Ktl-icon-tai-lieu

cơ học đá

Được đăng lên bởi Bins Trường
Số trang: 321 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
tr‡êng ®¹i häc kiÕn tróc
bé m«n x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm ®« thÞ
***************************

nguyÔn quang phÝch

c¬ häc ®¸

hμ néi 11-2005

NQP/C¬ häc ®¸/ 1. Më ®Çu/20051.Më ®Çu
1. 1 Kh¸i niÖm
§Þnh nghÜa. C¬ häc ®¸ lμ m«n khoa häc lý thuyÕt vμ øng dông, víi c¸c ®èi
t†îng nghiªn cøu bao gåm ®¸ vμ khèi ®¸. §ång thêi c¬ häc ®¸ lμ mét lÜnh
vùc cña c¬ häc, nghiªn cøu c¸c biÓu hiÖn c¬ häc cña ®¸ vμ khèi ®¸ d†íi t¸c
dông c¸c tr†êng lùc vËt lý kh¸c nhau.
Cã thÓ h×nh dung c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n liªn quan víi c¬ häc ®¸ trong lÜnh
vùc khai th¸c má vμ x©y dùng c«ng tr×nh nh† theo s¬ ®å trªn h×nh 1-1.
C¬ häc ®¸

Ph¸ vì ®¸, t¸ch
bãc ®¸, khèi ®¸;
khai ®μo

æn ®Þnh c«ng
tr×nh ngÇm,
bê dèc, nÒn mãng

Sù cè , t¸c
®éng nguy h¹i,
tai biÕn

H×nh 1-1. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n liªn quan víi c¬ häc ®¸
§èi t†îng nghiªn cøu trong c¬ häc ®¸ ®†îc ph©n ra hai nhãm lμ ®¸ vμ
khèi ®¸, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña chóng, liªn quan víi c¸c
ph†¬ng ph¸p nghiªn cøu, kü thuËt nghiªn cøu vμ nh÷ng yªu cÇu øng dông
thùc tÕ cô thÓ.
§¸. Trong thùc tÕ vμ trong c¸c tμi liÖu chuyªn m«n cã nhiÒu ®Þnh nghÜa, c¸ch
hiÓu kh¸c nhau vÒ ®¸.
x Khoa häc tr¸i ®Êt: ®¸ lμ tËp hîp kho¸ng vËt, h×nh thμnh vμ tån t¹i tù
nhiªn, lμ c¸c thμnh phÇn c¬ b¶n t¹o nªn vá tr¸i ®Êt;
x §¸ theo ng«n ng÷ th«ng dông: ®¸ r¾n cøng ;
x §¸ trong c¬ häc ®¸: mÉu ®¸ ®Ó ph©n tÝch, thÝ nghiÖm, phÇn ®¸ r¾n
cøng ®†îc bao quanh bëi c¸c mÆt ph©n c¸ch (khèi nøt) trong khèi ®¸,
v× vËy ®¸ cßn ®†îc hiÓu víi nghÜa hÑp lμ ®¸ liÒn khèi, ®¸ nguyªn vÑn.
Theo c¸ch hiÓu cña m«n søc bÒn vËt liÖu ®¸ ®ång nghÜa víi kh¸i niÖm
vËt liÖu ®¸.

CHD/2005/C1

1

NQP/C¬ häc ®¸/ 1. Më ®Çu/2005Trong lÜnh vùc khai th¸c kho¸ng s¶n, x©y dùng c«ng tr×nh ®¸ d†îc sö
dông ë d¹ng vËt liÖu x©y dùng, kho¸ng s¶n cã Ých, ®¸ th¶i, ®¸ èp l¸t, ®¸ l¸t
®†êng...
Khèi ®¸. Kh¸i niÖm khèi ®¸ còng ®†îc sö dông theo c¸c ý nghÜa kh¸c nhau.
x Quan niÖm th«ng th†êng: t¶ng ®¸, cã kÝch th†íc lín ;
x C¬ häc ®¸: vïng x¸c ®Þnh cña vá tr¸i ®Êt, chÞu ¶nh h†ëng cña c¸c t¸c
®éng kü thuËt khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, khai th¸c khãang s¶n nh†
trªn h×nh 1-2; ng†îc l¹i còng lμ vïng g©y nh÷ng ¶nh h†ëng nhÊt ®Þnh
®Õn c«ng t¸c khai th¸c kho¸ng s¶n, x©y dùng c«ng tr×nh; ®©y lμ vïng
cÇn ®†îc quan t©m nghiªn cøu, kh¶o s¸t;
x MÉu khèi ®¸ ®Ó nghiªn cøu, thÝ nghiÖm t¹i hiÖn tr†êng (trong ®iÒu
kiÖn cÇn thiÕt) .
Khèi nguyªn. Khèi ®¸ ë tr¹ng th¸i ch†a bÞ khai ®μo (khèi ®¸ nguyªn tr¹ng),
ch†a chÞu bÊt kú t¸c ®éng kü thuËt nh©n t¹o nμo. Tuy nhiªn,...
bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
trêng ®¹i häc kiÕn tróc
bé m«n x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm ®« thÞ
***************************
nguyÔn quang phÝch
c¬ häc ®¸
hμ néi 11-2005
cơ học đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học đá - Người đăng: Bins Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
321 Vietnamese
cơ học đá 9 10 595