Ktl-icon-tai-lieu

Cố Hương

Được đăng lên bởi Lì Dai
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm tra bài cũ:
Nhận
Nêu cảm
xét thái
nhận
độ của
và
hành
emđộng
về ông
củaSáu.
bé thu
khi nhận ra ông Sáu
là cha.

Bài 16.
A. Văn bản:

Lç TÊn
Lỗ Tấn

Bài 16. A. Văn bản:

Cè H¬ng
Lç TÊn

I. T×m hiÓu chung

1.T¸c gi¶: (1881-1936)
-Lµ nhµ v¨n Trung Quèc nổi tiếng.

- Bối cảnh xã hội Trung Quốc trì trệ, lạc
hậu, những đặc điểm tinh thần của người
Trung Quốc đầu thế kỉ XX đã thôi thúc nhà
văn có ý chí và mục đích lập nghiệp cao cả.
-Ông để lại công trình các tác
phẩm đồ sộ và đa dạng.

Lỗ Tấn

Khu lu niÖm

Năm 1981, thế giới đã kỉ
niệm 100 năm ngày sinh của
Lỗ Tấn với tư cách là danh
nhân văn hóa Thế giới.

Nhà lưu niệm Thiệu Hưng
Nhà
lưu
niệm
Bắc
Kinh

Thượng Hải

Sự nghiệp văn học:
Lỗ Tấn rất ưa thích các tác phẩm của Nikolai Gogol. Năm 1918,
truyện ngắn đầu tay của Lỗ Tấn là Nhật kí người điên lần đầu tiên
được in trên tờ Thanh niên mới số tháng 5-1918, truyện được lấy tên
dựa theo truyện ngắn Nhật ký của một người điên của Gogol. Từ
1918 đến 1927, Lỗ Tấn viết nhiều truyện ngắn và tạp văn. Về truyện
ngắn có 2 tập: Gào Thét (14 truyện) và Bàng hoàng (11 truyện). Về
tạp văn có 7 tập. Giai đoạn từ 1928 đến khi mất, ông viết tập truyện
ngắn Chuyện cũ viết lại (gồm 8 truyện) và 9 tập tạp văn. Ngoài ra,
ông còn dịch nhiều tác phẩm văn học thế giới ra tiếng Trung.

Nh÷ng t¸c
phÈm tiªu biÓu.

Ba tập truyện ngắn nổi tiếng:
-Gào thét
(1918-1922)
- Bàng hoàng
- Chuyện cũ viết lại
(1924-25)
(1928-1936)

Nh÷ng t¸c
phÈm tiªu biÓu.

Nhật kí người điên

AQ chính truyện

Cỏ dại

Lỗ Tấn còn viết tạp văn, làm
thơ,viết tiểu luận, phê bình,
nhật kí

Quan ®iÓm s¸ng t¸c: V¨n häc phôc vô nh©n
sinh, phôc vô c¸ch m¹ng.

Bài 16. A. Văn bản:
I. T×m hiÓu chung

1.T¸c gi¶:
2. Tác phẩm:
-Xuất xứ:
“Cố hương” là truyện
ngắn được in trong tập
“Gào thét”.
-Nhân vật:

Cè H¬ng
Lç TÊn

Tóm tắt tác phẩm:
Sau 20 n¨m trêi ®i xa, nh©n vËt t«i ph¶i vît qua 2000 dÆm vÒ
th¨m quª lÇn cuèi cïng ®ang ®é gi÷a ®«ng. VÒ quª “t«i“ thÊy lµng
quª m×nh bçng trë nªn tiªu ®iÒu, x¬ x¸c, hoang v¾ng kh¸c xa rÊt
nhiÒu. GÆp l¹i mäi ngêi giê ®©y còng kh¸c. ThÝm Hai D¬ng “ nµng
T©y thi ®Ëu phô ®· trë thµnh ngêi ®µn bµ tham lam t×m mäi c¸ch ®Ó
v¬ vÐt cña c¶i. NhuËn Thæ - ngêi b¹n cò khoÎ m¹nh cêng tr¸ng thêi
th¬ Êu vui vÎ tinh nghÞch giê ®· trë thµnh mô mÉm, ®Çn ®én, sèng
chÞu ®ùng trong c¶nh khèn cïng . Rêi quª ra ®i, trong t©m tr¹ng
buån, nh©n vËt t«i suy nghÜ, hi väng vÒ thÕ hÖ con ch¸u m×nh
(Hoàng- Thủy Sinh) ,vÒ con ®êng ®i cña n«ng d©n, cña toµn x· héi
®Ó ®a ®Êt níc Trung Hoa phong kiÕn ®i lªn...

Bè c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cố Hương - Người đăng: Lì Dai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Cố Hương 9 10 402