Ktl-icon-tai-lieu

Cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi letanduc22
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngaân haøng ñeà thi: CÔ LYÙ THUYEÁT

ÑAËNG THANH TAÂN

THU HỆ LỰC VÀ ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên nắm vững sau khi học xong chương 1
a – Nội dung
- Liên kết và phản lực liên kết
- Momen của lực đối với điểm và đối với trục
- Ngẫu lực và momen ngẫu lực
- Định lý dời lực
- Thu hệ lực về một tâm-Thu hệ lực về dạng tối giản
- Điều kiện cân bằng của một hệ lực
b- Dạng bài tóan
- Bài tóan thu một hệ lực:
o Tìm vectơ chính và vectơ momen chính
o Thu về dạng tối giản
- Bài tóan cân bằng hệ lực
o Bài tóan phẳng
o Bài tóan không gian
o Bài tóan hệ vật
2. Các mục tiêu đánh giá và dạng câu hỏi gợi ý chương 1
Stt
Mục tiêu KTra
Nội dung
Dạng câu hỏi gợi ý


1
Nhớ
- Vectơ chính và momen
a- M o = 0, Ro = 0 thì heä löïc caân baèng

chính
(
F
i )  0
- Các dạng tối giản


b- M o  0, Ro = 0 thì heä löïc töông
- Các phương trình cân


bằng
ñöông vôùi 1 ngaãu löïc ( Fi )  M


c- M o = 0, Ro  0 Heä löïc coù hôïp löïc


( Fi )  R


d- M o  0, R o  0
 

M . R = 0 Heä löïc coù hôïp löïc
( Fi )  R ñaët taïi ñieåm I sao cho:
M
OI  o
R
 o

M . R  0 Heä löïc thu veà heä
xoaén ( ñinh oác)

2

Hiểu

Định lý dời lực

  
F  ( F  , ( F , F ))


F


F
A

B


F 

-1-

Ngaân haøng ñeà thi: CÔ LYÙ THUYEÁT

ÑAËNG THANH TAÂN

3

Vận dụng

o Cácphương trình cân
bằng để giải bài tóan
tĩnh học
o Các dạng tối giản của
một hệ lực

4

Phân tích

Hệ lực tác dụng vào vật rắn
cân bằng . Tìm các phản
lực liên kết?

5

Tổng hợp

Tìm điều kiện để cho hệ lực
tác dụng vào vật rắn cân
bằng

  Rx   X i  0

  R y   Yi  0

 R  Z 0
z
i


  M x   m x ( Fi )  0


  M  m (F )  0
 y i
y

  M z   mz (F )  0

o Phân tích các lực tác dụng
o Đặt các phản lực liên kết
o Viết các phương trình cân bằng
tương ứng
o Giải phương trình –Tìm kết quả
Sử dụng phương trình cân bằng
momen

6

So sánh, đánh
giá
3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
TT Lọai
Nội dung
   
1
Bài 1
Cho heä goàm caùc löïc P1 , P2 , P3 , P4 taùc duïng leân hình laäp phöông coù caïnh laø a nhö hình
veõ P1 = 10 kN; P2 = 4 kN; P3 = 4 kN; P4 = 11 kN , a = 30cm = 0,3m.
1. Thu goïn heä löïc treân veà A
2. Heä löïc naøy thu veà ñöôïc hôïp löïc hay heä xoaén
Z

E

H

F
a


P4

G

a


P2
Y

A


P1
X

Đáp án
bài 1

D

a

1-Thu goïn heä löïc treân veà A
R X   X K  P3  P4 cos 45 0  4  11
RY   YK  P1  10 kN

-2-

2
 11,76 KN ;
2


P3
C

B

Ngaân haøng ñeà thi: CÔ LYÙ THUYEÁT

ÑAËNG THANH TAÂN

R Z   Z K  ...
Ngaân haøng ñeà thi: CÔ LYÙ THUYEÁT ÑAËNG THANH TAÂN
- 1 -
THU HỆ LỰC VÀ ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên nắm vững sau khi học xong chương 1
a – Nội dung
- Liên kết và phản lực liên kết
- Momen của lực đối với điểm và đối với trục
- Ngẫu lực và momen ngẫu lực
- Định lý dời lực
- Thu hệ lực về mt tâm-Thu hệ lực về dạng tối giản
- Điều kiện cân bằng của một hệ lực
b- Dạng bài tóan
- Bài tóan thu mt hệ lực:
o Tìm vectơ chính và vectơ momen chính
o Thu về dạng tối giản
- Bài tóan cân bằng hệ lực
o Bài tóan phẳng
o Bài tóan không gian
o Bài tóan hệ vật
2. Các mục tiêu đánh giá và dạng câu hỏi gợi ý chương 1
Stt
M
ục ti
êu KTra
N
ội dung
D
ạng câu hỏi gợi ý
1 Nh - Vectơ chính và momen
chính
- Các dạng tối giản
- Các phương trình cân
bằng
a-
o
M
= 0,
o
R
= 0 thì heä löïc caân baèng
(
F
i
) 0
b-
o
M
0,
o
R
= 0 thì heä löïc töông
ñöông vôùi 1 ngaãu löïc (
F
i
)
M
c-
o
M
= 0,
o
R
0 Hlöïc coù hôïp löïc
(
F
i
)
R
d-
o
M
0,
o
R
0
M
.
R
= 0 Heä löïc coù hôïp löïc
(
F
i
)
R
ñaët taïi ñieåm I sao cho:
o
o
R
M
OI
M
.
R
0 Heä löïc thu veà heä
xoaén ( ñinh oác)
2 Hiu Định lý dời lực
F
)),(,( FFF
A
B
F
F
F
Cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ lý thuyết - Người đăng: letanduc22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Cơ lý thuyết 9 10 282