Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøn g Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

7.5 CAÙC VÍ DUÏ:
Ví duï 7.1:
Xeùt cô caáu haønh tinh nhö hình veõ. Bieát ban ñaàu tay quay ôû vò trí naèm ngang beân
phaûi vaø chuyeån ñoäng theo luaät:  = (t) = 3 + 2t2 (rad), t tính theo giaây.
1. Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa baùnh xe II.
2. Xaùc ñònh vaän toùc goùc 2, gia toác 2?
y

Giaûi:

2

VA

2

1. Phaân tích chuyeån ñoäng:
Cô caáu goàm ba vaät raén:
- Tay quay OA quay quanh truïc O coá
ñònh (bieát chuyeån ñoäng).
- Baùnh xe I coá ñònh.

R1

0
B
0

O

- Baùnh xe II chuyeån ñoäng song phaúng
laên khoâng tröôït treân baùnh xe I coá ñònh.



C

A II R
2

2r

M

A

x

I
Hình 7.13

2. Laäp phöông trình chuyeån ñoäng:
Ñeå xaùc ñònh chuyeån ñoäng cuûa baùnh xe II chuùng ta choïn cöïc A (xA, yA) vaø tìm
chuyeån ñoäng quay quanh cöïc A.
Taïi thôøi ñieåm (hình 7.13) OA quay goùc , baùn kính AM gaén chaët vôùi baùnh xe II veõ
töø vò trí naèm ngang (AC) chuyeån tôùi AM nhö hình veõ.
Do laên khoâng tröôït  BM = BC  R1 = R22r   2 r 
AM ñaõ quay goùc  2     2 r   

R1
 , so vôùi höôùng cuõ tia
R2

R1
 (hình 7.13).
R2

* Phöông trình chuyeån ñoäng:
xA = (R1 + R2) cos
yA= (R1 + R2) sin

 R 
 2  1  1  vôùi  = 3 + 2t2
 R 

2 
3. Giaûi 2 :
Xeùt tieáp ñieåm B chính laø taâm vaän toác töùc thôøi cuûa baùnh xe II.
 2 

VA R1  R 2  R1  R 2


4t chieàu nhö hình veõ.
R2
R2
R2

96 Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 7. CHUYEÅN ÑOÄNG SONG PHAÚNG CUÛA VAÄT RAÉN

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøn g Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

4. Giaûi 2 :


Bieåu thöùc 2 laø haøm cuûa t   2  2  4

R1  R 2
.
R2

Ví duï 7.2:
Cho cô caáu vi sai: tay quay OA quay quanh truïc qua O coá ñònh, baùnh xe I taâm A laên
khoâng tröôït treân baùnh xe II cuõng quay ñöôïc quanh O (ñoäc laäp vôùi OA). Taïi thôøi
ñieåm ñang xeùt bieát 0,0 cuûa tay quay vaø 2,2 cuûa baùnh xe II (hình 7.14), OA = 3R2
= 0,6 m.
1. Tìm 1,1 cuûa baùnh xe I vaø VM , WM ?
2. Tính vôùi caùc giaù trò: 0 = 2 = 2 rad/s ;
VM

0 = 22 = 4 rad/s2.
1

Giaûi :
1

1. Ñeå tính 1,1 cuûa baùnh xe I chuùng ta
duøng coâng thöùc vi lít (7.16), (7.18):

R  R1
R
3
1
1  2
0  2 2  0   2  0
R1
R1
2
2
1 

VMA

R 2  R1
R
3
1
0  2  2  0   2  0
R1
R1
2
2

M

VA
0

A

R

2
R2 O

0
II

2

I

Hình 7.14

Chöùng toû baùnh xe I coù 1 vaø 1 cuøng chieàu vôùi 0, 0 cuûa tay quay OA.
* Tính VM : (hình 7.14)
Duøng ñieåm A laøm cöïc:

VM  VA  VMA .
+ VA {= (R1 + R2)0 = 3R20, höôùng nhö hình veõ}.

...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 7. CHUYEÅN ÑOÄNG SONG PHAÚNG CUÛA VAÄT RAÉN
96
7.5 CAÙC VÍ DUÏ:
Ví duï 7.1:
Xeùt caáu haønh tinh nhö nh veõ. Bieát ban ñaàu tay quay ôû trí naèm ngang beân
phaûi vaø chuyeån ñoäng theo luaät: = (t) = 3 + 2t
2
(rad), t tính theo giaây.
1. Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa baùnh xe II.
2. Xaùc ñònh vaän toùc goùc
2
, gia toác
2
?
Giaûi:
1. Phaân tích chuyeån ñoäng:
Cô caáu goàm ba vaät raén:
- Tay quay OA quay quanh truïc O coá
ñònh (bieát chuyeån ñoäng).
- Baùnh xe I coá ñònh.
- Baùnh xe II chuyeån ñoäng song phaúng
laên khoâng tröôït treân baùnh xe I coá ñònh.
2. Laäp phöông trình chuyeån ñoäng:
Ñeå xaùc ñònh chuyeån ñng cuûa baùnh xe II chuùng ta choïn cöïc A (x
A
, y
A
) v tìm
chuyeån ñoäng quay quanh cöïc A.
Taïi thôøi ñieåm (hình 7.13) OA quay goùc , baùn kính AM gaén chaët vôùi baùnh xe II veõ
töø vò trí naèm ngang (AC) chuyeån tôùi AM nhö hình veõ.
Do laên khoâng tröôït BM = BC R
1
= R
2
2r
2
1
2
R
R
r
, so vôùi höôùng cuõ tia
AM ñaõ quay goùc
2
1
22
R
R
r
(hình 7.13).
* Phöông tnh chuyeån ñoäng:
x
A
= (R
1
+ R
2
) cos
y
A
= (R
1
+ R
2
) sin
2
1
2
1
R
R
ùi = 3 + 2t
2
3. Giaûi
2
:
Xeùt tieáp ñieåm B chính laø taâm vaän toác töùc thôøi cuûa baùnh xe II.
t
R
R
R
R
R
R
R
V
A
4
2
21
2
21
2
2
chieàu nhö hình veõ.
V
A
II
M
C
O
0
0
B
2r
2
2
x
y
R
1
Hình
7
.13
R
2
I
A
A
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 168