Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 5
CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA VAÄ T RAÉN

Noäi dung:
Khaûo saùt hai chuyeån ñoäng c baûn cuûa vaät raén laø chuy n ñoäng tònh tieán vaø quay
ô
eå
quanh truïc coá ñònh, laøm cô sôû ñeå nghieân cöùu caùc chuyeån ñoäng phöùc taïp khaùc.
Yeâu caàu:
- Naém vöõng ñaëc ñieåm cuûa chuyeån ñoäng tònh tieán.
- Naém vöõng caùc ñaëc tröng moâ taû vaät chuyeån ñoäng quay quanh truïc coá ñònh vaø caùc
coâng thöùc xaùc ñònh chuùng.
- Naém vöõng caùc coâng thöùc li ân heä caùc ñaëc tröng chuyeå ñoäng cuûa vaät vaø ñieåm
e
n
thuoäc vaät.
5.1 CHUYEÅN ÑOÄNG TÒNH TIEÁN CUÛA VAÄT RAÉN:
1. Ñònh nghóa:
Chuyeån ñoäng tònh tieán cuûa vaät raén laø chuyeån ñoäng maø moãi ñoaïn thaúng thuoäc vaät coù
phöông khoâng ñoåi trong suoát quaù trình chuyeån ñoäng.
Ví duï:
- Thuøng xe chuyeån ñoäng treân ñöôøng thaúng.
- Vaät raén AB trong cô caáu boán khaâu hình bình haønh (hình 5.1).

A

B

Hình 5.1

2. Ñaëc ñieåm cuûa chuyeån ñoäng tònh tieán:
Ñònh lyù:
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 5. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA VAÄT RAÉN

59

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Khi vaät raén chuyeån ñoäng tònh tieán, vaän toác, gia toác cuûa moïi ñieåm thuoäc vaät baèng
nhau, quyõ ñaïo cuûa chuùng gioáng nhau.
Chöùng minh:
Xeùt hai chuyeån ñoäng tuøy yù A, B thuoäc vaät S chuyeån ñoäng tònh tieán (hình 5.2) chuùng
ta coù:

rB  rA  AB

(5.1)

z

+ Vaän toác:


B



VB  rB  rA (do AB = const).

rA

+ Gia toác:


A

rB

(5.2)

y

O


WB  VB  VA  WA .

x

(5.3)

Hình 5.2

+ Quyõ ñaïo:
Giaû söû quyõ ñaïo cuûa A laø A, töø (5.1) ñieåm B coù quyõ ñaïo B chính laø A dòch
chuyeån tònh tieán ñoä dôøi AB , vaäy hai quyõ ñaïo phaûi gioáng nhau.
Nhaän xeùt:
 Töø ñaëc ñieåm cuûa chuyeån ñoäng tònh tieán, ñeå khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa caû vaät,
chuùng ta chæ caàn khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa moät ñieåm thuoäc vaät.
 Chuùng ta noùi vaät raén chuyeån ñoäng tònh tieán thaúng, troøn, v.v… coù nghóa laø ñieåm
thuoäc vaät chuyeån ñoäng thaúng, troøn, v.v…
5.2 CHUYEÅN ÑOÄNG QUAY QUANH TRUÏC COÁ ÑÒNH CUÛA VAÄT RAÉN:
1. Ñònh nghóa:
Vaät raén chuyeån ñoäng coù ha ñieåm coá ñònh laø
i
vaät raén quay quanh hai truïc coá ñònh ñi qua hai
ñieåm ñoù.

z






2. Khaûo saùt chuyeån ñoäng caû vaät:
2.1

k

Xeùt maët phaúng P gaén chaët vaøo vaät vaø chöùa truïc
quay.
60 Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

P



Phöông trình chuyeån ñoäng:

y

O
x

Hình 5.3

CHÖÔNG 5. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA VAÄT RAÉN

Boä Giaùo duïc vaø ...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 5. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA VAÄT RAÉN
59
Chöông 5
CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA VAÄT RAÉN
Noäi dung:
Khaûo saùt hai chuyeån ñoäng cô baûn cuûa vaät raén laø chuyeån ñoäng tònh tieán vaø quay
quanh truïc coá ñònh, laøm cô sôû ñeå nghieân cöùu caùc chuyeån ñoäng phöùc taïp khaùc.
Yeâu caàu:
- Naém vöõng ñaëc ñieåm cuûa chuyeån ñoäng tònh tieán.
- Naém vöõng caùc ñaëc tng moâ taû vaät chuyeån ñoäng quay quanh truïc cñònh vaø caùc
coâng thöùc xaùc ñònh chng.
- Naém vöõng caùc coâng thöùc lieân heä caùc ñaëc tröng chuyeån ñoäng cuûa vaät vaø ñieåm
thuoäc vt.
5.1 CHUYEÅN ÑOÄNG TÒNH TIEÁN CUÛA VAÄT RAÉN:
1. Ñònh nghóa:
Chuyeån ñoäng tònh tieán cuûa vaät raén laø chuyeån ñoäng maø moãi ñoaïn thaúng thuoäc vaät coù
phöông khoâng ñoåi trong suoát quaù trình chuyn ñoäng.
Ví duï:
- Thuøng xe chuyeån ñoäng treân ñöôøng thaúng.
- Vaät raén AB trong caáu boán khaâu hình bình haønh (hình 5.1).
2. Ñaëc ñieåm cuûa chuyeån ñoäng tònh tieán:
Ñònh lyù:
Hình
5
.1
A
B
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 343