Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 1
CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
VAØ HEÄ TIEÂN ÑEÀ TÓNH HOÏC

Noäi dung:
- Ñöa ra moâ hình cô baûn vaø heä tieân ñeà
- Khaùi nieäm veà lieân keát, phaûn löïc lieân keát.
- Caùc moâ hình phaûn löïc lieân keát.
Yeâu caàu:
- Hieåu vaø nhôù caùc khaùi nieäm cô baûn, heä tieân ñeà tónh hoïc.
- Naém vöõng caùc moâ hình phaûn löïc lieân keát, nguyeân taéc chung ñeå bieåu dieãn caùc
phaûn löïc.
1.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN:
1.1.1 Vaät raén tuyeät ñoái :
Vaät raén tuyeät ñoái laø vaät theå khoâng bò bieán daïng trong moïi tröôøng hôïp chòu löïc.
Vaät raén tuyeät ñoái chính laø vaät theå ñaøn hoài ñöôïc lyù töôûng hoùa boû qua bieán daïng.
Trong thöïc teá neáu bieán daïng cuûa vaät coù aûnh höôûng khoâng ñaùng keå trong tính toaùn,
vaät khaûo saùt ñöôïc xem laø vaät raén tuyeät ñoái.
Chaát ñieåm laø vaät raén tuyeät ñoái ñaëc bieät. Töø ñaây veà sau neáu khoâng coù löu yù gì vaät
khaûo saùt ñöôïc hieåu laø vaät raén tuyeät ñoái.
1.1.2 Traïng thaùi caân baèng :
Vaät raén ñöôïc goïi laø caân baèng ñoái vôùi moät heä qui chieáu neáu noù ñöùng yeân hay
chuyeån ñoäng thaúng ñeàu ñoái vôùi heä qui chieáu ñoù.
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 1. KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA VAÄT RAÉN

3

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Heä qui chieáu laø moät vaät raén ñöôïc choïn laøm chuaån ñeå quan saùt, ñaùnh giaù vò trí cuûa
vaät khaûo saùt. Trong giaùo trình naøy, heä qui chieáu döôïc choïn laø heä qui chieáu quaùn
tính.
1.1.3 Löïc :
Löïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng cô hoïc cuûa vaät theå naøy leân vaät theå khaùc.
Löïc ñöôïc bieåu dieãn baèng vector buoäc (A
chieáu F ( Fx ,Fy ,Fz ).

F ) hoaëc coù theå qua caùc hình

Löïc taäp trung laø löïc bieåu dieãn cho töông taùc cô hoïc thoâng qua moät vuøng raát beù, xem
nhö moät ñieåm (A). Ngöôøi ta noùi löïc F ñaët taïi A.
Löïc phaân boá bieåu dieãn cho taùc ñoäng cô hoïc thoâng qua moät mieàn höõu haïn.
1.1.4 Moät soá ñònh nghóa khaùc:
1.1.4.1 Moment cuûa löïc ñoái vôùi taâm:
Moment cuûa löïc F ñaët taïi A ñoái vôùi taâm O laø ñaïi löôïng vector ñaët taïi O.
(1-1)

m O ( F )  OA  F  r  F

Bieåu dieãn r (x,y,z) , F (X,Y,Z)
(1-1)  m O( F ) = ( Z.y – Y.z ) i + ( X.z – Z.x ) j + ( Y.x – X.y ) k
 m O( F ) vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa O vaø
F , m O( F )= d.F
 m O( F ) = 0 khi giaù cuûa F qua O (vaø taát nhieân
caû khi F = 0 ).

F

(1-2)

m O( F )
d

A

r

O

Hình 1.1
1.1.4.2 Moment cuûa löïc ñoái vôùi truïc () :
Moment cuûa löïc...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 1. KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA VAÄT RAÉN
3
Chöông 1
CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
VAØ HEÄ TIEÂN ÑEÀ TÓNH HOÏC
Noäi dung:
- Ñöa ra moâ hình cô baûn vaø heä tieân ñ
- Khaùi nieäm veà lieân keát, phaûn löïc lieân keát.
- Caùc moâ hình phaûn löïc lieân keát.
Yeâu caàu:
- Hieåu vaø nhôù caùc khaùi nieäm cô baûn, heä tieân ñeà tónh hoïc.
- Naém õng caùc moâ hình phaûn löïc lieân keát, nguyeân taéc chung ñeå bieåu dieãn caùc
phaûn löïc.
1.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN:
1.1.1 Vaät raén tuyeät ñoái :
Vaät raén tuyeät ñoái laø vaät theå khoâng bò bieán dng trong moïi tröôøng hôïp chòu löïc.
Vaät raén tuyeät ñoái chính laø vaät theå ñaøn hoài ñöôïc lyù töôûng hoùa boû qua bieán daïng.
Trong thöïc teá neáu bieán daïng cuûa vaät caûnh höôûng khoâng ñaùng keå trong tính toaùn,
vaät khaûo saùt ñöôïc xem laø vaät raén tuyeät ñoái.
Chaát ñieåm laø vaät raén tuyeät ñoái ñaëc bieät. Töø ñaây veà sau neáu khoâng coù löu vaät
khaûo saùt ñöôïc hieåu laø vaät raén tuyeät ñoái.
1.1.2 Traïng thaùi caân baèng :
Vaät raén ñöôïc goïi laø caân baèng ñoái vôùi moät heä qui chieáu neáu noù ñöùng yeân hay
chuyeån ñoäng thaúng ñeàu ñoái vôùi heä qui chieáu ñoù.
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 496