Ktl-icon-tai-lieu

cơ học lượng tử

Được đăng lên bởi phuongnguyenviet94-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các toán tử trong cơ học lượng tử
Lý Lê
Ngày 20 tháng 7 năm 2009

Tóm tắt nội dung
Hóa học lượng tử được phát triển từ cơ học lượng tử. Trong cơ
học lượng tử, có thể nói, nhìn chổ nào chúng ta cũng thấy toán tử vì
mỗi thuộc tính vật lí được đặc trưng bởi một toán tử. Vì vậy, hiểu rõ
khái niệm toán tử cũng như những tính chất của toán tử là một trong
những yêu cầu cơ bản nhất đối người học lượng tử.

1
1.1

Các khái niệm
Toán tử

Chúng ta bắt đầu bằng việc viết lại phương trình Schr¨odinger không phụ
thuộc thời gian cho hệ một hạt trong không gian một chiều
d2 ψ(x)
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)
2m dx2

(1)

d2
+ V (x) ψ(x) = Eψ(x)
2m dx2

(2)

2

−
hay

2

−

2

d2
+ V (x) được gọi là toán tử
2m dx2
(operator). Nó tác dụng lên hàm ψ(x) cho ta hàm Eψ(x).
Như vậy, toán tử là một qui luật mà nhờ đó từ một hàm số cho trước ta
có thể tìm được một hàm số mới.

Biểu thức trong dấu móc vuông

−

Af (x) = g(x)

(3)

Trong đó, A được gọi là toán tử. Hai hàm số f (x) và g(x) không nhất thiết
phải khác nhau, chúng có thể giống nhau.
Ví dụ: Gọi D là toán tử đạo hàm bậc nhất theo x
D=

d
dx

hay

Df (x) =

1

d
f (x) = f (x)
dx

Nếu f (x) = x2 + 3ex , thì ta có
Df (x) = f (x) = 2x + 3ex
Tương tự, nếu 3 là toán tử nhân một hàm số với 3, thì ta có
3f (x) = 3(x2 + 3ex ) = 3x2 + 9ex

1.2

Tổng của hai toán tử

Tổng của hai toán tử A và B được xác định như sau
(A + B)f (x) = Af (x) + Bf (x)

(4)

Ví dụ: Toán tử C được xác định bởi
C =x+

d
dx

Tìm Cf (x) nếu f (x) = a sin(bx).
Ta có
d
d
)a sin(bx) = xa sin(bx) +
[a sin(bx)] = ax sin(bx) + ab cos(bx)
(x +
dx
dx

1.3

Tích của hai toán tử

Tích của hai toán tử A và B được xác định như sau
ABf (x) = A[Bf (x)]
Ví dụ: Cho C = x

(5)

d
. Tìm Cf (x) nếu f (x) = (x2 + 3ex ).
dx

Ta có
d
d
(6)
x (x2 + 3ex ) = x[ (x2 + 3ex )] = x(2x + 3ex ) = 2x2 + 3xex
dx
dx
d
Thông thường, AB = B A. Ví dụ, xét hai toán tử D =
và x = x. Ta
dx
có
Dxf (x) = D[xf (x)] = f (x) + xf (x)

(7)

xDf (x) = x[Df (x)] = xf (x)

(8)

Trong khi đó
Chúng ta nói hai toán tử bằng nhau, A = B, nếu Af (x) = Bf (x) với
mọi hàm f (x). Ví dụ, từ phương trình (7), ta có
Dxf (x) = f (x) + x

d
f (x) = (1 + xD)f (x)
dx

(9)

Như vậy
Dx = (1 + xD) = (1 + xD)

(10)

Toán tử 1 (nhân với 1) được gọi là toán tử đơn vị. Chúng ta thường không
ghi dấu mũ lên các toán tử là hằng số.
2

1.4

Toán tử tuyến tính

Toán tử A được gọi là toán tử tuyến tính nếu nó thỏa các điều kiện sau
A[f (x) + g(x)] = Af (x) + Ag(x)

(11)

Acf (x) = cAf (x)

(12)

trong đó f và g là những hàm bất kì, còn c là h...
Các toán tử trong học lượng tử
Ngày 20 tháng 7 năm 2009
Tóm tắt nội dung
Hóa học lượng tử được phát triển từ học lượng tử. Trong
học lượng tử, thể nói, nhìn chổ nào chúng ta cũng thấy toán tử
mỗi thuộc tính vật được đặc trưng bởi một toán tử. vậy, hiểu
khái niệm toán tử cũng như những tính chất của toán tử một trong
những yêu cầu bản nhất đối người học lượng tử.
1 Các khái niệm
1.1 Toán tử
Chúng ta bắt đầu bằng việc viết lại phương trình Schr¨odinger không ph
thuộc thời gian cho hệ một hạt trong không gian một chiều
2
2m
d
2
ψ(x)
dx
2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x) (1)
hay
2
2m
d
2
dx
2
+ V (x)
ψ(x) = Eψ(x) (2)
Biểu thức trong dấu c vuông
2
2m
d
2
dx
2
+ V (x)
được gọi toán tử
(operator). tác dụng lên hàm ψ(x) cho ta hàm Eψ(x).
Như vậy, toán tử một qui luật nhờ đó từ một hàm số cho trước ta
có thể tìm được một hàm số mới.
Af(x) = g(x) (3)
Trong đó,
A được gọi toán tử. Hai hàm số f (x) và g(x) không nhất thiết
phải khác nhau, chúng thể giống nhau.
dụ: Gọi
D toán tử đạo hàm bậc nhất theo x
D =
d
dx
hay
Df(x) =
d
dx
f(x) = f
(x)
1
cơ học lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học lượng tử - Người đăng: phuongnguyenviet94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
cơ học lượng tử 9 10 641