Ktl-icon-tai-lieu

CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ MẢNG HÀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUỖI KÝ TỰ

Được đăng lên bởi hta2211
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
BÀI 9

CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ
MẢNG
HÀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH
CHUỖI KÝ TỰ

1

NỘI DUNG

Tin học đại cương

5

CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ

2

NỘI DUNG BÀI CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ
 Toán tử địa chỉ &

 Con trỏ
 Qui tắc sử dụng con trỏ

Tin học đại cương

 Qui tắc về kiểu giá trị trong khai báo

3

TOÁN TỬ ĐỊA CHỈ
 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN

Ví dụ:

int

a = 15;

Giá trị của biến
Kiểu biến

Tin học đại cương

Tên biến

4

TOÁN TỬ ĐỊA CHỈ
 ĐỊA CHỈ CỦA BIẾN

 Khái niệm: Địa chỉ của biến là số thứ
tự của byte đầu tiên trong một dãy các
byte liên tiếp mà máy dành cho biến.

Tin học đại cương

 Phân loại địa chỉ biến: địa chỉ kiểu
int, float, double, …
 Lấy địa chỉ của một biến: &

5

TOÁN TỬ ĐỊA CHỈ
Ví dụ:

int x =5;
 x được cấp phát vùng nhớ có kích thước
2 byte liên tiếp. Giả sử tại địa chỉ 1050,
ta có:
1050
x

5

Tin học đại cương

 Địa chỉ của x: &x = 1050, giá trị của x = 5

6

CON TRỎ
 KHÁI NIỆM BIẾN CON TRỎ

Là một biến dùng để lưu địa chỉ của một
biến, mỗi loại địa chỉ sẽ có một kiểu con
trỏ tương ứng (phụ thuộc vào loại dữ liệu
lưu trữ trong địa chỉ đó)

Tin học đại cương

 PHÂN LOẠI CON TRỎ

Con trỏ kiểu int dùng để chứa địa chỉ của
các biến kiểu int. Tương tự ta có con trỏ
kiểu float, double, …
7

CON TRỎ
 KHAI BÁO BIẾN CON TRỎ

 Con trỏ không kiểu:
Cú pháp khai báo:
void *tênbiến;

Tin học đại cương

Ví dụ:
void *p, *q;

8

CON TRỎ
 Con trỏ có kiểu:
 Chỉ chứa những địa chỉ của loại dữ
liệu phù hợp với kiểu dữ liệu mà ta đã
khai báo cho con trỏ.
 Cú pháp khai báo:
<kiểu dữ liệu> *tênbiến;

Tin học đại cương

 Ví dụ:
int x = 5;
int *p, *q;
p = &x; // gán đ/c biến x cho p
9

QUI TẮC SỬ DỤNG CON TRỎ
 TÊN CON TRỎ


Sử dụng địa chỉ chứa trong con trỏ



Ví dụ:
int *p, *q;

int x = 5;

Tin học đại cương

// gán đ/c biến x cho con trỏ p
p = &x;

// lưu đ/c trong p vào con trỏ q
q = p;
Giả sử địa chỉ của x là 1010 thì p = 1010
và q = 1010
10

QUI TẮC SỬ DỤNG CON TRỎ
 DẠNG KHAI BÁO CỦA CON TRỎ

 Sử dụng giá trị lưu tại vùng nhớ mà
con trỏ trỏ tới
 Ví dụ:
int *p, *q;
int x = 5, z;

Tin học đại cương

p = &x; // *p = x = 5;
q = p; // *q = *p = x = 5
// z = 5 + 3*5 = 20;
z = *p + 3*(*q);
11

QUI TẮC SỬ DỤNG CON TRỎ
 Khi đó ba biểu thức sau đây là tương
đương:
*q = z+x;

*p = z+x;

Tin học đại cương

x = z+x;

12

NỘI DUNG

Tin học đại cương

7

HÀM VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

13

HÀM & CHƯƠNG TRÌNH
 KHÁI NIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Tin học đại cương

Một chương trình bao gồm một hoặc
nhiều hàm. Hàm main() là thành p...
1
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
www.uit.edu.vn
BÀI 9
CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ
MẢNG
HÀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH
CHUỖI KÝ TỰ
CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ MẢNG HÀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUỖI KÝ TỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ MẢNG HÀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUỖI KÝ TỰ - Người đăng: hta2211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ MẢNG HÀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUỖI KÝ TỰ 9 10 867