Ktl-icon-tai-lieu

Con lắc lò xo

Được đăng lên bởi Hoàng Huỳnh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
con lắc llo xo khó
«n hÌ 2009 ®iÖn xoay chiÒu
Gv:nguyÔn quang s¸ng
Page 1 of 12
®iÖn xoay chiÒu_hay vµ khã
C©u 1. Cuộn thứ cấp của một máy biến thế 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn cấp hiệu điện thế
xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì hiệu điện thế đo được ở hai đầu ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí
của máy biến thế đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là
A. 1210 vòng B. 2200 vòng C. 530 vòng D. 3200 vòng
C©u 2. Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế
0
sin
u U t V
thì cường độ
dòng điện trong mạch biểu thức
Vti
I
)2/cos(
0
. Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này
thỏa mãn:
A.
3
L C
Z Z
R
B.
3
C L
Z Z
R
C.
1
3
L C
Z Z
R
D.
1
3
C L
Z Z
R
C©u 3. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một tụ điện điện dung C, mắc nối tiếp với cuộn dây điện trở
thuần
25
R
đtự cảm
1
L H
. Biết tần số dòng điện bằng 50Hz cường độ dòng điện qua mạch
sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc
4
. Dung kháng của tụ điện là:
A.
75
B.
100
C.
125
D.
150
C©u 4. Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C cuộn tự cảm L mắc nối tiếp (như hình vẽ). Thay đổi tần
số của dòng điện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây không
đúng ?
A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa các điểm A, N và M, B bằng nhau
C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn giữa hai đầu điện trở R
D. Cường độ dòng điện tức thời qua mạch đồng pha hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch.
C©u 5. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp, gồm điện trở R, một cuộn dây thuần cảm L
một tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc
(0 / 2)
 
.
Kết luận nào sau đây đúng ?
A.
L C
Z Z R
B.
L C
Z Z R
C.
2 2 2 2
L C
R Z R Z
D.
2 2 2 2
L C
R Z R Z
C©u 7. Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì dòng điện trong mạch
A. sớm pha
4
so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch B. trễ pha
4
so với hiệu điện thế giữa hai đầu
đoạn mạch
C. sớm pha
2
so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch D. trpha
2
so với hiệu điện thế giữa hai đầu
đoạn mạch
C©u 8. Đặt hiệu điện thế xoay chiều
Vtu )3/100cos(2120
vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây
thuần cảm L, một điện trở R một tụ điện
3
10
2
C F
mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn
dây L trên tđiện C bằng nhau bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó
bằng:
A. 720W B. 360W C. 240W D. không tính được vì chưa đủ điều kiện
C©u 9. Công suất P=UIcos của dòng xoay chiều đăc trưng cho:
A. sự biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác như cơ năng ,nhiệt năng,...
B. sự trao đổi năng lượng giữa nguồn với điện trường và từ trường ở tụ điện và cuộn dây.
C. khả năng của thiết bị.
D. cả ba vấn đề trên.
C©u10. Cho mạch điện như hình vẽ .Biết u
AB
=502cos100t(v); các hiệu điện thế hiệu dụng U
AE
=50v;
U
EB
=60v.
L
R
C
A
M
N
B
E
Con lắc lò xo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con lắc lò xo - Người đăng: Hoàng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Con lắc lò xo 9 10 957