Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

CHÖÔNG 2. THU GOÏN HEÄ LÖÏC
PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG CUÛA HEÄ LÖÏC

Noäi dung : Chöông naøy ñöa ra caùc daï thu goïn töông ñöông cuûa h löïc, nhöõng
ng
eä
ñieàu kieän caân baèng cuûa heä löïc laøm cô sôû ñeå ñaùnh giaù taùc duïng cuûa chuùng vaø giaûi
baøi toaùn caân baèng cuûa vaät raén, heä vaät raén.
Yeâu caàu : naém vöõng ñieàu kieän töông ñöông cô baûn cuûa 2 heä löïc, caùc ñieàu kieän caân
baèng cuûa heä löïc. Bieát caùch aùp duïng giaûi baøi toaùn caân baèng cuûa vaät raén, heä vaät raén.
2.1 HAI ÑAÏI LÖÔÏNG ÑAËC TRÖNG CUÛA HEÄ LÖÏC:
2.1.1 Vector chính cuûa heä löïc :
2.1.1.1

Ñònh nghóa :

Vector chính cuûa heä löïc laø vector töï do ( R ’) baèng toång caùc vector löïc thuoäc heä:
 (Fk ) : R’ =  Fk
2.1.1.2

(2-1)

Phöông phaùp xaùc ñònh :

2.1.1.2.1 Hình hoïc : vectô ñoùng kín ña giaùc löïc.
2.1.1.2.2 Giaûi tích :

R' (X’,Y’,Z’)  X’= Fkx ; Y’= Fky ; Z’= Fkz

(2-2)

2.1.2 Vector moment chính cuûa heä löïc ñoái vôùi moät taâm :
2.1.2.1 Vector moment chính cuûa heä löïc ñoái vôùi taâm O ( M o ) cuûa heä löïc baèng toång
caùc vector moment cuûa löïc thuoäc heä laáy cuøng ñoái vôùi taâm ñoù.

M 0 =  mO (Fk )

(2-3)

2.1.2.2 Phöông phaùp xaùc ñònh :
Duøng (1-2) chuùng ta nhaän ñöôïc :

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 2. THU GOÏN HEÄ LÖÏC VAØ PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG 13

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

M o = (Zkyk – Ykzk) i + (Xkzk – Zkxk) j +(Ykxk – Xkyk) k

(2-4)

Trong ñoù löïc F (Xk ,Yk ,Zk), baùn kính ñieåm ñaët löïc thöù k laø r k(xk ,yk ,zk)
2.1.2.3 Tính baát bieán cuûa R ’ vaø M 0 qua caùc pheùp bieán ñoãi töông ñöông :
Ñònh lyù : Hai ñaïi löôïng R ’vaø M 0 baát bieán qua caùc pheùp bieán ñoåi töông ñöông (
tieân ñeà 2 vaø 3 )
Chöùng minh : do caëp löïc caân baèng coù R ’ = 0 vaø M O = 0 ( taâm O tuøy yù ), khi duøng
tieân ñeà 2 coù ngay R ’ vaø M 0 cuûa heä löïc khoâng ñoåi.
Vôùi tieân ñeà 3 :

F1
F 12

 Xeùt hai löïc F 1, F 2 vaø hôïp löïc F 12 nhö hình veõ : A

F2

F 1 + F 2 = F 12

Hình 2.1

 R ’ = F x = F 1 + F 2 + F 3 +….+ F n
= F 12 + F 3 +….+ F n
 R ’ baát bieán khi duøng tieân ñeà 3.
* Ñaët F 12 ( X, Y, Z ) coøn F 1 ( X1, Y1, Z1 ), F 2 ( X2, Y2, Z2 )
Theo tieân ñeà 3: X = X1 + X2, Y =Y1 + Y2, Z = Z1 + Z2.
Duøng coâng thöùc (1-2) m O ( F 1 ) + m O ( F 2 ) = m O ( F 12 )
Chöùng toû:

M 0 = m O ( F 1) + m O ( F 2) + m O ( F 3) +….+ m O ( F n)
= m O ( F 12) + m O ( F 3) +….+ m O ( F n).
 M 0 baát bieán trong pheùp bieán ñoåi tieân ñeà 3....
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 2. THU GOÏN HEÄ LÖÏC VAØ PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG
13
CHÖÔNG 2. THU GOÏN HEÄ LÖÏC
PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG CUÛA HEÄ LÖÏC
Noäi dung : Chöông naøy ñöa ra caùc daïng thu goïn töông ñöông cuûa hlöïc, nhöõng
ñieàu kin caân baèng cuûa heä löïc laøm sôû ñeå ñaùnh giaù taùc duïng cuûa chuùng vaø giaûi
baøi toaùn caân baèng cuûa vaät raén, heä vaät raén.
Yeâu caàu : naém vöõng ñieàu kieän töông ñöông cô baûn cuûa 2 heä löïc, caùc ñieàu kieän caân
baèng cuûa heä löïc. Bieát caùch aùp duïng giaûi baøi toaùn caân baèng cuûa vaät raén, heä vaät raén.
2.1 HAI ÑAÏI LÖÔÏNG ÑAËC TRÖNG CUÛA HEÄ LÖÏC:
2.1.1 Vector chính cuûa heä löïc :
2.1.1.1 Ñònh nghóa :
Vector chính cuûa heä löïc laø vector töï do (
R
’) baèng toång caùc vector löïc thuoäc heä:
(
F
k
) :
R
=
F
k
(2-1)
2.1.1.2 Phöông phaùp xaùc ñònh :
2.1.1.2.1 Hình hoïc : vectô ñoùng kín ña giaùc löïc.
2.1.1.2.2 Giaûi tích :
'
R
(X’,Y’,Z) X’= F
kx
; Y’= F
ky
; Z’= F
kz
(2-2)
2.1.2 Vector moment chính cuûa heä löïc ñoái vôùi moät taâm :
2.1.2.1 Vector moment chính cuûa heä löïc ñoáiùi taâm O (
M
o
) cuûa heä löïc baèng tng
caùc vector moment cuûa löïc thuoäc heä laáy cuøng ñoái vôùi taâm ñoù.
M
0
=
m
O
(
F
k
) (2-3)
2.1.2.2 Phöông phaùp xaùc ñònh :
Duøng (1-2) chuùng ta nhaän ñöôïc :
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 597