Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC KẾT CẤU

Được đăng lên bởi Harry Thap
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS.TS. ĐỖ KIẾN QUỐC

CƠ HỌC KẾT CẤU

Chương 4

CHUYỂN VỊ CỦA HỆ THANH
 Mục đích:

- Xác định công thức chuyển vị cho KC bất kì chịu P, t, ∆.
- Đánh giá điều kiện cứng của KC
- Xây dựng cơ sở lí thuyết để tính HST

 Phương pháp: Dùng nguyên lí công khả dĩ nên kiến thức mới lạ, trừu tượng.

4.0. BỔ TÚC KIẾN THỨC
1. Cân bằng:

Vật thể đứng yên thì tổng hợp lực bằng không → dùng các phương trình cân bằng
để tìm các lực chưa biết (phản lực, nội lực).

2. Cách lấy phương trình cân bằng:
Một phương trình chỉ chứa 1 ẩn.
Đây là nội dung chính của KC1.

3. Công thực:

Công của lực trên chuyển vị do chính nó gây ra (chuyển vị thực).

4. Công khả dĩ:

Công của lực trên chuyển vị do nguyên nhân khác gây ra (chuyển vị khả dĩ).

5. Nguyên lý công khả dĩ Bernoulli cho vật rắn tuyệt đối:

Vật thể cân bằng ⇔ tổng công khả dĩ bằng không.

6. Trạng thái của hệ:

Là phản ứng (Response) của hệ khi chịu 1 tác động
Để đơn giản, hình thức hoá khái niệm công khả dĩ bằng cách tách ra hai trạng thái
độc lập
“k”
P1

P1
∆11

P2

∆11
∆12

P2

“m”
∆12
Hình 4.1

Công khả dĩ:
T12 = P1∆12 - có ý nghĩa vật lý rõ ràng.
Chương 4. CHUYỂN VỊ CỦA HỆ THANH

29

CƠ HỌC KẾT CẤU

PGS.TS. ĐỖ KIẾN QUỐC

Với vật thể biến dạng, có chuyển vị khả dĩ thì cũng có biến dạng khả dĩ, vì vậy có
công khả dĩ của ngoại trên chuyển vị & nội lực trên biến dạng.

4.1. CÔNG KHẢ DĨ CỦA HỆ ĐÀN HỒI
1. Các khái niệm

 Định nghĩa: công khả dĩ là công sinh ra bởi ngoại lực và nội lực (trạng thái “k”) trên

chuyển vị và biến dạng do các nguyên nhân khác gây ra (trạng thái “m”).
 Các trạng thái:
Pm
- “m”: + Trạng thái thực, chịu tác động của các
“m”
nguyên nhân (P, to, ∆). Cần tìm chuyển
to
vị ∆km tại 1 điểm.
∆km
+ Bất kì: khi phát biểu nguyên lí, định lí.
Pk
- “k”: + Trạng thái ảo, do lực Pk = 1 gây ra.
“k”
+ Bất kì: khi phát biểu nguyên lí, định lí.
 Chuyển vị cần tìm ∆km: chuyển vị theo phương Pk do
H ình 4.2
các nguyên nhân “m”.
 Công khả dĩ ngoại lực của Pk trên chuyển vị của
“m”
Tkm = Pk.∆km

∆i

2. Nguyên lý công khả dĩ cho hệ đàn hồi
(Poisson, 1833)

Nguyên lí: Nếu một hệ đàn hồi cân bằng dưới tác dụng
của ngoại lực và nội lực ở trạng thái “k”, thì tổng công khả dĩ T km của ngoại lực và Akm
của nội lực trạng thái “k” trên chuyển vị và biến dạng khả dĩ tương ứng của trạng thái
“m” phải bằng 0.
Công thức:
Tkm + Akm = 0
hay
Akm = -Tkm
(1)
Chú ý: chuyển vị & biến dạng khả dĩ là vô cùng bé & phù hợp với điều kiện liên kết của
hệ. Chuyển vị & biến dạng ở trạng thái “m” thoã mãn tính chất này.
3. Công khải dĩ của ngoạ...
C H C K T C UƠ PGS.TS. Đ KI N QU C
Ch ng 4ươ
CHUY N V C A H THANH
M c đích: - Xác đ nh công th c chuy n v cho KC b t kì ch u P, t, .
- Đánh gđi u ki n c ng c a KC
- Xây d ng c s thuy t đ nh HST ơ ế
Ph ng pháp: ươ Dùng nguyên lí ng kh dĩ nên ki n th c m i l , tr u t ng.ế ư
4.0. B TÚC KI N TH C
1. Cân b ng:
V t th đ ng yên thì t ng h p l c b ng không ng các ph ng trình cân b ngươ
đ tìm các l c ch a bi t (ph n l c, n i l c). ư ế
2. Cách l y ph ng trình cân b ng: ươ
M t ph ng tnh ch ch a 1 n. ươ
Đây là n i dung chính c a KC1 .
3. Công th c:
ng c a l c trên chuy n v do chính y ra (chuy n v th c).
4. Công kh dĩ:
ng c a l c trên chuy n v do nguyên nn khác gây ra (chuy n v kh dĩ).
5. Nguyên lý công kh dĩ Bernoulli cho v t r n tuy t đ i:
V t th cân b ng t ng công kh b ng kng.
6. Tr ng thái c a h :
Là ph n ng (Response) c a h khi ch u 1 tác đ ng
Đ đ n gi n, hình th c hoá khái ni m công kh b ng cách tách ra hai tr ng thái ơ
đ c l p
ng kh dĩ:
T
12
= P
1
12
- có ý nghĩa v t lý rõ ràng.
Ch ng 4. CHUY N V C A H THANHươ 29
11
Hình 4.1
12
P
1
P
2
11
P
1
12
P
2
“k”
“m”
CƠ HỌC KẾT CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC KẾT CẤU - Người đăng: Harry Thap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
CƠ HỌC KẾT CẤU 9 10 282