Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Phaàn 2
ÑOÄNG HOÏC
Ñoäng hoïc laø moät phaàn cuûa cô hoïc lyù thuyeát nghieân cöùu caùc tính chaát hình hoïc cuûa
chuyeån ñoäng cuûa vaät theå. Ñoái töôïng khaûo saùt cuûa ñoäng hoïc laø vaät raén vaø ñoäng ñieåm
(ñieåm hình hoïc chuyeån ñoäng).
Ñoäng hoïc ngoaøi vieäc cung caáp kieán thöùc cho phaàn ñoäng löïc hoïc, coøn laø cô sôû trong
caùc moân hoïc khaùc nhö: cô caáu maùy, ñoäng hoïc maùy, …
Chuyeån ñoäng cuûa vaät theå dieãn ra trong khoâng gian, troâi theo thôøi gian. Khoâng gian
ôû ñaây ñöôïc choïn laø khoâng gian Eclid, thôøi gian troâi ñeàu theo moät chieàu taêng, luoân
laáy thôøi ñieåm xuaát phaùt chuyeån ñoäng laøm goác (öùng vôùi t = 0).
Khi khaûo saùt chuyeån ñoäng bao giôø cuõng phaûi choïn moät vaät chuaån ñöôïc goïi laø heä
quy chieáu ñeå töø ñoù quan saùt vò trí cuûa vaät theå. Roõ raøng tính chaát chuyeån ñoäng cuûa
vaät theå phuï thuoäc vaøo vieäc choïn heä quy chieáu.
Ñeå thuaän lôïi trong tính toaùn, söû duïng ñöôïc caùc kieán thöùc toaùn hoïc, ngöôøi ta gaén vaøo
heä quy chieáu (vaät raén chuaån) moät heä toïa ñoä thích hôïp. Nhö vaäy khaûo saùt chuyeån
ñoäng cuûa vaät theå ñoái vôùi moät heä quy chieáu nghóa laø khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa vaät
theå trong heä toïa ñoä naøo ñoù.
Noäi dung khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa vaät theå bao goàm caùc vaán ñeà sau ñaây:
1. Laäp phöông trình chuyeån ñoäng: Thieát laäp quan heä haøm s giöõa caùc thoâng soá
oá
ñònh vò vôùi thôøi gian ñeå chæ ra vò trí cuûa vaät theå moä caùch lieân tuïc. Ñoái vôùi ñoäng
t
ñieåm coøn coù theå chæ ra quyõ ñaïo.
2. Xaùc ñònh caùc ñaëc tröng cuûa chuyeån ñoäng, cuï theå laø vaän toác, gia toác.
3. Tìm quan heä giöõa vaän toác, gia toác cuûa ñieåm thuoäc vaät, vôùi chuyeån ñoäng cuûa vaät.
Chuùng ta seõ baét ñaàu töø ñoái töôïng ñôn giaûn nhaát laø ñoäng ñieåm.

Baøi giaûng CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

PHAÀN 2. ÑOÄNG HOÏC 47

...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Baøi giaûng CÔ HOÏC CÔ SÔÛ PHAÀN 2. ÑOÄNG HOÏC
47
Phaàn 2
ÑOÄNG HOÏC
Ñoäng hoïc laø moät phaàn cuûa hoïc lyù thuyeát nghieân cöùu caùc tính chaát hình hoïc cuûa
chuyeån ñoäng cuûa vt theå. Ñoái töôïng khaûo saùt cuûa ñoäng hoïc laø vaät raén vaø ñoäng ñieåm
ieåm hình hoïc chuyeån ñoäng).
Ñoäng hoïc ngoaøi vieäc cung caáp kieán thöùc cho phaàn ñoäng löïc hoïc, coøn laø sôû trong
caùc moân hoïc khaùc nhö: caáu maùy, ñoäng hoïc maùy, …
Chuyeån ñoäng cuûa vaät theå dieãn ra trong khng gian, troâi theo thôøi gian. Khoâng gian
ôû ñaây ñöôïc choïn laø khoâng gian Eclid, thôøi gian troâi ñeàu theo moät chieàu taêng, luoân
laáy thôøi ñieåm xuaát phaùt chuyeån ñoäng laøm goác (öùng vôùi t = 0).
Khi khaûo saùt chuyeån ñoäng bao giôø cuõng phaûi choïn moät vaät chuaån ñöôïc goïi laø heä
quy chieáu ñ töø ñquan saùt vò trí cuûa vaät theå. Rraøng tính chaát chuyeån ñoäng cuûa
vaät theå phuï thuoäc vaøo vieäc choïn heä quy chieáu.
Ñeå thun lôïi trong tính toaùn, söû duïng ñöôïc caùc kieán thöùc toaùn hoïc, ngöôøi ta gaén vaøo
heä quy chieáu (vaät raén chuaån) moät heä toïa ñoä thích ïp. Nhö vy khaûo saùt chuyeån
ñoäng cuûa vaät theå ñoái vôùi moät heä quy chieáu nghóa laø khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa vaät
theå trong heä toïa ñoä naøo ñoù.
Noäi dung khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa vaät theå bao goàm caùc vaán ñ sau ñaây:
1. Laäp phöông trình chuyeån ñoäng: Thieát laäp quan heä haøm sgiöõa caùc thoâng s
ñònh vôùi thôøi gian ñchæ ra vò tcuûa vaät thmoät caùch lieân tuïc. Ñoái vôùi ñoäng
ñieåm coøn coù theå chæ ra quyõ ñaïo.
2. Xaùc ñònh caùc ñaëc tröng cuûa chuyeån ñoäng, cuï theå laø vaän toác, gia toác.
3. Tìm quan heä giöõa vaän toác, gia toác cuûa ñieåm thuoäc vaät, vôùi chuyeån ñoäng cuûa vt.
Chuùng ta seõ baét ñaàu töø ñoái töôïng ñôn giaûn nhaát laø ñoäng ñieåm.
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 688