Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Giaûi :
1. Choïn vaät khaûo saùt: Taám ABCD
2. Ñaët löïc: Caùc phaûn löïc vaø troïng löôïng Q ñöôïc bieåu dieãn nhö treân hình (b). Taám
ABCD caân baèng döôùi taùc duïng cuûa heä löïc:
T
( F k)  ( Q , A x , A y , A z , Bx , By , T )  0
Hay chi tieát hôn:
60o
( F k)  ( Q , A x , A y , A z , Bx , By , T x , T y ,T z )  0
Trong ñoù: ( xem hình veõ )
T
Tz
Tz = Tcos60o =
Tx
Txy
2
3

Txy = Tcos30o =
T
2
C
Ty
3
Tx = Txysin =
T sin 
2
Txy
T
Tx
Tz
3
60o
Ty = Txycos =
T cos 

2
C
C
b
Ty
Txy
Vôùi tg =
a
Hình 2.11
3. Phöông trình caân baèng ( heä löïc khoâng gian ) :
3
 Fkx = Ax + Bx T sin  = 0
(1)
2
3
 Fky = Ay T cos  = 0
(2)
2
T
 Fkz = Az + Bz +
=0
(3)
2
b
M Ox =  m x( F k) = - Q + bBz + bTz = 0
2
b
1

- Q + bBz + b. T = 0
(4)
2
2
a
M Oy =  m y( F k) = Q - aTz = 0
2
a
1

Q - a. T = 0
(5)
2
2
M Oz =  m z( F k) = - bBx = 0
(6)
( do T caét truïc z  m z( T ) = 0)
4. Giaûi 6 aån töø heä 6 phöông trình chuùng ta nhaän ñöôïc:
3
3
Q
Bx = 0, Bz = 0, T= Q, Ax =
Q sin , Ay =
Q cos , Az =
2
2
2
5. Nhaän xeùt:
 Do caùc thaønh phaàn phaûn löïc taïi A tính ñöôïc ñeàu > 0  phaûn löïc taïi A coù chieàu
nhö hình veõ. Taïi B phaûn löïc = 0  coù theå boû baûn leà B.
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 2. THU GOÏN HEÄ LÖÏC VAØ PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG 23

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

 Neáu taïi A laø lieân keát baûn leà truï ( truïc baûn leà laø y ) baøi toaùn chæ coù 5 aån. Heä
phöông trình caân baèng laäp ñöôïc chæ thay ñoåi ôû phöông trình 2
3

Tcos = 0
2
Suy ra T = 0 seõ maâu thuaãn vôùi caùc phöông trình coøn laïi. Sai laàm ôû choã taám
ABCD khoâng ñöùng yeân taïi vò trí ñoù maø seõ chuyeån ñoäng doïc theo truïc y sang beân
traùi.
2.6.3 Xeùt baøi toaùn ôû moâ hình 8. Truïc quay caân baèng nhö hình veõ, baùn kính troáng
lôùn laø R, truïc (nhoû ) laø r, caùc khoaûng caùch caàn thieát cho nhö hình veõ.
Tìm ñieàu kieän cuûa M ñeå truc caân baèng vaø tính phaûn l ïc taïi A,B ? ( boû qua
ï
ö
troïng löôïng truïc ).
Giaûi:
1. Vaät khaûo saùt : Truïc quay.
z

a

b

Az

M
M

Bz

A
x

B
Ax
Q

O

y
Q

Bx
Hình 2.12

2. Ñaët löïc : Taïi A, B ñeàu laø caùc baûn leà truï neân heä löïc ñaët vaøo vaät khaûo saùt
bieåu dieãn nhö hình veõ:
( F k)  ( Q , A x , A z , Bx , Bz , ngM )  0
3. Phöông trình caân baèng :
 Fkx = Ax + Bx = 0
(1)
 Fkz = Az + Bz - Q = 0
(2)
 m x( F k) = - aQ + (a + b)Bz = 0
(3)
 m y( F k) = R.Q – M = 0
(4)
 m z( F k) = - (a + b)Bx = 0
(5)
(  Fky = 0 tö...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 2. THU GOÏN HEÄ LÖÏC VAØ PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG
23
Giaûi :
1. Choïn vt khaûo saùt: Taám ABCD
2. Ñaët löïc: Caùc phaûn ïc vaø troïng löôïng Q ñöôïc bieåu dieãn nhö treân hình (b). Taám
ABCD caân baèng döôùi taùc duïng cuûa heä löïc:
(
F
k
) (Q, T,B,B,A,A,A
yxzyx
) 0
Hay chi tieát hôn:
(
F
k
) (Q,
zyxyxzyx
T,T,T,B,B,A,A,A ) 0
Trong ñoù: ( xem hình veõ )
T
z
= Tcos60
o
=
2
T
T
xy
= Tcos30
o
= T
2
3
T
x
= T
xy
sin = sinT
2
3
T
y
= T
xy
cos = cosT
2
3
ùi tg =
a
b
3. Phöông trình caân baèng ( heä löïc khoâng gian ) :
F
kx
= A
x
+ B
x
- sinT
2
3
= 0 (1)
F
ky
= A
y
- cosT
2
3
= 0 (2)
F
kz
= A
z
+ B
z
+
2
T
= 0 (3)
M
Ox
=
m
x
(
F
k
) = - Q
2
b
+ bB
z
+ bT
z
= 0
- Q
2
b
+ bB
z
+ b. T
2
1
= 0 (4)
M
Oy
=
m
y
(
F
k
) = Q
2
a
- aT
z
= 0
Q
2
a
- a. T
2
1
= 0 (5)
M
Oz
=
m
z
(
F
k
) = - bB
x
= 0 (6)
( do
T
caét truïc z
m
z
(
T
) = 0)
4. Giaûi 6 aån töø heä 6 phöông trình chuùng ta nhaän ñöôïc:
B
x
= 0, B
z
= 0, T= Q, A
x
= Q
2
3
sin , A
y
= Q
2
3
cos , A
z
=
2
Q
5. Nhaän xeùt:
Do caùc thaønh phaàn phaûn löïc taïi A tính ñöôïc ñeàu > 0 phaûn löïc taïi A coù chieàu
nhö hình veõ. Taïi B phn löïc = 0 coù theå boû baûn leà B.
60
o
T
xy
T
x
T
C
T
y
T
z
60
o
T
xy
T
C
T
z
T
xy
T
x
T
y
C
Hình 2.11
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 813