Ktl-icon-tai-lieu

cổ tức

Được đăng lên bởi nhukhue
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng QTTC

1. Những vấn đề cơ bản về chính sách cổ tức

Chương 4
Chính sách cổ tức

1.1 Một số khái niệm
1.2 Cách thức chi trả cổ tức
1.3 Hình thức chi trả cổ tức
1.4 Tách, gộp cổ phiếu
1.5 Mua lại cổ phiếu

Ths. Đặng Thị Quỳnh Anh

Tài liệu đọc thêm
1. Đặng Thị Quỳnh Anh (2010), Chính sách cổ tức của các công ty niêm
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, Tạp chí Công nghệ ngân
hàng, số 48, tháng 03/2010.
2. Trần Chí Chinh (2009),’Công ty cổ phần nên áp dụng chính sách cổ
tức nào?’, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 42, tháng 09/2009.
3. Nguyễn Minh Hà, Ngô Thị Mỹ Loan (2011), ‘Tác động của chính
sách cổ tức đến giá trị các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam’, Tạp
chí Công nghệ ngân hàng, số 61+62, tháng 04+05/2011.
4. Dương Thị Nhi (2009),’Cổ tức công ty và chính sách cổ tức tại các
công ty cổ phần Việt Nam’, Tạp chí Tài chính, tháng 10/2009.
5. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Mai Thị Lê Huyền (2014),’Nhân tố ảnh
hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên
HOSE’, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 7(400), tháng
04/2014.

Nội dung
1. Những vấn đề cơ bản về chính sách cổ tức
2. Chính sách cổ tức và giá trị công ty
3. Các yếu tố ảnh hưởng quyết định chính
sách cổ tức

1.1 Một số khái niệm cơ bản

Cổ tức (Dividends)

Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế
của công ty dành để chi trả cho
các cổ đông

Chính sách cổ tức
(Dividend policy):

Chính sách cổ tức là chính sách
ấn định phân phối giữa lợi nhuận
giữ lại tái đầu tư và chi trả cổ tức
cho cổ đông.

1.1 Một số khái niệm cơ bản
Tỷ lệ lợi nhuận chi trả
cổ tức (Dividend
payout ratio)
Tỷ suất cổ tức
(Dividend yield):

Tỷ lệ cổ tức

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

Cổ tức / lợi nhuận sau
thuế (cùng thời kỳ)
Cổ tức hàng năm/giá thị
trường cổ phiếu

Cổ tức 1 cp / mệnh giá cp

1

Bài giảng QTTC

1.1 Một số khái niệm

Tỷ suất cổ tức của các cổ phiếu Mỹ từ 1960-2003

 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Dividend payout ratio):
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức là một tỷ số phản ánh công
ty trả cổ tức bao nhiêu phần cho cổ đông từ lợi nhuận
sau thuế.
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = Cổ tức /LNST
 Tỷ lệ cổ tức:
Là cổ tức tính trên một cổ phần so với mệnh giá cổ
phiếu.

1.2 Cách thức chi trả cổ tức

Tỷ suất cổ tức của các cổ phiếu Mỹ từ 1960-2003
Ví dụ:

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC VNM (31/07/2014))
Các công ty của Mỹ trả cổ tức 1 quý 1 lần
Các công ty của Anh trả cổ tức 6 tháng 1 lần
Interim dividend: tạm ứng cổ tức

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đ
Ngày giao dịch không hưởng quyền:
13/08/2014
Ngày đăng ký ...
Bài giảng QTTC
Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh 1
Chương 4
Chính sách cổ tức
Ths. Đặng Thị Quỳnh Anh
Tài liệu đọc thêm
1. Đặng Thị Quỳnh Anh (2010), Chính sách cổ tức của các công ty niêm
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, Tạp chí Công nghệ ngân
hàng, số 48, tháng 03/2010.
2. Trần Chí Chinh (2009),’Công ty cổ phần nên áp dụng chính sách cổ
tức nào?’, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 42, tháng 09/2009.
3. Nguyễn Minh , Ngô Thị Mỹ Loan (2011), ‘Tác động của chính
sách cổ tức đến giá trị các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam’, Tạp
chí Công nghệ ngân hàng, số 61+62, tháng 04+05/2011.
4. Dương Thị Nhi (2009),’Cổ tức công ty và chính sách cổ tức tại các
công ty cổ phần Việt Nam’, Tạp chí Tài chính, tháng 10/2009.
5. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Mai Thị Lê Huyền (2014),’Nhân tố ảnh
hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên
HOSE’, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 7(400), tháng
04/2014.
Nội dung
1. Những vấn đề cơ bản về chính sách cổ tức
2. Chính sách cổ tức và giá trị công ty
3. Các yếu tố ảnh hưởng quyết định chính
sách cổ tức
1. Những vấn đề cơ bản về chính sách cổ tức
1.1 Một số khái niệm
1.2 Cách thức chi trả cổ tức
1.3 Hình thức chi trả cổ tức
1.4 Tách, gộp cổ phiếu
1.5 Mua lại cổ phiếu
1.1 Một số khái niệm cơ bản
Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế
của công ty dành để chi trả cho
các cổ đông
Chính sách cổ tức chính sách
ấn định phân phối giữa lợi nhuận
giữ lại tái đầu chi trả cổ tức
cho cổ đông.
Cổ tức (Dividends)
Chính sách cổ tức
(Dividend policy):
1.1 Một số khái niệm cơ bản
Cổ tức / lợi nhuận sau
thuế (cùng thời kỳ)
Cổ tức hàng năm/giá thị
trường cổ phiếu
Tỷ lệ lợi nhuận chi trả
cổ tức (Dividend
payout ratio)
Tỷ suất cổ tức
(Dividend yield):
Cổ tức 1 cp / mệnh giá cp
Tỷ lệ cổ tức
cổ tức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cổ tức - Người đăng: nhukhue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
cổ tức 9 10 150