Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøn g Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 8
MÔÛ ÑAÀU ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CHUYEÅN ÑOÄNG
CUÛA CHAÁT ÑIEÅM VAØ HEÄ CHAÁT ÑIEÅM

Noäi dung
 Ñöa ra caùc khaùi nieäm cô baûn duøng trong ñoäng löïc hoïc.
 Thieát laäp phöông trình vi phaân chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm vaø cô heä.

Yeâu caàu
 Naém vöõng caùc khaùi nieäm neâu trong chöông naøy.
 Thieát laäp ñöôïc phöông trình vi phaân chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm vaø cô heä. Bieát
giaûi moät soá baøi toaùn thuaän vaø moät soá baøi toaùn nghòch cuûa chaát ñieåm vaø cô heä.

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 8. PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CHUYEÅN ÑOÄNG 117
CUÛA CHAÁT ÑIEÅM VAØ HEÄ NHIEÀU CHAÁT ÑIEÅM

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøn g Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

8.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM CUÛA ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
1. Chaát ñieåm
Chaát ñieåm laø ñieåm hình hoïc coù khoái löôïng.
Trong thöïc teá, nhöõng vaät raén maø kích thöôùc cuûa noù khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình
tính toaùn ñöôïc xem nhö chaát ñieåm. Ví duï nhö baøi toaùn xaùc ñònh quyõ ñaïo cuûa teân
löûa, chuyeån ñoäng cuûa vaät raén tònh tieán.
2. Cô heä
Cô heä laø taäp hôïp caùc chaát ñieåm maø chuyeån ñoäng cuûa chuùng phuï thuoäc laãn nhau.


Cô heä töï do laø cô heä maø caùc chaát ñieåm cuûa chuùng töông taùc vôùi nhau vaø vôùi giaù
(vaät raén khoâng thuoäc cô heä) chæ qua löïc taùc duïng.



Nhö vaäy caùc chaát ñieåm cuûa cô heä töï do coù theå dòch chuyeån tuøy yù trong moät laân
caän beù töø vò trí ñang xeùt. Ví duï nhö heä maët trôøi.



Cô heä khoâng töï do (cô heä chòu lieân keát) laø taäp hôïp caùc chaát ñieåm maø vò trí vaø
vaän toác cuûa chuùng ngoaøi vieäc chòu aûnh höôûng cuûa löïc coøn bò raøng buoäc bôûi moät
soá ñieàu kieän hình hoïc cho tröôùc (ñöôïc goïi laø caùc lieân keát). Ví duï nhö cô caáu
maùy.

3. Vaät raén tuyeät ñoái
Vaät raén tuyeät ñoái laø moät cô heä ñaëc bieät coù khoaûng caùch giöõa hai chaát ñieåm baát kyø
luoân coá ñònh.


Vaät raén ñaøn hoài boû qua tính bieán daïng (bieán daïng beù) ñöôïc xem laø vaät raén tuyeät
ñoái.



Chaát ñieåm laø moät vaät raén ñaëc bieät.

4. Löïc

uu
r

Khaùi nieäm löïc toång quaùt hôn trong tónh hoïc. Löïc laø ñaïi löôïng phuï thuoäc vò trí r ,

u
r

u
r
u

u uu u
r r r
u

vaän toác V vaø thôøi gian t : F = F ( r , V , t). Ví duï nhö:
-

Löïc keùo cuûa ñoäng cô töø traïng thaùi khôûi ñoäng phuï thuoäc t.

-

Löïc caûn phuï thuoäc vaän toác V .

-

Löïc haáp daãn phuï thuoäc vò trí r .

u
r

uu
r

5. Heä qui chieáu quaùn tính

118 Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 8. PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CHUYEÅN ÑOÄNG
CUÛA CHAÁT ÑIEÅM VAØ HEÄ NHIEÀU CHAÁT ÑIEÅM
117
Chöông 8
MÔÛ ÑAÀU ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CHUYEÅN ÑOÄNG
CUÛA CHAÁT ÑIEÅM VAØ HEÄ CHAÁT ÑIEÅM
Noäi dung
Ñöa ra caùc khaùi nieäm cô baûn duøng trong ñoäng löïc hoïc.
Thieát laäp phöông tnh vi phaân chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm vaø cô heä.
Yeâu caàu
Naém vöõng caùc khaùi nieäm neâu trong chöông naøy.
Thieát laäp ñöôïc phöông trình vi phaân chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm vaø heä. Bieát
giaûi moät soá baøi toaùn thuaän vaø moät soá baøi toaùn nghòch cuûa chaát ñieåm vaø cô heä.
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 203