Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Phan Văn Vũ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
MÔN: CƠ HỌC XÂY DỰNG
LÝ THUYẾT
1. Phản lực liên kết là gì. Có bao nhiêu loại phản lực liên kết. Đặc điểm của từng loại
liên kết.
2. Các dạng khác nhau của điều kiện cân bằng. Cách thành lập. Điều kiện cân bằng đối
với hệ dầm, hệ khung.
3. Trong bài toán phẳng có bao nhiêu thành phần nội lực. Đó là gì. Phương pháp xác
định nội lực?
4. Biểu đồ nội lực là gì? Cách vẽ biểu đồ nội lực. Cách vẽ nhanh biểu đồ nội lực
5. Mo ment tĩnh của hình phằng là gì? Cách tính?
6. Mô men quán tính của hình phằng là gì? Cách tính? Moment quán tính của một số
hình đơn giản? Công thức dời trục.
7. Trục quán tính chính trung tâm là gì? Cách xác định?
8. Uốn ngang phẳng là gì? Điều kiện cường độ và ba bài toán uốn ngang phẳng
BÀI TẬP
Câu 1: Cho hệ dầm như hình vẽ với P = 12 (kN), q = 6 (kN/m).
P

a
2a

B

3m

3m

3m

a

A

q

a a a

a) Tính phản lực liên kết tại A và B.
b) Vẽ biểu đồ moment uốn (M) và biểu đồ lực cắt (Q) của hệ dầm.
c) Cho mặt cắt ngang của dầm có dạng như hình trên. Xác định a (cm) để dầm đảm bảo điều
2
kiện cường độ ứng suất pháp. Cho     18(kN / cm )

P

a

Câu 2: Cho hệ dầm như hình vẽ P = 12 (kN), q = 6 (kN/m).
2a

q
A

2m

4m

B

a

3m

a a a

a) Tính phản lực liên kết tại A và B.
b) Vẽ biểu đồ moment uốn (M) và biểu đồ lực cắt (Q) của hệ dầm.
c) Cho mặt cắt ngang của dầm có dạng như hình trên. Xác định a (cm) để dầm đảm bảo điều
2
kiện cường độ ứng suất pháp. Cho     22(kN / cm )

Câu 3: Cho hệ dầm như hình vẽ với P= 9 (kN), q = 3 (kN/m)

4m

a

D

2m

a

6a

B

a

a

2m

C

a

P

q
A

3a

a) Tính phản lực liên kết tại A và B.
b) Vẽ biểu đồ moment uốn (M) và biểu đồ lực cắt (Q) của hệ dầm.
c) Cho mặt cắt ngang của dầm có dạng như hình trên. Xác định a (cm) để dầm đảm bảo điều
2
kiện cường độ ứng suất pháp. Cho     30( kN / cm )
Câu 4: Cho một khung phẳng chịu lực như hình vẽ.
Cho q = 4 (kN/m), P1= 14(kN), P2 =12 (kN).

P2

2m

q

2m

P1

A

B

2m

2m

Xác định phản lực liên kết tại A và B.
Câu 5: Cho một khung phẳng chịu lực như hình vẽ.
Cho q = 6 (kN/m), P1= 12 (kN), P2 = 18 (kN).
P2

2m

2m

q

P1

2m

B

A

2m

4m

Xác định phản lực liên kết tại A và B.
Câu 6: Cho một khung phẳng chịu lực như hình vẽ.

q = 2 kN/m, P1= 6 (kN), P2 = 4 (kN).
P2

2m

2m

q

P1

2m

B

A

2m

4m

Xác định phản lực liên kết tại A và B.
Câu 7: Cho hệ thanh chịu lực như hình vẽ, các thanh có tiết diện tròn trong đó thanh BD là
tuyệt đối cứng. Biết q = 6kN/m, G = 12kN. Xác định đường kính nhỏ nhất của thanh CD
theo điều kiện cường ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
MÔN: CƠ HỌC XÂY DỰNG
LÝ THUYẾT
1. Phản lực liên kết là gì. Có bao nhiêu loại phản lực liên kết. Đặc điểm của từng loại
liên kết.
2. Các dạng khác nhau của điều kiện cân bằng. Cách thành lập. Điều kiện cân bằng đối
với hệ dầm, hệ khung.
3. Trong bài toán phẳng có bao nhiêu thành phần nội lực. Đó là gì. Phương pháp xác
định nội lực?
4. Biểu đồ nội lực là gì? Cách vẽ biểu đồ nội lực. Cách vẽ nhanh biểu đồ nội lực
5. Mo ment tĩnh của hình phằng là gì? Cách tính?
6. Mô men quán tính của hình phằng là gì? Cách tính? Moment quán tính của một số
hình đơn giản? Công thức dời trục.
7. Trục quán tính chính trung tâm là gì? Cách xác định?
8. Uốn ngang phẳng là gì? Điều kiện cường độ và ba bài toán uốn ngang phẳng
BÀI TẬP
Câu 1: Cho hệ dầm như hình vẽ với P = 12 (kN), q = 6 (kN/m).
a a a
a2aa
B
P
q
A
3m
3m 3m
a) Tính phản lực liên kết tại A và B.
b) Vẽ biểu đồ moment uốn (M) và biểu đồ lực cắt (Q) của hệ dầm.
c) Cho mặt cắt ngang của dầm có dạng như hình trên. Xác định a (cm) để dầm đảm bảo điều
kiện cường độ ứng suất pháp. Cho
2
18( / )kN cm
Câu 2: Cho hệ dầm như hình vẽ P = 12 (kN), q = 6 (kN/m).
B
P
q
A
3m
2m 4m
a) Tính phản lực liên kết tại A và B.
b) Vẽ biểu đồ moment uốn (M) và biểu đồ lực cắt (Q) của hệ dầm.
c) Cho mặt cắt ngang của dầm có dạng như hình trên. Xác định a (cm) để dầm đảm bảo điều
kiện cường độ ứng suất pháp. Cho
2
22( / )kN cm
a a a
a2aa
CƠ HỌC XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC XÂY DỰNG - Người đăng: Phan Văn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CƠ HỌC XÂY DỰNG 9 10 799