Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý luận cuẩ việc hoc các môn chính trị

Được đăng lên bởi lanphuongng168
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ sở lý luận của việc học các môn chính trị
Phần 1.1: vị trí, vai trò của các môn lý luận chính trị, đặt vấn đề.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định giáo dục lý luận chính
trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần xây dựng, bồi đắp
nền tảng tình thần của xã hội. Sinh thời, Hồ Chí Minh cũng đặc biệt coi trọng giáo
dục lý luận chính trị. Bởi vì nếu chỉ học văn hóa, kỹ thuật, chuyên môn mà không
có lý luận thì như “người nhắm mắt mà đi”. Theo Người, giáo dục lý luận là nền
tảng, trên cơ sở đó nâng cao trình độ văn hóa và chuyên môn. Học tập lý luận
không phải là để thuộc làu sách Mác - Lênin, không phải học một cách giáo điều
mà là học cái tinh thần xử trí đối với mọi việc, đối với mọi người và đối với bản
thân mình. Lý luận chính trị là bộ phận quan trọng của lý luận, phản ánh những
tính quy luật chính trị, các quan hệ chính trị- xã hội, đời sống kinh tế - chính trị xã hội. Nếu chính trị là lĩnh vực là lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, đảng phái,
dân tộc, quốc gia về mặt nhà nước thì lý luận chính trị là công cụ đắc lực cho việc
cầm quyền của một giai cấp, nó thể hiện lợi ích và thái độ của giai cấp đối với
quyền lực của nhà nước. Người luôn nhấn mạnh đến giáo dục lý luận chính trị cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, coi đây là yếu tố tiên quyết cho sự thành công
của cách mạng. Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về giáo dục lý luận chính
trị. Nghị quyết Trung ương (khóa IX) nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác tuyên truyền, giáo dục ly luận chính trị, tạo sự thống nhất cao hơn nữa
trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân”. Văn kiện đại hội XI tiếp tục xác định:
“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính
thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền học tập của chủ nghĩa
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước... Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận
chính trị, giáo dục công dân trong hệ thống các trường chính trị, các trường thuộc
hệ thống các trường chính trị, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi
cán bộ, đảng viên phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị”. Như vậy, giáo
dục lý luận chính trị được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhất là giáo dục lý luận chính
trị cho đối tượng là thanh niên, sinh viên. Văn kiện đại hội IX chỉ rõ: “ Tăng cường
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Cải tiến việc giảng
dạy và học tập các bộ môn khoa h...
Cơ sở lý luận của việc học các môn chính trị
Phần 1.1: vị trí, vai trò của các môn lý luận chính trị, đặt vấn đề.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định giáo dục lý luận chính
trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần xây dựng, bồi đắp
nền tảng tình thần của xã hội. Sinh thời, Hồ Chí Minh cũng đặc biệt coi trọng giáo
dục lý luận chính trị. Bởi vì nếu chỉ học văn hóa, kỹ thuật, chuyên môn mà không
có lý luận thì như “người nhắm mắt mà đi”. Theo Người, giáo dục lý luận là nền
tảng, trên cơ sở đó nâng cao trình độ văn hóa và chuyên môn. Học tập lý luận
không phải là để thuộc làu sách Mác - Lênin, không phải học một cách giáo điều
mà là học cái tinh thần xử trí đối với mọi việc, đối với mọi người và đối với bản
thân mình. Lý luận chính trị là bộ phận quan trọng của lý luận, phản ánh những
tính quy luật chính trị, các quan hệ chính trị- xã hội, đời sống kinh tế - chính trị -
xã hội. Nếu chính trị là lĩnh vực là lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, đảng phái,
dân tộc, quốc gia về mặt nhà nước thì lý luận chính trị là công cụ đắc lực cho việc
cầm quyền của một giai cấp, nó thể hiện lợi ích và thái độ của giai cấp đối với
quyền lực của nhà nước. Người luôn nhấn mạnh đến giáo dục lý luận chính trị cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, coi đây là yếu tố tiên quyết cho sự thành công
của cách mạng. Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về giáo dục lý luận chính
trị. Nghị quyết Trung ương (khóa IX) nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác tuyên truyền, giáo dục ly luận chính trị, tạo sự thống nhất cao hơn nữa
trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân”. Văn kiện đại hội XI tiếp tục xác định:
“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính
thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền học tập của chủ nghĩa
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước... Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận
chính trị, giáo dục công dân trong hệ thống các trường chính trị, các trường thuộc
hệ thống các trường chính trị, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi
cán bộ, đảng viên phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị”. Như vậy, giáo
dục lý luận chính trị được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhất là giáo dục lý luận chính
trị cho đối tượng là thanh niên, sinh viên. Văn kiện đại hội IX chỉ rõ: “ Tăng cường
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Cải tiến việc giảng
dạy và học tập các bộ môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở các
trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề”. Sau hơn 25 năm đổi mới, Việt
Cơ sở lý luận cuẩ việc hoc các môn chính trị - Trang 2
Cơ sở lý luận cuẩ việc hoc các môn chính trị - Người đăng: lanphuongng168
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cơ sở lý luận cuẩ việc hoc các môn chính trị 9 10 153