Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC GIẢI TÍCH

Được đăng lên bởi hanoi2
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN BÀI TẬP
CHƯƠNG 1
CƠ HỌC GIẢI TÍCH
1. Đĩa tròn đồng chất O khối lượng M có thể lăn không trượt trên mặt phẳng
ngang (H.7). Tâm O được nối với con lắc toán học chiều dài OA = l, khối
lượng tại A là m. Tâm đĩa tròn O nối với E cố định bằng lò xo độ cứng c, chiều
dài nguyên của lò xo là lo. Chọn các toạ độ suy rộng như hình vẽ. Hãy tính các
lưc Suy rộng tương ứng.
Đáp số: Qx  c( x  lo ) , Q  mgl sin 
x
c

O

E


H.1

l
A

2. Sử dụng nguyên lí di chuyển khả dĩ để xác định các phản lực liên kết tại A
và B của hệ mô tả trên hình H.16. Cho a= 1m, q= 2kN/m, P = 8 kN,M= 20
kNm.
Đáp số: N A 3kN , X B o , YB  6kN
q
M
A
B C
D


P

3a
H. 21

a

a

a

H.2
3.cho hệ chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng mô tả như hình H.18. Vật A
trọng lượng P nối với dây không dãn vòng qua dòng rọc O 1 và cuốn vào bánh
xe kép trọng lượng Q có bán kính quán tính với trục O và ρ, bánh xe chuyển
động lăn không trượt. Qua sử dụng phương trình tổng quát động lực học để xác
định gia tốc vật A, cho biết bán kính của bánh xe kép là r, R, bỏ qua trọng
lượng ròng rọc O1.

1

P R  r  g
wA 
2
P R  r   Q  2  R 2 
2

Đáp số:

r

x2

O1
R

x1

A



H.3
H.4
4. Vật A trọng lượng P có thể trượt trên mặt phẳng nghiêng nhẵn của lăng trụ
tam giác E trọng lượng Q, lăng trụ E có thể trượt trên mặt ngang nhẵn mô tả
như hình H.4. Hãy sử dụng phương trình tổng quát động lực học để xác định
gia tốc của A và E theo P, Q, và α .
Đáp số:

wE 

pg sin 2
Pg sin 2 . cos 
, w A  g sin  
2
2Q  P sin  
2 P sin 2   Q 

5. Con lăn coi như đĩa tròn đồng chất khối lượng m, bán kính R có thể lăn
không trượt trên tấm AB. Tấm AB trọng lượng Q có thể trượt trên mặt ngang
nhẵn dưới tác dụng của lực F không đổi. Hãy sử dụng phương trình tổng quát
ĐLH để xác định gia tốc của tấm AB và gia tốc tâm con lăn C (H.5).
Đáp số:

wAB 

3 gF
gF
, wc 
Q  mg
3Q  mg

6. Hãy sử dụng phương trình tổng quát động lực học để xác định gia tốc của
dầm AB đặc trên hai con lăn như nhau mô tả trên hình H.6. Trọng lượng mỗi
con lăn là Q và coi như trụ tròn đồng chất bán kính R. Bỏ qua sự trượt của dầm
đối với hai con lăn, các con lăn chuyển động lăn không trượt.
Đáp số:

w

4 gF
3Q  4 P

A
C
A

B

B


F


P


F

H.6

H.5

7. Trụ tròn đồng chất trọng lượng Q bán kính R có thể lăn không trượt trên mặt
phẳng nghiêng của lăng trụ E, lăng trụ E trọng lượng P có thể trượt trên mặt
ngang nhẵn. Hãy sử dụng phương trình tổng quát động lực học để xác định gia
tốc của lăng trụ E (H.7).
2

gQ sin 2
Đáp số: wE ...
PHẦN BÀI TẬP
CHƯƠNG 1
CƠ HỌC GIẢI TÍCH
1. Đĩa tròn đồng chất O khối lượng M thể lăn không trượt trên mặt phẳng
ngang (H.7). Tâm O được nối với con lắc toán học chiều dài OA = l, khối
lượng tại A là m. Tâm đĩa tròn O nối với E cố định bằng lò xo độ cứng c, chiều
dài nguyên của lò xo là l
o
. Chọn các toạ độ suy rộng như hình vẽ. Hãy nh các
lưc Suy rộng tương ứng.
Đáp số:
)(
ox
lxcQ
,
sinmglQ
2. Sdụng nguyên di chuyển khả để xác đnh các phản lực liên kết tại A
B của hệ mô tả trên hình H.16. Cho a= 1m, q= 2kN/m, P = 8 kN,M= 20
kNm.
Đáp số:
,3kNN
A
oX
B
,
kNY
B
6
3.cho hệ chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng mô tả như hình H.18. Vật A
trọng lượng P nối với dây không dãn vòng qua dòng rọc O
1
cuốn vào bánh
xe kép trọng ợng Q bán kính quán tính với trục O ρ, bánh xe chuyển
động lăn không trượt. Qua s dụng phương trình tổng quát động lực học để xác
định gia tốc vật A, cho biết bán kính của bánh xe kép là r, R, b qua trọng
lượng ròng rọc O
1
.
1
H. 21
A
B
C
M
a a a3a
P
q
D
H.2
H.1
x
E
c
A
l
O
CƠ HỌC GIẢI TÍCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC GIẢI TÍCH - Người đăng: hanoi2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CƠ HỌC GIẢI TÍCH 9 10 991