Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 3
CAÙC DAÏNG BAØI TOAÙN ÑAËC BIEÄT

3.1 BAØI TOAÙN ÑOØN PHAÚNG.
Trong caùc ví duï 2.7.4, 2.7.5 coù nhöõng vaät raén thuoäc cô caáu coù theå quay quanh
moät truïc coá ñònh khi caùc löïc ngoaøi khoâng thoûa maõn moät yeâu caàu naøo ñoù. Neáu chuù yù
ñeán tính chaát naøy cuûa noù chuùng ta coù theå tìm ñieàu kieän caân baèng moät caùch nhanh
choùng hôn.
3.1.1 Ñònh nghóa ñoøn phaúng.
Vaät raén coù theå quay quanh moät truïc coá ñònh (O) chòu taùc duïng cuûa heä löïc naèm
trong moät maët phaúng vuoâng goùc vôùi truïc quay ñöôïc goïi laø ñoøn phaúng: ví duï caùc
baùnh raêng O, O1 trong ví duï 5, thanh C B trong ví duï 4 laø nhöõng ñoøn phaúng .
3.1.2 Ñieàu kieän caân baèng cuûa ñoøn.
Heä löïc taùc ñoäng vaøo giaøn goàm caû phaûn löïc oå truïc. Phöông trình caân baèng khoâng
chöùa phaûn löïc oå truïc (O) chæ coù theå laø: m O( F ) = 0. Ñaây chính laø ñieàu ki än caân
e
baèng cuûa ñoøn phaúng(xem laïi ví duï 4,5 cuûa chöông 2).
3.2 BAØI TOAÙN GIAØN.
3.2.1 Giaøn phaúng.
3.2.1.1 Ñònh nghóa: Giaøn phaúng laø caáu truùc cöùng laøm baèng caùc thanh thaúng lieân keát
vôùi nhau baèng caùc khôùp baûn leà truï ôû 2 ñaàu. Nhöõng thanh naøy ñeàu cuøng naèm
trong moät maët phaúng. Caùc ñieåm lieân keát cuûa giaøn ñöôïc goïi laø nuùt, taát caû taûi
troïng ngoaøi taùc ñoäng leân giaøn chæ ñaët taïi caùc nuùt.
3.2.1.2 Giaøn tónh ñònh: Do caùc thanh chæ lieân keát taïi 2 ñaàu muùt, caùc thanh phaûi ñöôïc
lieân keát theo hình tam giaùc, khoâng coù thanh thöøa.
Goïi soá thanh cuûa giaøn laø k, soá nuùt laø n. Ba thanh ñaàu tieân seõ taïo thaønh moät
tam giaùc coù 3 nuùt, muoán taïo theâm moät nuùt môùi caàn theâm 2 thanh. Vaäy moái
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 3. CAÙC DAÏNG BAØI TOAÙN ÑAËC BIEÄT 35

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

lieân heä giöõa soá nuùt vaø soá thanh laø k = 2n – 3. Neáu soá thanh ít hôn giaøn seõ
khoâng cöùng. Neáu soá thanh nhieàu hôn giaøn seõ sieâu tónh.
3.2.1.3 Tính giaøn baèng phöông phaùp taùch nuùt.
Tröôùc heát ta xeùt giaøn hoùa raén caân baèn g ñeå xaùc ñònh caùc phaûn löïc goái, sau ñoù
xeùt caân baèng cuûa caùc nuùt. Do moãi nuùt cuûa giaøn chòu taùc duïng cuûa heä löïc
ñoàng quy phaúng, chæ coù 2 phöông trình caân baèng ñoäc laäp, chuùng ta xuaát phaùt
töø nuùt coù 2 aån vaø cöù tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán khi xaùc ñònh heát caùc aån ( öùng
löïc ) trong giaøn.
Ví duï 3-1: Cho giaøn chòu löïc (F 1, F 2 , F 3, F 4 ) nhö hình veõ, xaùc ñònh öùn löïc...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 3. CAÙC DAÏNG BAØI TOAÙN ÑAËC BIEÄT
35
Chöông 3
CAÙC DAÏNG BAØI TOAÙN ÑAËC BIEÄT
3.1 BAØI TOAÙN ÑOØN PHAÚNG.
Trong caùc duï 2.7.4, 2.7.5 coù nhöõng vaät raén thuoäc cô caáu coù theå quay quanh
moät truïc coá ñònh khi caùc löïc ngoaøi khoâng thoûa maõn moät yeâu caàu no ñoù. Neáu ch
ñeán tính chaát naøy cuûa n chuùng ta coù theå m ñieàu kieän caân baèng moät caùch nhanh
choùng hôn.
3.1.1 Ñònh nghóa ñoøn phaúng.
Vaät raén coù thquay quanh moät truïc coá ñònh (O) chòu taùc duïng cuûa heä löïc naèm
trong moät mt phaúng vuoâng goùc ùi truïc quay ñöôïc goïi laø ñoøn phaúng: ví dcaùc
baùnh raêng O, O
1
trong ví duï 5, thanh C B trong duï 4 laø nhöõng ñoøn phaúng .
3.1.2 Ñieàu kieän caân baèng cuûa ñoøn.
Hlöïc taùc ñoäng vaøo giaøn goàm caû phaûn löïc oå truïc. Phöông trình caân baèng khng
chöùa phaûn löïc truïc (O) chæ coù theå laø:
m
O
(
F
) = 0. Ñaây chính laø ñieàu kieän caân
baèng cuûa ñoøn phaúng(xem laïi ví duï 4,5 cuûa chöông 2).
3.2 BAØI TOAÙN GIAØN.
3.2.1 Giaøn phaúng.
3.2.1.1 Ñònh nghóa: Giaøn phaúng laø caáu truùc ùng laøm baèng caùc thanh thaúng lieân keát
ùi nhau baèng caùc khôùp baûn leà truï ôû 2 ñaàu. Nhöõng thanh naøy ñeàu cuøng naèm
trong moät maët phaúng. Caùc ñieåm lieân keát cuûa giaøn ñöôïc goïi laø nuùt, taát caû taûi
troïng ngoaøi taùc ñoäng leân giaøn chæ ñaët taïi caùc nuùt.
3.2.1.2 Giaøn tónh ñònh: Do caùc thanh clieân keát taïi 2 ñaàu muùt, caùc thanh phaûi ñöôïc
lieân keát theo hình tam giaùc, khoâng coù thanh thöøa.
Goïi soá thanh cuûa giaøn laø k, s nuùt laø n. Ba thanh ñaàu tieân seõ taïo thaønh moät
tam giaùc coù 3 nuùt, muoán taïo theâm moät nuùt môùi caàn theâm 2 thanh. Vaäy moái
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 190