Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 6
CHUYEÅN ÑOÄNG PHÖÙC HÔÏP CUÛA ÑIEÅM

6.1 MOÂ HÌNH BAØI TOAÙN VAØ CAÙC ÑÒNH NGHÓA:
1. Moâ hình baøi toaùn:
Nhieàu tröôøng hôïp trong thöï teá yeâu caàu
c
chuùng ta phaûi khaûo saùt ñoä ñieåm trong
ng
nhöõng heä quy chieáu khaùc nh Chaúng
au.
haïn nhö con laéc dao ñoäng ñoái vôùi traàn xe,
baûn thaân xe ñang chaïy treân ñöôøng. Nhöõng
baøi toaùn loaïi naøy ñöôïc gi ûi quyeát thoâng
a
qua moâ hình toång quaùt sau:
Ñoäng ñieåm M chuyeån ñoäng trong heä quy
chieáu Oxyz. Heä quy chieáu Ox laïi
yz
chuyeån ñoäng ñoái vôùi heä quy chieá
u
O1x1y1z1 ñöôïc xem laø coá ñònh (hình 6.1).

M

z

k

z1

j

y

i O
k1
i1 O1
x1

j1

x

y1

Hình 6.1

Vaán ñeà ñaët ra ôû ñaây laø khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa M trong töøng heä quy chieáu vaø
quan heä giöõa caùc chuyeån ñoäng naøy.
2. Caùc ñònh nghóa:
2.1 Chuyeån ñoäng töông ñoái:
Chuyeån ñoäng cuûa M(x,y,z) trong heä ñoäng Oxyz ñöôïc goïi laø chuyeån ñoäng töông ñoái.
Ñaây laø chuyeån ñoäng maø ngöôøi quan saùt caûm nhaän ñöôïc khi gaén chaët mình vôùi heä
ñoäng (Oxyz).
- Vaän toác töông ñoái Vr (hoaëc V r ).
- Gia toác töông ñoái Wr (hoaëc W r ).
laø vaän toác vaø gia toác trong chuyeån ñoäng töông ñoái. Caùc ñaïi löôïng naøy ñöôïc xaùc ñònh
ñoái vôùi heä ñoäng (Oxyz).

Chuù yù raèng caùc vector ñôn vò chæ phöông cuûa heä ñoäng i , j , k coá ñònh trong heä ñoäng
nhöng bieán thieân (quay) trong heä coá ñònh O1x1y1z1  .
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 6. CHUYEÅN ÑOÄNG PHÖÙC HÔÏP CUÛA ÑIEÅM

69

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chuùng ta nhaän ñöôïc:

  
dOM
d   
  yj  zk
Vr 
 xi  yj  zk
 xi  
dt Oxyz dt
Oxyz



Wr 

d Vr
dt


Oxyz



d   
  
x i  y j  zk
dt



(6.1)

  
  
 i  j  
x y zk



(6.2)

Oxyz

2.2 Chuyeån ñoäng tuyeät ñoái:
Chuyeån ñoäng cuûa ñieåm M(x1, y1, z1) ñoái vôùi heä coá ñònh O1x1y1z1 ñöôïc goïi laø chuyeån
ñoäng tuyeät ñoái.
Vaän toác tuyeät ñoái Va (hoaëc V a ), gia toác tuyeät ñoái Wa (hoaëc Wa ) laø vaän toác,
gia toác ñöôïc tính trong chuyeån ñoäng tuyeät ñoái. Chuù yù ñeán tính chaát caùc vector ñôn
vò cuûa töøng heä toïa ñoä.
*

Chuùng ta nhaän ñöôïc:

Va 

dO1M
dt

dV
Wa  a
dt


O1x1y1z1

d
O1O  OM
dt




  
  
  
  
 O1O x i1  y j1  zk1  x i1  y j1  zk1



(6.3)

O1x1y1z1



     
  
     
  
  
  
 O1O xi1  yj1  zk1  1  1   1  2 x i1  yj1  zk1
xi yj zk





(6.4)

O1x1y1z1

2.3 Chuyeån ñoä...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 6. CHUYEÅN ÑOÄNG PHÖÙC HÔÏP CUÛA ÑIEÅM
69
Chöông 6
CHUYEÅN ÑOÄNG PHÖÙC HÔÏP CUÛA ÑIEÅM
6.1 MOÂ NH BAØI TOAÙN VAØ CAÙC ÑÒNH NGHÓA:
1. Moâ hình baøi toaùn:
Nhieàu tröôøng hôïp trong thöïc teá yeâu caàu
chuùng ta phaûi khaûo saùt ñoäng ñieåm trong
nhöõng heä quy chieáu khaùc nhau. Chaúng
haïn nhö con laéc dao ñoäng ñoái vôùi traàn xe,
baûn thaân xe ñang chaïy treân ñöôøng. Nhöõng
baøi toaùn loaïi naøy ñöôïc giaûi quyeát thoâng
qua m hình toång quaùt sau:
Ñoäng ñieåm M chuyeån ñoäng trong heä quy
chieáu Oxyz. Heä quy chieáu Oxyz laïi
chuyeån ñoäng ñoái ùi heä quy chieáu
O
1
x
1
y
1
z
1
ñöôïc xem laø coá ñònh (hình 6.1).
Vaán ñeà ñaët ra ôû ñaây laø khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa M trong töøng heä quy chieáu vaø
quan heä giöõa caùc chuyeån ñoäng naøy.
2. Caùc ñònh nghóa:
2.1 Chuyeån ñoäng töông ñoái:
Chuyeån ñoäng cuûa M(x,y,z) trong heä ñoäng Oxyz ñöôïc goïi laø chuyeån ñoäng töông ñoái.
Ñaây lchuyeån ñoäng maø ngöôøi quan saùt caûm nhn ñöôïc khi gaén chaët mình vôùi heä
ñoäng (Oxyz).
- Vaän toác töông ñoái
r
V (hoaëc
r
V
).
- Gia toácông ñoái
r
W (hoaëc
r
W
).
laø vaän toác vaø gia toác trong chuyeån ñoäng töông ñoái. Caùc ñaïi löôïng naøy ñöôïc xaùc ñònh
ñoái vôùi h ñoäng (Oxyz).
Chraèng caùc vector ñôn cphöông cuûa heä ñoäng kji
,, coá ñònh trong hñoäng
nhöng bieán thieân (quay) trong heä coá ñònh
1111
z
y
x
O
.
x
z
i
k
j
1
z
1
O
1
1
k
1
j
y
1
x
1
M
Hình
6
.1
y
O
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 792