 814