Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học cơ sở 1

Được đăng lên bởi Trường Berry
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 3195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN-BỘ MÔN CƠ HỌC

CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1

1

MỞ ĐẦU
Cơ học là khoa học nghiên cứu chuyển động cơ học
của vật chất. Trong đó, chuyển động cơ học là sự
dời chỗ của vật chất từ vị trí này sang vị trí khác
trong không gian, theo thời gian.
Cơ học lý thuyết là một phần Cơ học nghiên cứu các
quy luật chung nhất về chuyển động cơ học.
Cơ học lý thuyết là môn học cơ sở cho hàng loạt các
môn kỹ thuật cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành khác.

 

# 2

Môn cơ học lý thuyết được chia làm ba phần:


TĨNH HỌC VẬT RẮN



ĐỘNG HỌC



ĐỘNG LỰC HỌC

CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1 gồm hai phần TĨNH HỌC
VẬT RẮN và ĐỘNG HỌC.

 

# 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO


GS.TSKH Đỗ Sanh-Cơ học ( tập 1), - NXB Giáo dục.



GS.TSKH Đỗ Sanh-Bài tập cơ học ( tập 1), - NXB Giáo
dục.



Chu Tạo Đoan-Cơ học lý thuyết (tập 1),-NXB Giao thông
vận tải.



Cơ học lý thuyết – GS.TSKH Đào Huy Bích, Phạm
Huyễn – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.



Tuyển tập bài tập cơ lý thuyết – Tập 1: I.V MestcherskiNXB Đại học và THCN,1980.
 

# 4

CÁC THÀNH PHẦN ĐIỂM


Điểm giữa kì: 20%



Điểm thảo luận: 20%



Điểm cuối kì: 60%

HÌNH THỨC THI


Thi giữa kì: Tự luận – 1 bài tập
– thời gian: 45’

 Thi cuối kì: Trắc nghiệm (khoảng 20 câu)
(thời gian: 90’)
 

# 5

Phần I

TĨNH HỌC VẬT RẮN

Tĩnh học vật rắn là phần nghiên cứu
trạng thái cân bằng của vật rắn tuyệt đối
dưới tác dụng của các lực.

 

# 6

Phần I

TĨNH HỌC VẬT RẮN

 Chương 1: Các khái niệm cơ bản
và hệ tiên đề tĩnh học

 Chương 2: Cân bằng của hệ lực không gian
 Chương 3: Trường hợp riêng: Hệ lực phẳng
 Chương 4: Ma sát
 Chương 5: Trọng tâm của vật rắn
 

# 7

Chương 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ HỆ TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC
1. Mở đầu. Đặt bài toán tĩnh học
2. Các khái niệm cơ bản về lực
3. Hệ tiên đề tĩnh học
4. Liên kết. Phản lực liên kết.
Tiên đề giải phóng liên kết

 

# 8

1. MỞ ĐẦU. ĐẶT BÀI TOÁN TĨNH HỌC
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Sự cân bằng của vật rắn
1.3. Lực
1.4. Bài toán tĩnh học

 

# 9

1. MỞ ĐẦU. ĐẶT BÀI TOÁN TĨNH HỌC
1.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của tĩnh học là vật rắn
tuyệt đối.
- Vật rắn tuyệt đối là các vật mà khoảng cách
giữa các điểm của nó không thay đổi khi chịu tác
dụng của vật khác.
- Vật rắn tuyệt đối là mô hình của các vật rắn
thực tế khi các biến dạng của chúng thể bỏ qua
được do quá bé hoặc không đóng vai trò quan trọng
trong quá trình khảo sát. Vật rắn tuyệt đối được gọi
tắt là vật rắn.
 

#10

1. MỞ ĐẦU. ĐẶT BÀI TOÁN TĨN...
1


 !"#
Cơ học cơ sở 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học cơ sở 1 - Người đăng: Trường Berry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Cơ học cơ sở 1 9 10 875