Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở tri thức

Được đăng lên bởi Tuấn Péo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/21/2013

Pham Van Hai

Tuần 2
(Week 2)
Email: haivnu@yahoo.com

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

1

Tập
p các sự kiện
ki n (Facts)
F={f1,f2,…,fm} là tập
p các sự kiện
ki n
◦
◦
◦
◦

f1: sự kiện
ki n A
f2: sự kiện
ki n B
…
fm: sự kiện
ki n n

Tập
p luật
lu t (Rulebases)
Rulebases)
R1: IF <condition 1> THEN <action 1>
R2: IF <condition 2> THEN <action 2>
…
Rn: IF <condition n> THEN <action n>
Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

2

Mô tả luật ( Rule): một luật bao gồm nhiều sự
kiện được chia làm 2 phần:

IF Giả
Gi thiết
thi t THEN Kếtt luận
lu n
Giả
Gi thiết
thi t được
đư c kếtt nốii các toán tử AND

hoặc
ho c NOT

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

3

1

8/21/2013

Bài tập
p trên lớp
p:
1. Tạo lập hệ CSTT dự báo thời tiết và thiên
tai
2. Tạo lập hệ CSTT kiểm tra máy chủ mạng
Sinh viên làm bài tập 10 phút và thảo luận
trên lớp

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Các sự kiện của tập F
f1= nắng
f2= mây
f3= gió
f4= sét
f5= sao
f6= trăng
f7= sương
……

fm= hiện-tượng

4

Tập luật R
R1: IF gió to AND mưa nhiều THEN
bão

………………………………………….
…………………………………………..

Rm: IF <hiện tượng> AND hiện
tượng khác> THEN <kết quả dự
báo>
Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Tri thức
c
th c thủ
th tục
Mô tả cách thức giải
quyết vấn đề hoặc
công việc cụ thể

Tri thức
th c khai báo
Mô tả vấn đề đó
như thế nào

5

Tri thức
u trúc
th c c ấu
Mô tả tri thức có
cấu trúc

Siêu tri thức
th c
Mô tả tri thức về tri
thức

Tri thức
th c Heuristics
Mô tả “mẹo” về tri
thức

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

6

2

8/21/2013

Tiếp
Ti p nhận
nh n tri thức
th c

Chủ
ng (mở))
Ch động

Thụ
ng (đóng)
Th động
đóng)
-Tri thức kinh
nghiệm
-Tri thức gián tiếp

-Tri thức tự phân tích suy
diễn
-Khám phá tri thức mới

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Cơ sở tri thức
th c
Knowledge Base

ộng
ng cơ suy diễn
di n
Inference Engine

•Các định nghĩa, định lý
•Các tiên đề

•Suy diễn logic
•Diễn giải logic

7

Hệ CSTT
ưa các chứng minh
và kết quả mới vào CSTT

Knowledge Base System
•Chứng minh
•Các kết quả mới

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

Hệ CSTT
Hệ CSTT
Hệ CSTT
Hệ CSTT
Hệ CSTT
Hệ CSTT
Hệ CSTT

8

dựa vào logic mệnh đề và logic vị từ
dựa vào luật dẫn
dựa trên đối tượng
dựa trên Frame
dựa trên mạng ngữ nghĩa
kết hợp phương pháp biểu diễn
kết hợp với Cơ sở dữ liệu

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

9

3

8/21/2013

Hệ chuyên gia
Hệ trợ giúp quyết định
Hệ logic mờ
Hệ thống thông minh
Intelligent Hybrid System

Thảo luận các ứng dụng
tại lớp

Hai V Pham
hai@spice.ci.r...
8/21/2013
1
Tun 2 (Week 2)
Pham Van Hai Email: haivnu@yahoo.com
1
Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp
T
TT
Tp
pp
p các
cáccác
các s
ss
s ki
kiki
kin
nn
n (Facts)
(Facts)(Facts)
(Facts)
F={f
F={fF={f
F={f
1
11
1
,f
,f,f
,f
2
22
2
,…,f
,…,f,…,f
,…,f
m
mm
m
}
} }
} là
là t
tt
tp
pp
p các
cáccác
các s
ss
s ki
kiki
kin
nn
n
f
ff
f
1
11
1
:
: :
: s
ss
s ki
kiki
kin
nn
n A
AA
A
f
ff
f
2
22
2
:
: :
: s
ss
s ki
kiki
kin
nn
n B
B B
B
f
ff
f
m
mm
m
:
: :
: s
ss
s ki
kiki
kin
nn
n n
nn
n
T
TT
Tp
pp
p lu
lulu
lut
tt
t (
((
(Rulebases
RulebasesRulebases
Rulebases)
))
)
R1: IF <condition 1> THEN <action 1>
R1: IF <condition 1> THEN <action 1>R1: IF <condition 1> THEN <action 1>
R1: IF <condition 1> THEN <action 1>
R2: IF <condition 2> THEN <action 2>
<condition 2> THEN <action 2><condition 2> THEN <action 2>
<condition 2> THEN <action 2>
Rn: IF <condition n> THEN <action n>
<condition n> THEN <action n><condition n> THEN <action n>
<condition n> THEN <action n>
2
Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp
Mô t lut ( Rule): mt lut bao gm nhiu s
kin đưc chia làm 2 phn:
IF
IF IF
IF Gi
GiGi
Gi thi
thithi
thiết
tt
t THEN
THEN THEN
THEN K
KK
Kết
tt
t lu
lulu
lun
nn
n
Gi
GiGi
Gi thi
thithi
thiết
tt
t đư
đưđư
đưc
cc
c k
kk
kết
tt
t n
nn
ni
ii
i các
cc
c toán
toántoán
toán t
tt
t AND
AND AND
AND
ho
hoho
hoc
cc
c NOT
NOTNOT
NOT
Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp 3
cơ sở tri thức - Trang 2
cơ sở tri thức - Người đăng: Tuấn Péo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cơ sở tri thức 9 10 729