Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở đo lường điện tử

Được đăng lên bởi gunha-hd
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2071 lần   |   Lượt tải: 7 lần
C S

OL

NG I N T

Khoa K thu t i n t 1
H c vi n công ngh b u chính vi n thông

1

Sách tham kh o
1.
2.
3.
4.

C s k thu t o l ng i n t , V Quý i m, nhà xu t
b n KHKT, 2001
o l ng i n-vô tuy n i n, V Nh Giao và Bùi V n
Sáng, H c vi n k thu t quân s , 1996
Electronic Test Instruments, Bob Witte, 2002
Radio Electronic Measurements, G.Mirsky, Mir
Publishers, Moscow, 1978

2

Ch

ng 1. Gi i thi u chung v

ol

ng i n t

nh ngh a: o l ng là khoa h c v các phép o, các ph ng pháp và các công
c
m b o các ph ng pháp o t
c
chính xác mong mu n
2.1 Các ph ng pháp o:
1.
Ph ng pháp o tr c ti p: dùng máy o hay các m u o (các chu n)
ánh giá s l ng c a i l ng c n o. K t qu o chính là tr s c a
l ng c n o.

X

2.

i

a

- VD: o i n áp b ng vôn-mét, o t n s b ng t n s -mét, o công su t
b ng oát-mét,...
- c i m: n gi n, nhanh chóng, lo i b
c các sai s do tính toán
o gián ti p: k t qu o không ph i là tr s c a i l ng c n o, mà là các
s li u c s
tính ra tr s c a i l ng này.

X

F a1 , a2 ,..., an

- VD: o công su t b ng vôn-mét và ampe-mét, o h s sóng ch y b ng
dây o,...
- c i m: nhi u phép o và th ng không nh n bi t ngay
c k t qu o
3

Ch

ng 1. Gi i thi u chung v

ol

ng i n t

3.

Ph ng pháp o t ng quan: dùng
o các quá trình ph c t p, khi không
th thi t l p m t quan h hàm s nào gi a các i l ng c a m t quá trình
nghiên c u
- Phép o t ng quan
c th c hi n b ng cách xác nh kho ng th i gian
và k t qu c a m t s thu t toán có kh n ng nh
c tr s c a i l ng
thích h p.
- VD: o tín hi u u vào và u ra c a m t h th ng
- c i m: c n ít nh t hai phép o mà các thông s t k t qu o c a chúng
không ph thu c l n nhau.
chính xác
c xác nh b ng dài kho ng
th i gian c a quá trình xét.

4.

Các ph ng pháp o khác:
- Ph ng pháp o thay th
- Ph ng pháp hi u s (ph
ph ng pháp bù)
- Ph ng pháp ch th s

ng pháp vi sai, ph

ng pháp ch th không,

4

Ch

ng 1. Gi i thi u chung v

2.2 Ph

ng ti n o và các

ol

ng i n t

c tính c b n

1. Ph ng ti n o là ph ng ti n k thu t th c hi n phép o, chúng có nh ng
c tính o l ng ã
c qui nh.
- Ph ng ti n o n gi n: m u, thi t b so sánh, chuy n i o l ng
- Ph ng ti n o ph c t p: máy o (d ng c o), thi t b o t ng h p và h th ng
thông tin o l ng.
+ M u: ph ng ti n o dùng sao l i i l ng v t lí có giá tr cho tr c v i
chính xác cao. Chu n là m u có c p chính xác cao nh t. Chu n là ph ng ti n o
m b o vi c sao và gi
nv.
+ Thi t b so sánh: ph ng ti n o dùng so sánh 2 i l ng cùng lo i xem
chúng “ = ”, “ > ”, “ < ”.
+ Chuy n i o l ng: ph ng ti n o dùng bi n i tín hi u thông tin o
l ng v d ng ...
1
Cˮ SͦĈO L˰ͤNG ĈI͎NTʹ
Khoa KͿ thu̵t ÿi͏nt͵ 1
H͕cvi͏n công ngh͏ b˱u chính vi͍n thông
2
Sách tham khҧo
1. Cѫ sӣ kӻ thuұt ÿo lѭӡng ÿiӋntӱ, VNJ Quý ĈiӅm, nhà xuҩt
bҧn KHKT, 2001
2. Ĉo lѭӡng ÿiӋn-vô tuyӃn ÿiӋn, VNJ Nhѭ Giao và Bùi Văn
Sáng, HӑcviӋnkӻ thuұt quân sӵ, 1996
3. Electronic Test Instruments, Bob Witte, 2002
4. Radio Electronic Measurements, G.Mirsky, Mir
Publishers, Moscow, 1978
Cơ sở đo lường điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở đo lường điện tử - Người đăng: gunha-hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Cơ sở đo lường điện tử 9 10 994