Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 10
CAÙC ÑÒNH LYÙ TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC

Noäi dung:
Xaây döïng caùc ñònh lyù toång quaùt cuûa ñoäng löïc hoïc cho cô heä.
Yeâu caàu:
* Naém vöõng caùc ñònh lyù:
- Bieåu thöùc moâ taû.

  
- Bieát xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng Q, L A , L 0 , T vaø A, dA trong caùc tröôøng hôïp rieâng.
* Söû duïng thuaàn thuïc caùc ñònh lyù ñeå giaûi caùc baøi toaùn trong kyõ thuaät.

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 10. CAÙC ÑÒNH LYÙ TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC 149

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

10.1. CAÙC ÑÒNH LYÙ CHUYEÅN ÑOÄNG KH I TAÂM – ÑOÄNG LÖÔÏNG –
OÁ
MOMENT ÑOÄNG LÖÔÏNG

mhVk

1. Caùc ñònh nghóa
1.1. Ñoäng löôïng

Mk


hk

Ñoäng löôïng cuûa cô heä laø ñaïi löôïng vector:


Q   m k Vk

(10.1)
Hình 10.1

1.2. Moment ñoäng löôïng cuûa cô heä
Moment ñoäng löôïng cuûa cô heä ñoái vôùi taâm O laø vector:





L O   m O m k Vk   rk  m k Vk

(10.2)

Moment ñoäng löôïng cuûa cô heä ñoái vôùi truïc quay () laø
ñaïi löôïng ñaïi soá:

L    m  m k Vk

(12.3)









Tröôøng hôïp vaät raén quay qu
anh truïc coá ñònh (
), chuùng ta nhaän ñöôïc (neáu laáy
phöông cuûa  sao cho chieàu quay laø döông) (hình 10.1):

L    h k m k Vk   h k m k h k k   h 2 m k k  J  
k

(10.4)

2. Caùc ñònh lyù toång quaùt cuûa ñoäng löïc hoïc:
2.1. Ñònh lyù chuyeån ñoäng khoái taâm:
Xuaát phaùt töø (9.7) vaø (9.9):

 m k W k   Fke

e
 MWC   Fk

(10.5)
(10.6)

Phöông trình (10.6) laø bieåu thöùc moâ taû ñònh lyù chuyeån ñoäng khoái taâm.
 Ñònh lyù
Khoái taâm cô heä chuyeån ñoäng nhö moät chaát ñieåm mang khoái löôïng cuûa toaøn heä chòu
taùc duïng cuûa vector chính ngoaïi löïc taùc ñoäng leân heä.
 Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät:
e
a)  Fk  0 :


Khoái taâm cô baûn ñöôïc baûo toaøn  VC  const .
150

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 10. CAÙC ÑÒNH LYÙ TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

b)

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

e
 Fkx  0 :

Hình chieáu vector chính löïc ngoaøi leân moät truïc naøo ñoù (truïc x) baèng khoâng  hình
chieáu cuûa vaän toác khoái taâm leân truïc ñoù (truïc x) ñöôïc baûo toaøn: VCx = const.
 Ñaëc bieät neáu ban ñaàu cô heä ñöùng yeân  VCx = 0  mkxk = mkxk(0) = const.
Vôùi xk vaø xk(0) laø toïa ñoä vaät raén thöù k taïi thôøi ñieåm tuøy yù vaø thôøi ñieåm ñaàu.
mk(xk – xk(0)) = mkk = 0



(10.7)

k laø ñoä dòch chuyeån tuyeät ñoái khoái taâm cuûa vaät thöù k theo truïc x.
2.2. Ñònh lyù bieáùn t...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 10. CAÙC ÑÒNH LYÙ TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
149
Chöông 10
CAÙC ÑÒNH LYÙ TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
Noäi dung:
Xaây döïng caùc ñònh lyù toång quaùt cuûa ñoäng löïc hoïc cho cô heä.
Yeâu caàu:
* Naém vöõng caùc ñònh lyù:
- Bieåu thöùc moâ taû.
- Bieát xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng
0
,, LLQ
A
, T vaø A, dA trong caùc tröôøng hôïp rieâng.
* Söû duïng thuaàn thuïc caùc ñònh lyù ñeå giaûi caùc baøi toaùn trong kyõ thuaät.
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 357