Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học lượng tử

Được đăng lên bởi minhtq1912
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®inh phan kh«i

Bµi gi¶ng
C¬ häc l−îng tö
(dïng cho cao häc)

N¨m 2009

2

Lêi nãi ®Çu

TËp Bµi gi¶ng C¬ häc l−îng tö nµy ®−îc biªn so¹n nh»m phôc
vô cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp chuyªn ®Ò C¬ häc l−îng tö I thuéc
ch−¬ng tr×nh cao häc chuyªn ngµnh Quang häc vµ chuyªn ngµnh LÝ
luËn vµ ph−¬ng ph¸p d¹y häc VËt lÝ.
C¸c vÊn ®Ò trong tËp bµi gi¶ng ® ®−îc chän läc ®Ó gi¶ng d¹y
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho häc viªn cao häc ë Tr−êng §¹i häc
Vinh, Tr−êng §¹i häc §ång Th¸p, Tr−êng §¹i häc Sµi gßn vµ
Tr−êng dù bÞ ®¹i häc SÇm S¬n.
Khi biªn so¹n, chóng t«i ® tham kh¶o tõ c¸c s¸ch lÝ thuyÕt vµ
bµi tËp cña c¸c t¸c gi¶ trong vµ ngoµi n−íc còng nh− tõ mét vµi luËn
v¨n cao häc do t¸c gi¶ h−íng dÉn.
T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång
nghiÖp vµ c¸c häc viªn cao häc ®

®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn quý b¸u

cho tËp bµi gi¶ng.
LÇn ®Çu biªn so¹n, tËp bµi gi¶ng nµy khã tr¸nh khái h¹n chÕ.
T¸c gi¶ mong tiÕp tôc nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña ®éc gi¶
®Ó tËp bµi gi¶ng ®−îc hoµn thiÖn.

Vinh, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009
T¸c gi¶

3

Ch−¬ng I: Më ®Çu

1.1. C¬ häc l−îng tö lµ g×?
C¬ häc l−îng tö lµ lÝ thuyÕt vÒ c¸c hiÖn t−îng vµ qu¸ tr×nh vËt
lÝ trong thÕ giíi vi m«.
ThÕ giíi vi m« lµ thÕ giíi cña c¸c h¹t vµ hÖ h¹t cã kÝch th−íc
bÐ h¬n hoÆc b»ng 10 - 10 m.
Khi ®i vµo thÕ giíi vi m«, c¸c quy luËt vËt lÝ cæ ®iÓn ph¶i ®−îc
thay thÕ b»ng c¸c quy luËt l−îng tö. C¸c quy luËt l−îng tö tæng qu¸t
h¬n vµ bao c¸c quy luËt cæ ®iÓn nh− c¸c tr−êng hîp riªng.
Nhµ vËt lÝ Sidney Coleman tõng nãi r»ng: nÕu mét ngµn nhµ
triÕt häc bá ra mét ngµn n¨m ®Ó t×m kiÕm nh÷ng ®iÒu kú l¹ nhÊt cã
thÓ th× hä còng kh«ng bao giê t×m thÊy thø g× kú l¹ nh− C¬ häc
l−îng tö. C¬ häc l−îng tö khã hiÓu v× c¸c hÖ qu¶ cña nã qu¸ kh¸c
th−êng vµ g©y ng¹c nhiªn. Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña nã ®èi lËp
víi nh÷ng ý t−ëng lµm nÒn t¶ng cho tÊt c¶ vËt lÝ häc ® biÕt tr−íc ®ã
vµ ng−îc víi kinh nghiÖm cña chóng ta. Muèn hiÓu ®−îc vËt lÝ hiÖn
®¹i, cÇn ph¶i thay ®æi nh÷ng quan niÖm cò, ph¶i hiÓu thÕ giíi vi m«
®óng nh− thùc tÕ kh¸ch quan, dï nã cã kh¸c víi c¸ch suy nghÜ th«ng
th−êng cña chóng ta.

1.2. VËt lÝ häc cæ ®iÓn
VËt lÝ häc cæ ®iÓn lµ vËt lÝ häc kh«ng kÓ ®Õn thuyÕt l−îng tö vµ
thuyÕt t−¬ng ®èi.

4
Hai c¬ së cña vËt lÝ häc cæ ®iÓn lµ c¬ häc Newton vµ lÝ thuyÕt
®iÖn tõ Maxwell.
C¸c ®Þnh luËt Newton lµ c¬ së cña toµn bé c¬ häc. NÕu thªm
vµo ph−¬ng ph¸p thèng kª th× ®ã cßn lµ c¬ së cña nhiÖt häc.
HÖ ph−¬ng tr×nh Maxwell vÒ ®iÖn tõ tr−êng biÓu diÔn lÝ thuyÕt
tæng qu¸t cho tÊt c¶ c¸c hiÖn t−îng ®iÖn tõ vµ quang häc.

1.3. N...
®inh phan kh«i
Bµi ging
C¬ häc lîng tö
(dïng cho cao häc)
N¨m 2009
Cơ học lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học lượng tử - Người đăng: minhtq1912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Cơ học lượng tử 9 10 725