Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 9
NGUYEÂN LYÙ D’ALAMBERT

Noäi dung
Söû duïng caùc phöông trình caân baèng tónh quen thuoäc ñeå giaûi caùc baøi toaùn ñoäng löïc.

Yeâu caàu
 Naém vöõng ñònh nghóa löïc quaùn tính, caùc coâng thöùc thu goïn heä löïc quaùn tính.
 AÙp duïng thaønh thaïo nguyeân lyù giaûi caùc baøi toaùn ñoäng löïc.

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 9. NGUYEÂNLYÙ D’ALAMBERT 129

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

9.1 CAÙC ÑAËC TRÖNG HÌNH HOÏC KHOÁI LÖÔÏNG CUÛA CÔ HEÄ
Khoái löôïng cuûa phaân toá vaø söï phaân boá cuûa noù trong cô heä aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán
chuyeån ñoäng cuûa cô heä. Döôùi ñaây ta xeùt moät soá ñaëc tröng hình hoïc khoái löôïng cuûa
cô heä.
1. Khoái taâm cuûa cô heä
Ñieåm C coù baùn kính vector:

uuu
r
rC 

u
r
u
mk r k


m

(9.1)

k

u
r
u

Ñöôïc goïi laø khoái taâm cuûa cô heä, trong ñoù mk vaø r k laø khoái löôïng vaø baùn kính
vector cuûa chaát ñieåm thöù k. Ñeå ñôn giaûn ñaët M =
mk .



xC =

m

x

k k

M
Töø (9.1) ta coù:
yC =

m

y

(9.2)

k k

M
zC =

m

z

k k

M

u
r
u

Neáu heä goàm nhieàu vaät raén coù theå xem mk, r
khoái taâm cuûa vaät thöù k töông öùng.

k

laø khoái löôïng vaø baùn kín vector
h

Deã daøng thaáy trong tröôøng troïng löïc, khoái taâm C cuûa heä truøng vôùi troïng taâm cuûa heä.
2. Moment quaùn tính cuûa vaät raén
2.1. Moment quaùn tính ñoái vôùi truïc  cuûa vaät raén
J = mkhk2

(9.3)
z

Trong ñoù m , hk laø khoái löôïng vaø
k
khoaûng caùch ñeán truïc  cuûa chaát ñieåm
thöù k töông öùng.

zk

rk

Xeùt trong heä toïa ñoä Oxyz:
O

Chaát ñieåm mk coù toïa ñoä xk, yk, zk seõ coù:
Jx = mk(yk2 + zk2)
Jy = mk(zk2 + xk2)
2

Mk(mk)
yk

y

xk

(9.4)

x

Hình 9.1

2

Jz = mk(xk + yk )
2.2. Tích quaùn tính (moment quaùn tính ly taâm)
Caùc ñaïi löôïng sau ñaây ñöôïc goïi laø caùc tích quaùn tính:
130

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 9. NGUYEÂNLYÙ D’ALAMBERT

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Jxy = mk xk yk
Jyz = mk yk zk

(9.5)

Jzx = mk zk xk
2.3. Moment quaùn tính ñoái vôùi taâm
JO = mk rk2

(9.6)

u
r
u
ÔÛû ñaây r k laø baùn kính vector cuûa chaát ñieåm thöù k coù goác ôû taâm O.
Trong heä toïa Oxyz (laáy O truøng vôùi goác toïa ñoä):
JO = mk (xk2 + yk2 + zk2 ) = 1 (Jx + Jy + Jz)

(9.7)

2

2.4. Baùn kính quaùn tính
Vôùi töøng vaät raén cuï theå ngöôøi ta coøn ñöa ra ñònh nghóa baùn kính quaùn tính  thoûa:
J = M2,

vôùi M laø khoái löôïng cuûa vaät.

(9.8)

3. Moment quaùn tính cuûa moät...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 9. NGUYEÂNLYÙ D’ALAMBERT
129
Chöông 9
NGUYEÂN LYÙ D’ALAMBERT
Noäi dung
Söû duïng caùc phöông trình caân baèng tónh quen thuoäc ñeå giaûi caùc baøi toaùn ñoäng löïc.
Yeâu caàu
Naém vöõng ñònh nghóa löïc quaùn nh, caùc coâng thöùc thu goïn heä löïc quaùn tính.
AÙp duïng thaønh thaïo nguyn lyù giaûi caùc baøi toaùn ñoäng löïc.
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 832